career logo round

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕНТОРИ

Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 (три) месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката.

Менторът трябва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

За доказване на тези обстоятелства, менторът подписва Декларация по образец.

С оглед оказване на съдействие при окомплектоване на документацията и отстраняване на евентуални пропуски и неточности, менторът изпраща в PDF вариант подготвените документи (Договор, генериран от системата на проекта, Декларация за ментор) на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

След преглед от функционален експерт към УЦКР ще получи окончателно потвърждаване или насоки за корекции, след което предоставя необходимите за сключване на договор документи на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. “Иван Михайлов” 66, Университетски център за кариерно развитие, Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Договор с ментор се сключва преди започването на първата практика и след сключване на договор с обучаващата организация.

Получаването на екземпляр от подписаните договори се извършва в Университетския център за кариерно развитие всеки работен ден от 13:00 до 17:00.

Менторът изготвя и въвежда в информационната система на проекта програма за провеждане на студентска практика по съответната обявена позиция. Програмата следва да има разписани по-подробно минимум три дейности (общо 240 часа) и отнасящите се към тях задачи и очаквани постигнати резултати. Съгласува се с академичния наставник преди сключването на договор между студента и висшето училище за провеждане на практическо обучение. Потвърдена от академичен наставник програма не може да бъде коригирана. Трябва да е налице съответствие между позиция - програма - специалност на практиканта - отчетени конкретни дейности в графика на студента.

Менторът съгласува със студента график, по дати и часове, за провеждане на практиката и потвърждава електронно въведения от студента график, в т.ч. наложили се промени в този график в хода на провеждане на практическото обучение.

Графикът трябва да е съобразен с учебното натоварване на студента и работното време на ментора/обучаващата организация (без почивните дни на работодателя и националните празници).

При ежедневното потвърждаване на дейности в графика на студента съблюдава за коректното им отчитане/вписване и съответствието им с програмата за осъществяване на практиката.

В своята дейност менторът се ръководи от наличните в платформата на проекта информация и изисквания.

ВАЖНО! Ще бъдат извършвани проверки на място за начина на провеждане на практиката от функционалните експерти и академичните наставници, както и от външна одиторска организация, която ще бъде определена от екипа по управление на проекта от МОН.

Документи за ментор:
1. Договор, генериран от системата - 3 екземпляра
2. Декларация за ментор - 1 екземпляр (Изтегли тук)