nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 13.07.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Началник производство                                            Висше образование
1 Контрольор РЗОК Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места

Учител по немски език

Във връзка с увеличаването на броя часове по немски език за учебна година 2020/2021 търсим преподавател по немски език.

Каква е нашата мисия?

Park School Britanica си поставя за цел да развие пълния потенциал на всеки един от учениците си, като осигурява на децата въздействаща и мотивираща учебна среда, която им помага да изграждат уменията и характера, необходими за успех в глобалното общество.

В какво вярваме?

Вярваме, че за да подготвим отговорни граждани на света, нашите ученици трябва:

Главен юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР – 03 - 3 / 29.06.2020 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Главен юрисконсулт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – магистър
• професионален опит – 3 (три) години
• ранг за заемане на длъжността – IV младши.
2. Професионално направление - Социални, стопански и правни науки;
Специалност - Право.
3. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителни умения и компетенции – добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, работа с правно-нормативна база данни. Познаване и работа с нормативната база, свързана с управлението на водите – Закона за водите и наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, АПК, ГПК, ДОПК, ЗАНН, ЗОП, ЗУТ, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД и др.
5. Месторабота - гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.
6. Кратко описание на длъжността:

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 06.07.2020 г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Началник производство                                            Висше образование
1 Контрольор РЗОК                                                      Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

Старши юрисконсулт в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР – 03 - 4 / 29.06.2020 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Старши юрисконсулт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – магистър
• професионален опит – 1 (една) година
• ранг за заемане на длъжността – V младши.
2. Професионално направление - Социални, стопански и правни науки;
Специалност - Право.
3. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителни умения и компетенции – добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, работа с правно-нормативна база данни. Познаване и работа с нормативната база, свързана с управлението на водите – Закона за водите и наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, АПК, ГПК, ДОПК, ЗАНН, ЗОП, ЗУТ, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД и др.
5. Месторабота - гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.
6. Кратко описание на длъжността: