career logo round

Стипендии на УниКредит Булбанк
👉УниКредит Булбанк предоставя стипендии на студенти, обучаващи се в направленията: „Икономика“, „Финанси“, „Бизнес администрация“, „Информационни технологии“ и „Математика“, като същевременно им предоставят възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на платен стаж като част от Програмата за стипендии.
👉В Стипендиантската програма могат да се включат студенти, граждани на Европейския съюз, които:
✅са записани в бакалавърска програма (редовна форма на обучение) и са III или IV курс в едно от направленията, посочени по-горе;
✅имат успех от предходните два семестъра не по-нисък от Много добър 5;
✅владеят свободно български и английски език;
✅биха искали да проведат стаж в УниКредит;
✅не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.
👉Стипендията е в размер на 2 300 лева и се изплаща на два транша.
👉За еднократно допълнително плащане в размер на 500 лева могат да кандидатстват и студенти от същите направления, които са:


✅Несемейни студенти без двама родители;
✅Студенти с 50% или повече процента трайни увреждания;
✅Студенти с двама родители с 50% или повече процента трайни увреждания;
✅Студенти само с един родител, който е с 50% или повече процента трайни увреждания;
✅Студенти, отгледани в институция.
👉Срокът за кандидатстване е до 15 март 2024 г.
👉Повече информация може да намерите тук

 Stipendiq UniKredit