nadpissivt

Процедура прием договори

 Уважаеми студенти,
Студентските договори през месец ноември ще се приемат от 1-во до 10-то число от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. За дата на практическото обучение за стартиращите през месец ноември практики, посочете 21 ноември. Графикът следва да бъде 240 часа, ( не повече от 4 часа на ден, не повече от 40 ч. на седмица,), потвърден от ментор и академичен наставник

Моля, преди да генерирате договора, да се запознаете с Процедурата за прием на договори.


От екипа на Югозападен университет

 


 

Информация за фаза 1


     Проект BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики - фаза 1" се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
     От 2 септември 2016 г. стартира регистрацията на работодатели по проекта. Работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти в своята организация, могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес: http://praktiki.mon.bg.
     За реализиране на проекта се предвижда участието на 46 000 студенти в практическо обучение в реална работна среда и успешното приключване на минимум 40 020 практики. Това предполага непрекъснато включване на активни работодатели, които приемат да обучават студентите, които могат да бъдат стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.Информация за първи етап на проект „Студентски практики“


     През първия етап на проект „Студентски практики“ екипът на проекта към Югозападен университет проведе собствено анкетно проучване сред завършилите практическото си обучение студенти. Какво открихме за същностен мотив на студентите при реализирането на проекта? Проект „Студентски практики“ категорично показа необходимостта от труд „за лична употреба”. ТРУДЪТ – смисълът на човешкия живот – вече се осмисля и от младите хора като жизнена необходимост и социална перспектива!


     Равносметката:

 1. 5761 сключени договора със студенти за провеждане на практическо обучение;
 2. 530 договора, сключени с обучаващите организации;
 3. 1129 договора за наставничество с ментори;
 4. 303 с академични наставници.

     Обобщената информация от проучването, в което участват 1100 студента с успешно приключили практики в реална производствена среда показва:

 • 320 студенти, получили предложение за работа;
 • 110 започнали работа;
 • 75 получили допълнително възнаграждение;
 • 230 получили предложение за стаж.

    
Какво дава проектът на студентите?


Включването на студентите в проекта открива пред тях:

 • Нови възможности за реализация на пазара на труда;
 • Мотивира ги в търсене на работа и придобиване на опит за успешно кандидатстване за работа;
 • Научават какви знания, умения и компетенции са необходими за съответна позиция;
 • Създават нови трудови навици и развиват определени личностни качества.
 • Получават професионална информация за своята кариера;
 • Участват в интерактивни обучения, специализирани тренинги и презентационни форми.


     Какво дава проектът на работодателите?

 

Пред работодателите се разкрива възможност за:

 • Срещи със своите потенциални стажанти и бъдещ персонал;
 • Подготовка и обучение на своите бъдещи служители, което ще улесни процеса на планиране, подбор и обучение на персонала;
 • Пестене на време и разходи за подбор и обучение на персонала;
 • Участие в процеса на обучението на квалифицирани кадри;
 • На добре приетите от студентите ментори е предложено да станат практически наставници за редовните и задочните студенти от специалност „Психология“ със задължителен практически стаж по учебния план за степен „бакалавър“ и „магистър“;
 • Рекламиране дейността и перспективите на фирмата.

 

Студентски практики 2016 - 2017

Фондация "Еврика"

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

Стипендии от фондация

Стипендиантската програма “Study iT First” за 2017 г..

Представяме на Вашето внимание стипендиантската програма на SAP Labs България, реализирана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи"(ФРГИ) - “Study iT First”
Програмата е отворена за студенти първи курс в IT специалности, приети

Стипендиантската програма “Study iT First” за 2017 г..

     Добре дошли на сайта на Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"!


     Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Центърът за кариерно развитие на Югозападен университет "Неофит Рилски" се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.

     Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград работи за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която Кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.
     Центърът за кариерно развитие се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага както студентите, така и завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
     Университетският център за кариерно развитие може да бъде полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал.