nadpissivt


20.06.2017 г.

Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец юли ще се приемат на 6, 7, 10, 11 и 12 от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в Кариерния център.
През месец август отчетите ще се приемат на 7, 8 и 9 от 9.00 до 12.00 ч. в стая 208 - Каса или 210 Отдел „ТРЗ“ на Ректората.
Напомняме ви акуратно да попълвате поле "Резултати" и същите да съответстват на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)
От екипа на Югозападен университет


Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец май ще се приемат от 9-о до 12-о число от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле "Резултати" да съответства на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)

ВАЖНО!!!
Отчети за 2016 година няма да се приемат!
Ако все още не сте предали отчетите си за 2016 г. е необходимо да прехвърлите часовете в месеците от 2017 година.
От екипа на Югозападен университет


Уважаеми студенти.

Информираме Ви, че поради изчерпване квотата, отпусната за Югозападния университет няма да се приемат договори по проект „Студентски практики“.
Удостоверенията на приключилите през месец февруари, както и екземпляр от договора можете да получите след 10-и април.

Уважаеми ментори и академични наставници,
Отчетните доклади през месец април ще се приемат от 6-о до 12-о число от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле Резултати да съответства на извършената дейност.


Уважаеми студенти,
На 14.02.2017 година от 11:00 часа в зала 1412 ще се проведе Официална церемония по връчване на удостоверенията за завършилите през месец декември 2016 г. първи студентски практики.
В тази връзка имаме удоволствието да ви поканим да присъствате и да получите своето удостоверение за успешно проведено практическо обучение в реална работна среда по проект „Студентски практики“ – фаза 1.
С уважение,
Проф. д.н. Йордан Колев
Водещ функционален експерт по проект „Студентски практики“ – фаза I


Уважаеми студенти,
Договори за Студентски практики ще се приемат от 20 до 24 февруари от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. Началната дата на практическото обучение да бъде не по-рано от 13.03.2017 г.
Няма да се приемат договори на студенти към Ментори и Обучаващи организации, чиито документи не отговарят на изискванията!

 Уважаеми студенти,
Поради изчерпване на лимита от застраховки по договора на МОН за застраховане на студенти за времето на провеждане на студентски практики, се налага временно да преустановим подписването на нови договори със студенти за практическо обучение по проекта, чийто график на стартиране на практиката е в периода oт 19.12.2016 до 08.01.2017 Поради съвпадането с коледните и новогодишни празници, периодът е и с най-малкия брой заявени за стартиране практики. Вече сключените за периода 19.12.-23.12. договори, които са качени в информационната система на проекта ще бъдат обезпечени със застраховки и няма пречка за започване на практическото обучение на тези студенти в съответствие с графиците им. Студентите с качените договори с начало на практическото обучение в периода 27.12. - 08.01. ще трябва да променят графика си, с начална дата 09.01.
Югозападен университет обявява нулев прием на договори за месец януари. Екземпляр от договора може да получите от 15-то до 20-то число всеки месец.
От екипа на Югозападен университет  

Уважаеми представители на обучаващите организации,

     В случай, че се наложи промяна в мястото на провеждане на практическото обучение по дадена позиция (обява), което се различава от посоченото в самата обява в информационната система, то Вие трябва да известите всяко едно Висше училище, с което имате договор, преди да предприемете тези промени. Подобна промяна задължително е свързана с анексиране на всички договори за практическо обучение и застрахователни полици на съответните практиканти по позицията. Ако обучаваща организация не уведоми Висшите училища за тази промяна и това бъде установено в резултат на проверки от страна на екипите на Висшите училища, екипа за организация и управление на МОН или на други проверяващи, то приемаме, че с това си действие обучаващата организация нарушава условията по проект "Студентски практики".
Промяната в мястото на провеждане на практическо обучение може да се случи най-рано след като са отразени анексите на договорите в информационната система, анексирани са застрахователните полици и е извършена промяна в мястото на провеждане в самата обява в информационната система.

Бланка на анекс за практикант може да свалите от тук, а за обучаваща организация от тук.

Задължителната декларация за ментори може да свалите от тук. 

 


 

СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИТЕ

ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

(ПРОВЕДЕНА: 31.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с работодатели и ментори и в съответствие с Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1съвместно се приеха следните конкретни правила:

1. Менторът, в удобно за него време, трябва да получи копие от договора си заучастие в практическото обучение и да подпише съпътстващия го документ (Декларация)в Центъра за кариерно развитие. Ако това е невъзможно, приложената тук декларация следва да бъде разпечатана, подписана и изпратена по пощата до Центъра за кариерно развитие на Югозападен университет (1 копие). Липсата на подписана от Ментора декларация ще се приема като основание за прекратяване на неговия договор.

2. Обучаващата организация коректно да посочва професионалните направления, от които би могла да приема студенти за практическо обучение. Да не се обявяват позиции, които противоречат на идеята за практическо обучение в РЕАЛНА работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!! И др. т. позиции.

3. Менторът отговорно да приема студенти, съобразявайки се с тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената си квалификация. ВСИЧКИ действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.

4. Менторът може да ръководи практическото обучение на не повече от 10 студенти по едно и също време, като съвестно и творчески изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с организиране, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение.

5. Да се обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Да се има предвид, че към момента информационната система не позволява промяна на програмата след потвърждаване от академичния наставник. Препоръчваме синхронизирането на програмата със специалността, курса и ОКС на студента да бъде направено преди потвърждаването от АН. Задължително производственият график трябва да е съобразен с учебната заетост на студента, а в свободните му дни е допустима трудова заетост и до 8 часа. Менторът да следи отразяването на извършените дейности (задачи) в графика на студента преди да потвърди присъствието му за деня.

6. Да не се потвърждава практика в случаите на нарушаване на Инструкцията от студента. При такива инциденти е необходимо своевременно да се уведомява Югозападния университет.

7. Менторът да попълва и подава отчета си в месеца след завършена и отчетена студентска практика и не по-късно от 2 месеца след приключването й. И в случаите на малко часове за отчитане също се изисква навременно представяне на отчет. При непризната практика Менторът връща възнаграждението си.

  


 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

(ПРОВЕДЕНА: 27.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с академичните наставници (АН) от Югозападния университет и Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1 се прие:

1. Всеки АН, в удобно за него време, да получи копие от договора си за участие в практическото обучение и да подпише съпътстващи документи (Длъжностна характеристика, Други условия към допълнителното споразумение и Декларация по чл. 113, ал. 3 от КТ) в Центъра за кариерно развитие.
2. Академичните наставници коректно да приемат наставничество над студенти, съобразявайки се със тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената квалификация. Всички действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.
3. Академичен наставник може да наставлява едновременно, в един период, до 15 студенти, като отговорно изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение. Да обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Препоръчва се графикът да бъде съобразен с учебната заетост на студента.
4. Наблюдението и контролът да се обвържат с посещението на място в Обучаващата организация. Наложително е всяка практика поне веднъж да бъде проверена в реалната работна среда (по препоръка на МОН), а при нужда проверката да продължи. Формуляр за отразяване на наблюдението е наличен в профила на АН, секция „Съобщения“. Същият може да бъде качен от профила на АН или да бъде представен в оригинал в Центъра за кариерно развитие, за да бъде сканиран и качен в информационната система от член на екипа. В случаите, в които се налага проверка в населено място извън гр. Благоевград, са предвидени средства за еднодневни командировки.
5. Да не се потвърждават практики, които противоречат на идеята за практическо обучение в реална работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!!
6. АН да попълват и подават отчетите си в месеца след приключване на студентската практика и не по-късно от 2 месеца след приключването. В случаите на малко часове за отчитане също се препоръчва навременно представяне на отчет.
7. Академичните наставници да съдействат за сключване на договори с обучаващи организации. В тази връзка екипът към проекта очаква предложения за работодатели, при които студентите от Югозападен университет биха могли да проведат практическо обучение. Информацията е особено необходима за специалности като: „Национална сигурност“, „Социология“, Философия“, „Публична администрация“, „Икономика на публичната сфера“, „Международни икономически отношения/Международен бизнес“ и др.

Студентски практики 2016 - 2017


Дирекция „Регионална служба по заетостта“ съвместно с Центъра за кариерно развитие към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, организират младежка трудова борса, която ще се състои на 27.06.2017г. от 11:00 часа във фоайето на Учебен корпус 1, ет. 1.

 

ТРУДОВА БОРСА

Институт за Дунавския регион и Централна Европа, Виена промени условията за кандидатстване в XXIII АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ. Могат да се включат всички студенти и докторанти, включително и от филологическите специалности с немски език. Отпадат задължителните досега сто учебни часа обучение по немски език. Удължава се и срокът за кандидатстване - до 30 юни.Условия за кандидатстване:
Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които владеят писмено и говоримо български език.
Необходими документи:
• CV Europass- на български език.
• Мотивационно писмо за участие в 23 Австрийско-български летен колеж – на български език.
• Уверение, че сте студент или докторант – на български език.
Кандидатурите си може да изпращате до 30 юни на e-mail: sommerkolleg@yahoo.com

XXIII АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ

     Добре дошли на сайта на Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"!


     Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране с работодатели за подпомагане процеса на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Центърът за кариерно развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
     Университетският център за кариерно развитие е необходим и полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал. Това взаимодействие се осъществява по време на кариерни форуми, изложения, трудови борси, дни на отворени врати, панаир на професиите, открити приемни, дискусионни и презентационни срещи, специализирани обучения, курсове, семинари, уъркшопи и др. форми. Тази взаимовръзка осигурява пряк контакт с най- амбициозните млади хора, конструктивен диалог между Бизнеса и Университета и възможност на фирмите да подготвят и обучат свои служители, което улеснява процеса на планиране, подбор и обучение на персонала, и запознава с необходимите умения и компетенции. Тези събития са адресирани и към бившите възпитаници на университета – Алумни, които участват като работодатели, специалисти, търсещи професионална реализация, като експерти и анализатори от различни области, запознати с навлизане на новите технологии в различните индустрии и тенденциите в новите професии. Университетът разчита на сътрудничеството си с най-успешните от тях, което се изразява в разкриване на стипендиантски и стажантски програми, безплатни обучения, пленери, летни семинари и назначени на работа студенти. Част от срещите на Алумни със студенти са филмирани и могат да се видят в секция „Филми“, а други са описани в бюлетините, които Кариерният център публикува в секция „Бюлетин“.