career logo round

Стаж в Националната агенция за оценяване и акредитация
Националната агенция за оценяване и акредитация обявява свободни позиции за студентски стажове през м. юли 2024 г. Стажът е неплатен и присъствен. В него могат да вземат участие само български студенти с непрекъснати студентски права, които се обучават в български висши училища и са в процес на обучение към момента на кандидатстването.


Продължителност: 20 работни дни.
Период на провеждане: 1 юли 2024 г.- 26 юли 2024 г.


Стажантите ще получат възможност да обогатят своите знания и опит свързани с работа в държавната администрация, и по-конкретно в сферата на осигуряване на качеството на висшето образование. По време на стажа стажантите ще се запознаят с нормативните документи, свързани с дейността на НАОА, и как те се прилагат на практика, както и с финансово-счетоводната дейност на агенцията в съответствие със Закона за счетоводството и други нормативни документи, регламентиращи счетоводната отчетност.


Срок за кандидатстване: 9май 2024 г.


Подробна информация за свободните позиции по сфери на висшето образование могат да бъдат намерени в Портала за работа в държавната администрация, в секция „Студентски стажове“, „Обяви за стаж“, като в полето „Административна структура“ се посочва „Национална агенция за оценяване и акредитация“ - https://jobs.government.bg/PJobs/practiceExtList.jsf .

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за провеждане на стаж до Председателя на агенцията (попълва се на място при подаване на документите);
2. Автобиография;
3. Документ от висшето училище - уверение (оригинал), удостоверяващ студентското положение на стажанта.

Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване на стажантската позиция в Портала за работа в държавната администрация.
Документите трябва да бъдат представени в Агенцията,  адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл.5, ет. 4, стая 16Б, тел. 02/ 8077833,

Успешно кандидатстване!