career logo round

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

За включване в практическо обучение в реална работна среда може да кандидатства всеки студент, обучаващ се в Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Студентът се ръководи от базовата информация, налична на платформата на проекта - https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent и допълнителните насоки на сайта на Университетския център за кариерно развитие.

Важно: Обучаващата организация може да генерира договор след одобрение на кандидат по обява. Сключването на договор с Обучаващата организация и ментор предшества сключването на договор със студента.

Студентът, желаещ да кандидатства за практическо обучение се регистрира на https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва профила си в информационната система, като използва насоките в ръководството - https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=4353

Студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия проект, един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

Практическото обучение на студентите се извършва само в съответствие с изучаваната специалност в професионалното направление, в което се обучава студентът.

Студент, изпълнил задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и допуснат до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключва договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.

Студент не може да провежда практика в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за включване в практическо обучение е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Студентът кандидатства в системата на проекта по обяви/позиции в обучаващи организации, които съответстват на специалността или професионалното направление, по което се обучава.

Студентът избира академичен наставник, който е компетентен в областта на изучаваната специалност, за да подпомогне прилагането на получените теоретични знания в практиката.

Обучението на студента в рамките на съответната практика се извършва по предварително съставена от ментора програма, която се потвърждава от академичния наставник.

След като кандидатства по обява, одобрен е от обучаващата организация и е потвърдил практиката, студентът изготвя график за провеждане на практическото обучение в рамките на 240 часа, който се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник.

Началото на практиката следва да е поне 10 дни след физическото предаване на договора.

Студентът генерира договор от платформата на проекта и го изпраща в PDF на имейла на функционален експерт към съответния факултет:

Факултет по педагогика: гл. ас. Радослава Топалска Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Правно-исторически факултет: гл. aс д-р Диана Велева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Стопански факултет: гл. ас. д-р Владислав Кръстев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Природо-математически факултет: гл. ас. д-р Надежда Борисова  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Филологически факултет: ас. д-р Павел Филипов Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Философски факултет: гл. ас . д-р Наташа Ангелова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Факултет по изкуства: гл. ас. д-р Антон Генов Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт“: гл. ас. д-р Йоанна Цветанова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Технически факултет: ас. д-р Георги Георгиев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В договора не се посочват дата и номер. Посочената в договора банкова сметка е лична и в български лева.

Функционалният експерт проверява договора на студента и профила му в платформата. При необходимост се свързва с него за отстраняване на несъответствия или уточнения.

Студентът получава информация кога и къде може физически да представи договора на хартиен носител в три екземпляра, т.е. подписаните оригинални документи.

При физическото предаване на договора студентът представя лична карта и Удостоверение за лична банкова сметка, за да се направи проверка на вписаните данни.

Съпътстващ документ е Декларацията за студент, която се попълва, подписва и предава заедно с договора.

Студент може да получи подписан екземпляр от договора от функционален експерт към Университетския център за кариерно развитие.

По време на практическото обучение студентът въвежда ежедневно в системата на проекта дейностите, които е извършил в обучаващата организация, съгласно одобрената от академичния наставник програма и в съответствие със специалността. Веднъж потвърден от ментора отчетен ден в график от студента не може да бъде променян.

След приключване на практическото обучение студентът генерира финален отчет (по образец) от системата, който се потвърждава от ментора, академичния наставник и функционален експерт към факултета.

Студентът получава удостоверение (по образец) за осъществено практическо обучение в Университетски център за кариерно развитие. Получаването на удостоверението може да се осъществи във всеки работен ден от понеделник до петък , вкл. от 13:00 до 17:00 ч.

Необходими документи за прием на договор на студент:

1. Договор - генерира се от платформата, разпечатва се в три екземпляра, подписва се от студента и се представя на функционален експерт;
2. Декларация за студент - разпечатва се в един екземпляр, попълва се и се подписва от студента;
3. Документи за проверка на данни: Лична карта, Студентска книжка и Удостоверение за лична банкова сметка.

Ръководство за регистриране на студенти https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=4353
Ръководство за подготовка на практическо обучение https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=20&file=1063
Ръководство за изготвяне на финален отчет от студент https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=24&file=1524