career logo round

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ 

Академични наставници могат да са преподаватели от Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Академичният наставник следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище. Наставникът трябва да е преподавател в същото професионално направление, в което се обучава студентът.

Университетският преподавател изразява желанието си за участие в проекта като академичен наставник пред функционалния експерт от съответния факултет.

След като бъде добавен в информационната система от функционален експерт преподавателят получава линк за регистриране и попълване на профил за нуждите на проекта: http://praktiki.mon.bg.

От профила си генерира договор с Югозападен университет “Неофит Рилски”, разпечатва го в три екземпляра, подписва и предава на експерт в отдел “Университетски кадри”, кабинет 211, Ректорат, за да бъде подписано от страна на Висшето училище. Преподавателите на основен трудов договор към университета генерират допълнително споразумение към основен ТД, а тези които не са служители на висшето училище - Допълнителен трудов договор по чл. 111.

След подписване на договора от двете страни и качването му в системата академичният наставник може да бъде избиран от студентите.

Съпътстващи договора документи са:

Длъжностна характеристика - предоставя се за подпис при предаване на договора.

Декларации по образец

След като бъде избран от студент и потвърди по електронен път участието си в практиката му следва да прегледа програмата на практиката (програмата следва да има разписани по-подробно минимум три дейности (общо 240 часа) и отнасящите се към тях задачи и очаквани постигнати резултати) и да я потвърди и/или даде насоки за промяната й за да съответства на спецификата на обучението на студента и да постигне целите на проекта. Потвърдена от наставника програма не може да бъде коригирана. В периода на практиката съдейства на студента и следи за изпълнението на заложените в програмата задачи чрез отчитането им в графика.

ВАЖНО!

В графика не може да има повече от 8 часа дневно и повече от 40 часа за 7 последователни дни. Графикът трябва да е съобразен с учебното натоварване на студента и работното време на ментора/обучаващата организация (без почивните дни на работодателя и националните празници). При крайна необходимост първоначалният график може да се промени, но съгласувано с академичния наставник (последният отразява в информационната система на проекта съгласието си) и потвърдено от ментора. При промяна на началната дата на практиката, ще се наложи сключването на нов договор между ВУ и студента!

Академичният наставник извършва поне едно посещение на място в обучаващата организация, като отразява наблюденията си във формуляр за проверка по образец. Такава проверка може да бъде извършена и от функционалните експерти към университета и от външна одиторска организация, която ще бъде определена от екипа по управление на проекта към МОН.

Ръководство за потвърждаване на програма на практическо обучение от академичен наставник

Ръководство за потвърждаване на график на практическо обучение от академичен наставник

Ръководство за потвърждаване на финален отчет от академичен наставник и отчитане на дейността му