nadpissivt

     Уважаеми представители на обучаващите организации,

     В случай, че се наложи промяна в мястото на провеждане на практическото обучение по дадена позиция (обява), което се различава от посоченото в самата обява в информационната система, то Вие трябва да известите всяко едно Висше училище, с което имате договор, преди да предприемете тези промени. Подобна промяна задължително е свързана с анексиране на всички договори за практическо обучение и застрахователни полици на съответните практиканти по позицията. Ако обучаваща организация не уведоми Висшите училища за тази промяна и това бъде установено в резултат на проверки от страна на екипите на Висшите училища, екипа за организация и управление на МОН или на други проверяващи, то приемаме, че с това си действие обучаващата организация нарушава условията по проект "Студентски практики".
Промяната в мястото на провеждане на практическо обучение може да се случи най-рано след като са отразени анексите на договорите в информационната система, анексирани са застрахователните полици и е извършена промяна в мястото на провеждане в самата обява в информационната система.

Бланка на анекс за практикант може да свалите от тук, а за обучаваща организация от тук.

 

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

(ПРОВЕДЕНА: 27.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с академичните наставници (АН) от Югозападния университет и Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1 се прие:

1. Всеки АН, в удобно за него време, да получи копие от договора си за участие в практическото обучение и да подпише съпътстващи документи (Длъжностна характеристика, Други условия към допълнителното споразумение и Декларация по чл. 113, ал. 3 от КТ) в Центъра за кариерно развитие.
2. Академичните наставници коректно да приемат наставничество над студенти, съобразявайки се със тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената квалификация. Всички действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.
3. Академичен наставник може да наставлява едновременно, в един период, до 15 студенти, като отговорно изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение. Да обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Препоръчва се графикът да бъде съобразен с учебната заетост на студента.
4. Наблюдението и контролът да се обвържат с посещението на място в Обучаващата организация. Наложително е всяка практика поне веднъж да бъде проверена в реалната работна среда (по препоръка на МОН), а при нужда проверката да продължи. Формуляр за отразяване на наблюдението е наличен в профила на АН, секция „Съобщения“. Същият може да бъде качен от профила на АН или да бъде представен в оригинал в Центъра за кариерно развитие, за да бъде сканиран и качен в информационната система от член на екипа. В случаите, в които се налага проверка в населено място извън гр. Благоевград, са предвидени средства за еднодневни командировки.
5. Да не се потвърждават практики, които противоречат на идеята за практическо обучение в реална работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!!
6. АН да попълват и подават отчетите си в месеца след приключване на студентската практика и не по-късно от 2 месеца след приключването. В случаите на малко часове за отчитане също се препоръчва навременно представяне на отчет.
7. Академичните наставници да съдействат за сключване на договори с обучаващи организации. В тази връзка екипът към проекта очаква предложения за работодатели, при които студентите от Югозападен университет биха могли да проведат практическо обучение. Информацията е особено необходима за специалности като: „Национална сигурност“, „Социология“, Философия“, „Публична администрация“, „Икономика на публичната сфера“, „Международни икономически отношения/Международен бизнес“ и др.

Студентски практики 2016 - 2017

Фондация "Еврика"

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

Стипендии от фондация

Стипендиантската програма “Study iT First” за 2017 г..

Представяме на Вашето внимание стипендиантската програма на SAP Labs България, реализирана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи"(ФРГИ) - “Study iT First”
Програмата е отворена за студенти първи курс в IT специалности, приети

Стипендиантската програма “Study iT First” за 2017 г..

     Добре дошли на сайта на Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"!


     Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Центърът за кариерно развитие на Югозападен университет "Неофит Рилски" се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.

     Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград работи за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която Кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.
     Центърът за кариерно развитие се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага както студентите, така и завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
     Университетският център за кариерно развитие може да бъде полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал.