nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 03.02.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02                                                                                                                                                                                                                                                                             СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места
1 Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
1 Учител детска градина Висше образование
1 Психолог Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261                                                                                                                                                                                                                                                                                          СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места

Australia

Хрумвало ли Ви е да живеете в Австралия? Зеленият континент има нужда от Вас. В момента над 150 000 вълнуващи работни места очакват да бъдат заети от специалисти с висше образование като Вас!
Ако имате професия в списъка на търсените професии в Австралия, говорите английски език, считате себе си за леко приключенски тип човек и желаете да се наслаждавате на екзотична, вдъхновяваща и силно удовлетворяваща среда, тогава може да поискате да узнаете шансовете си да живеете и работите в Австралия, временно или постоянно?
Свържете се с нас за безплатна първоначална оценка, ако завършвате или сте завършили следните специалности:

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 27.01.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.01.2020 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261

Платен стаж към Active Bulgarian Society в Благоевград, февруари- август 2020 год.

По време на стажа ще:

  •  Подобрите уменията и компетенциите си за развитие в личен, академичен и професионален план
  •  Се сдобиете с практически знания за използване на софтуерни програми
  •  Се научите да развиете и оцените европейски или международен проект
  •  Развиете по-добре уменията си за писане
  • Се занимавате със социалната мрежа и маркетинга на Active Bulgarian Society
  • Организирате и провеждате презентация в местни и регионални училище като част от проекта EEA Grants Blue Generation

Търси се психолог за работа по проект

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Септември в качеството си на бенефициент по проект „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0011-C01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер на договора по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 обявява прием по документи на кандидати за заемане на длъжността:
За дейност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
По изпълнение на дейност 7 „Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците и техните семейства“

1. ПСИХОЛОГ – 1 работно място
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: