career logo round

Бюлетин №2

 

 

katerina     Катерина Палашева
      Start up Coordinator
      Psi Pharma Support EOOD
     Бакалавър „Медицинска химия“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

antoniya     Антония Стоймирска
      Младши експерт, ИАОС към МОСВ
      Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

drago     Драгомир Стоилов
      Старши химик, „Тева Фарма“ ЕАД
      Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

raina     Райна Харизанова
     Главен експерт „Лекарствена безопасност“
    „Синeос Хелт България“ ЕООД
     Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

ava     Ава Амидеина
      Химик-аналитик, „ВиК“ ЕООД – Благоевград
     Магистър „Метрология в химията“

   ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

sdimitrova      Радослав Чайров
     Гл. ас. д-р в катедра „Химия“ към
    Югозападния университет „Неофит Рилски“
    Доктор „Органична химия“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

nadia     Надя Гьошкова-Иванова
     Експерт „Продажби“, „ФОТ“ ООД
     Бакалавър „Химия“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

magdalena      Магдалена Шекерлийска
      Директор, Професионална гимназия по
      транспорт, гр. Разлог
      Доктор ,,Методика на обучението по химия“

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ