career logo round

Какво трябва да знаете, ако отивате да работите в чужбина?

Ако решите да работите в чужбина, трябва да знаете, че напускайки България Вие попадате под юрисдикцията на държавата, в която ще живеете, и към Вас работодателят ще прилага клаузите на трудовия Ви договор. Затова най-важното за Вас е да се запознаете със законодателството на съответната държава и преди да подпишете трудовия си договор внимателно да прочетете клаузите, записани в него.
Независимо какъв легален посредник Ви е уредил работата в чужбина, отговорността за Вашата сигурност и обезпеченост е изцяло Ваша.

 • Утвърдената в България практика е международните договори да се сключват на междуправителствено равнище.
 • В дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене могат да Ви упътят за процедурата по кандидатстване.
 • За условията при кандидатстване прочетете в сайта на Агенцията по заетостта az.government.bg
 • Информация можете да получите и в Информационния център на Агенция по заетостта на адрес: София, бул. „Дондуков“ № 3, или като позвъните на горещия телефон 980 87 19.

Работа чрез посредник, регистриран в Агенцията по заетостта.

 • Проверете регистриран ли е посредникът в Агенцията по заетостта съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа; информация за това може да намерите в дирекция „Бюро по труда“, в сайта на Агенцията по заетостта az.government.bgили в нейния Информационен център.
 • Посредникът трябва да има регистриран в Агенцията по заетостта договор с работодател от държавата, за която посредничи.
 • Ако посредникът извърши превод и легализация на изискваните от работодателя документи, той има право да Ви поиска заплащане за услугата.
 • Изисквайте платежен документ за заплатените от Вас суми.
 • Поискайте информация за работодателя и условията на живот и труд в чуждата държава, включително за размера на трудовото възнаграждение и за вида на социалното осигуряване.
 • Задължително сключете договор с посредника и поискайте оригинален екземпляр от него.
 • Ако условията, при които Ви се предоставят посредническите услуги, са различни от посочените по-горе, може да се обърнете към ИА „Главна инспекция по труда“ – София 1000, бул. „Дондуков“ 3, тел. 986 18 88.
 • Помнете, че за предоставената услуга частният посредник има право да Ви поиска процент от получената първа месечна работна заплата.

Намирате си сам/а работодател в чужбина.

 • Поискайте от работодателя да Ви изпрати договор за работа, както и копие от него, до посолството на съответната държава в София.
 • Проверете дали в договора са регламентирани условията на труд, възнаграждението, отпуски, здравно и социално осигуряване, пътни и квартирни разходи и други условия, които имат значение за Вас.
 • От посолството на съответната държава в София изискайте подробна информация за процедурата, сроковете и вземете формуляри за кандидатстване за работна виза.
 • Подайте документи в посолството на съответната държава в България или ако такова няма – в най-близкото в съседна държава, няколко седмици преди датата на започване на работа, указана в трудовия договор.
 • Проучете законодателството на приемащата страна възможно най-подробно, защото Вие и работодателят при изпълнение на договора сте подчинени на това законодателство.
 • При неспазване на договора и на трудовото законодателство от страна на работодателя може да заведете дело по процедурите на приемащата държава.
 • Потърсете съдействие от българския консулски служител в съответната страна.

Общи правила:

 • За да упражнявате заетост на територията на съответната държава, трябва да имате издадено разрешение – не тръгвайте от България без работна виза.
 • Въз основа на тази виза след пристигането Ви в приемащата държава веднага се регистрирайте в службата за чужденци, за да получите право на продължително пребиваване с цел работа.
 • При основания за продължаване на правото за пребиваване, подайте документи най-малко един месец преди да е изтекъл срокът на предишното разрешение.
 • Съблюдавайте стриктно сроковете на разрешенията за работа и пребиваване.
 • При санкциониране за работа без разрешение и при просрочване на разрешеното пребиваване ще бъдете вписан/а в негативния списък и през следващите години ще Ви бъде забранено да пребивавате на територията на която и да е от държавите.
 • Може да пребивавате в страните от шенгенското пространство без виза най-много 90 дни на всеки шест месеца, считано от деня на първото влизане в която и да е страна от шенгенското пространство. Посочените 90 дни се изчисляват, като се сумират дните на престой.
 • Този 90-дневен престой не дава право за извършване на дейност с цел трудово възнаграждение.
 • За трудова дейност се смята всяка дейност, която цели печалба или за която е договорено заплащане. Работа срещу прехрана и подслон също може да се интерпретира като заплащане. За трудова дейност се счита и провеждането на практика или оказването на домашни грижи.
 • Авансово или след завръщането Ви в България трябва да внесете дължимите суми за здравно осигуряване за периода на отсъствието Ви, тъй като към настоящия момент българското законодателство не предвижда възможност за отпадане на задължението за правене на здравноосигурителни вноски за лицата, които пребивават в чужбина.
 • Основен принцип при определяне на това към коя осигурителна система следва да се осигурява едно лице е, че се прилага законодателството на държавата, в която то работи, т.е. следва да се осигурявате по законодателството на приемащата държава.
 • Към момента по българското законодателство не се зачитат периоди на осигуряване в държави, с които нямаме сключен договор за социално осигуряване, но ако те са държави членки на ЕС, тези периоди отпреди членството на страната се вземат предвид при преценка на правото за пенсия.

Преди да отпътувате:

 • Запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в приемащата държава.
 • Прочетете специфичните изисквания за влизане в съответната държава от Интернет страницата на Министерството на външните работи https://www.mfa.bg/
 • Направете здравна застраховка до момента, в който ще имате право на достъп до медицински грижи в приемащата държава като осигурен/а по нейното законодателство в резултат от направени вноски там.
 • Вземете достатъчно средства както за обратен билет, така и за издръжка през първия месец от Вашето пребиваване – не винаги можете да получите аванс през този месец.
 • Поинтересувайте се за адреси и телефони на следните служби в държавата, в която отивате: близки болнични заведения, полиция, инспекции по труда.
 • Специфични ведомства, свързани с професията, която ще упражнявате, с цел защита на Вашите интереси при необходимост.

Освен това е добре:

 • да научите или усъвършенстване познанията си по местния език
 • да потърсите Eures съветник в България за предварителна информация
 • да си осигурите препоръки и гаранти
 • да си направите пътна застраховка
 • да помислите за завръщането си в България!

Ако сте в беда в чужбина:

 • При кражба на документи, парични средства, билети за пътуване незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба в приемащата държава и поискайте копие от протокола за установяване на кражбата; свържете се с дипломатическото или консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи.
 • Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото или консулското представителство, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности“.
 • Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните обичаи и закони – по време на престоя Ви там попадате под тяхната юрисдикция, като непознаването на законите не Ви оправдава.
 • Ако по някаква причина бъдете задържани от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото или консулското представителство на Република България. Консулският служител ще съдейства за установяване на контакт с адвокат. Консулът не може да покрива съдебни разходи и да се намесва в съдебния процес.

Полезни контакти:

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - хиперлинк www.az.government.bg 
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ №3, тел. 980 87 19, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  - хиперлинк www.mlsp.government.bg
Адрес: София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Център за социална информация,
Тел. 0900 32 111 или 987 16 22

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - хиперлинк http://www.gli.government.bg/
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3, тел.986 18 88

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ - хиперлинк http://www.mfa.bg/
Адрес: София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, тел. 948 29 99

ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ - хиперлинк
https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage)

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛ ( https://europa.eu/youth/EU_bg )

 ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА  МОБИЛНОСТ - хиперлинк https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage )