career logo round

Уважаеми студенти,
Поради изчерпване на квотата, отпусната за Югозападния университет Ви информираме, че няма да приемаме договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“.

Проект “Студентски практики - фаза 2” е продължение на вече създадена практика за осигуряване на възможност студентите да участват в допълнително практическо обучение. Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Практиката е с продължителност от 240 астрономически часа, които дават възможност на студента да развие практическите си умения в реална работна среда и да бъде забелязан, а на работодателя да провери предварително способностите на евентуалните бъдещи служители, както и да участва в тяхната подготовка. След приключване на практиката студентът получава удостоверение за успешно приключило обучение и стипендия в размер на 600 лв.

Всички участници в проект „Студентски практики - фаза 2“ се регистрират в платформата на проекта и се ръководят от публикуваните в нея ръководства - https://praktiki.mon.bg/arti/. В сайта на Университетския център за кариерно развитие е налична допълнителна информация, с която всеки желаещ да участва в проекта следва да се запознае.

Практиките следва да се осъществяват при спазване на антиепидемичните мерки, въведени във връзка с епидемията от COVID – 19 на територията на РБългария.

Контакти с екипа към Югозападния университет ще намерите тук.