career logo round

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 29.03.2024г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места
2 Инженер, поддръжка - висше образование
2 Химици - висше образование
1 Фелдшер - сп.фелдшер, комп. умения, шоф.кат.В
3 Инженер, енергетик - Енергетика, Англ.език
2 Инженер, проектант - Архитектура, Англ.език
3 Инженер, конструктор - Архитектура, Англ.език

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1място
1 Промишлен дизайнер Специалисти по технически науки.

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -9 места
3 Инженер, строителен
1 Лекар, обща медицина
2 Счетоводител, оперативен
3 Технически ръководител, строителство

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Офис мениджър - Английски език, работа с компютър - Microsoft Office
1 Кредитен специалист, банка
1 Мениджър, екип
1 Инженер-технолог, електротехнически изделия
1 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
1 Счетоводител

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Логопед
1 Социален работник
1 Учител по биуология и химия в прогимназиален етап