ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД

№ 2577

Благоевград, 27.11.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  и Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка със Заповед № 2421 / 11.11.2020 година на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски",

НАРЕЖДАМ:

1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски" до 23.12.2020 година. Държавните и семестриалните изпити и защитите на дипломни работи да бъдат отложени, с изключение на държавни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 година за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

2. Учебните занятия да продължат неприсъствено - онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" и Отдел "Информационни технологии" да организират и реализират обучението на студентите и докторантите чрез университетските електронни ресурси.

3. Провеждането на обявените конкурси за прием в редовна и задочна докторантура се отлагат за м. януари 2021 година. Кандидатите да бъдат уведомени своевременно за графика на провеждане на конкурсите.

4. Преустановявам провеждането в присъствена форма на всички мероприятия и събития - научни, културни, спортни и други, в Университета.

5. Заседанията на колективните органи за управление се провеждат в електронна среда като се осигури пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

6. Ограничава се присъствието на служители в университета.  Ръководителите на основните звена, на отделите и дирекциите създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, работата на компютърните и информационни системи и дейностите. Дейностите се изпълняват дистанционно и/или присъствено като се допуска присъствена работа на най-много на 50 % от персонала, по поименен график, представен от ръководителите на посочените звена и служби при помощник-ректора.

7. За срока по т. 1 ограничавам достъпа на външни посетители до учебните сгради и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски". Препоръчвам комуникацията с и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората.

8. За срока по т. 1 забранявам достъпа на външни лица  до сградите на студентските общежития по къкъвто и да е повод. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

9. За срока по т. 1, управителят на Студентския стол да изготви график за работа на най-много 50 % от персонала за работен ден. Допуска се само взимане на храна за офиса и дома.

10. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.

11. Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб доц. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор, и помощник-ректора Николай Тахов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

 

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков

График за работа в периода 27.11.2020 - 23.12.2020 г.

Ден

Форма на изпълнение на дейността

Отговорно лице за изпълнение на дейностите

Понеделник

присъствено

Весела Лачева

Вторник

присъствено

Весела Лачева

Сряда

дистанционно

Весела Лачева, Весела Билева

Четвъртък

присъствено

Весела Билева

Петък

присъствено

Весела Билева