career logo round

Заместник оперативен директор на „Интерхотел“ Сандански
Дружество, занимаващо се с управление нa хотели, търси да назначи Заместник оперативен директор за „Интерхотел“ Сандански, с постоянна месторабота в гр. Сандански на трудов договор, сключен с "Интерхотел Сандански-България" АД.
Отговорности и описание на длъжността:
- Длъжността е пряко подчинена на Директор Операции и Съвета на Директорите;
- Подпомага Директор Операции в ръководенето и организирането на цялостната стопанска, и експлоатационна дейност на хотелския комплекс;
- Участва в прилагането на търговската, инвестиционната, кадрова и социална политика на дружеството;
- Осигурява условия и следи за постигане на висок стандарт на предлаганите услуги;
- Спазва утвърдените стандарти за качество и обучава работещите в комплекса;
- Разработва система и създава организация за обучение и развитие квалификацията на кадрите;
- Работи за разширяване разнообразието от допълнителни услуги, предлагани в комплекса;
- Осъществява контакт с гостите на хотела и работи за подобряване на имиджа на хотела;
- Контролира изпълнението на стандартите за качеството от работещите в комплекса;
- Контролира спазването на финансовата дисциплина и документооборота в комплекса;
- Контролира изпълнението на всички фирмени заповеди;
- Утвърждава графици за работа на персонала и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организация на работата.


Изисквания:
- Предишен опит като ръководител в отдел „Храни и Напитки“ се счита за ключово предимство;
- Завършено висше или средноспециално образование в сферата на туризма;
- Квалификация и професионален опит, подходящи за изпълнение на функциите на позицията – минимум 2 години опит на сходна позиция;
- Много добра компютърна грамотност - outlook, word, excel, познаването на продуктите Micros – Fidelio / Opera ще се счита за предимство;
- Свободно владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Адаптивна, уравновесена, приветлива личност;
- Управленски навици - организираност, точност, оперативност, самовзискателност, енергичност, умения за разрешаване на възникнали проблеми и конфликтни ситуации;
- Да организира и насочва работата на персонала на отдела към успешно изпълнение на стратегическите цели на компанията;
- Познава и спазва деловия етикет при общуване с клиенти и партньори;
- Бързо опознаване предмета на дейността и целите на компанията и отдела, който ръководи.
Ние Ви предлагаме:
- Възможност за работа в перспективна компания;
- Възможност за дългосрочна реализация;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Постоянна заетост;
- Ваучери за храна.
Очакваме Вашите кандидатури.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я използва единствено за целите на подбора.
Месторабота: Сандански
Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/7299818