career logo round

Стипендията на ЕЦБ за жени
European Central Bank: ECB Scholarship for Women - Applications open!
Стипендията на ЕЦБ за жени е инициатива, чиято цел е да помогне на студентки от семейства с ниски доходи да следват магистратура в области като икономика, статистика, компютърни технологии и инженерство.
Тази година стипендията ще бъде предложена на 15 отлични кандидатки, които:

* Ще получат безвъзмездна помощ в размер на 10 000 евро
* Ще направят учебно посещение в Европейската централна банка със специално разработена програма, включваща например среща с мрежата на жени на лидерски позиции в ЕЦБ
* Ще се запознаят с централнобанковата и надзорната дейност на ЕЦБ
* Ще се срещнат с други випускници и ще се присъединят към тяхната общност
* Ще получат съвети и насоки от специалист от ЕЦБ в областта на икономиката, банковия надзор, статистиката, инженерните или компютърните науки.

За да могат да кандидатстват за програмата, кандидатките трябва да отговарят на следните критерии:

* Да бъдат жени и гражданки на държави от ЕС;
* Да са записани или да им предстои непосредствено записване в магистърска програма по икономика, статистика, инженерни или компютърни науки в европейски университет или бизнес институт;
* Да имат недостиг на финансиране, който би могъл да попречи на следването им;
* Да са завършили с отличен успех предишна университетска степен (например бакалавърска)

ЕЦБ е работодател, който цени приобщаването и се стреми да представлява многообразието на гражданите, на които служи. Нашата цел е тази стипендия да бъде израз на стремежа ни за приобщаване и да представяме многообразието на жените в ЕС. Насърчаваме жените да кандидатстват независимо от фактори като възраст, увреждания, етническа принадлежност, раса, религиозни убеждения, сексуална ориентация или други характеристики.
Срокът за кандидатстване е 17 май.

Повече информация за критериите за допустимост и начина за кандидатстване е публикувана на уебсайта на ЕЦБ https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/wecs/html/index.en.html и е представена в приложената инфографика.

На 7 май ще се проведе специална информационна сесия, на която ще бъде представена стипендията и ще има възможност за задаване на въпроси. Кандидатките, които проявяват интерес, могат да се регистрират за нея тук https://www.jobteaser.com/en/events/21586