nadpissivt

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ"

Analiz

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ
В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И
ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ekspert

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.11.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Фелдшер Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Инженер, производство Висше образование
1 Поведенчески анализатор Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Учител общообразователен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Технически секретар Висше образование

Kонкурс за длъжността „Mладши експерт”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „Mладши експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”
07.11.2023
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ
I. Конкурсът се провежда за длъжността „младши експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, която е определена за заемане от държавен служител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – бакалавър;
- Професионална област – право (с придобита юридическа правоспособност), икономика, технически науки, информационни технологии, политически науки или международни отношения;
- Ранг – V младши;
- Професионален опит – не се изисква

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Владеене на английски език или на друг от официалните езици на Европейския съюз на ниво минимум B2, съгласно Европейската езикова рамка;
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Участва в подпомагането на комисията при осъществяване дейностите на Европейския комитет по защита на данните;
- Участва в подпомагането на комисията при осъществяването на контактите и взаимодействието й с национални и международни институции, по въпроси в областта на защитата на личните данни, както и при обмена на информация във връзка с изпълнението на задължения, произтичащи от международен договор, по който Република България е страна;
- Анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер и поддържа база данни актове и съдебна практика на Съда на Европейския съюз (ЕС) и Европейския съд по правата на човека по въпроси от областта на защитата на личните данни;
- Участва в изготвянето на предложения за участие в проекти и програми с национално и международно финансиране;
- Участва в проучването и подготовката на проектна документация, като следва установените процедури;
- Участва в проучването, анализирането и изготвянето на проектни предложения по програми с национално и международно финансиране, подготвя и съгласува проектна документация, съгласно изискванията на съответната конкретна програма, както и подпомага комисията при създаване на стратегически партньорства със сродни органи и организации от публичния и частния сектор в страната и чужбина;
- Участва в планирането, координирането и изпълнението на одобрените за финансиране проектни предложения, по които Комисията е бенефициент, включително оказва необходимото съдействие в процеса на мониторинг и контрол от страна на други държавни и европейски институции;
- Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.

4. Основна месечна заплата за длъжността – в границите 780 лв. до 2 200 лв., съобразно придобития професионален опит.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на КЗЛД.
- Интервю.

II. Общи условия за провеждане на конкурсите:

ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ

investiciq

Българската народна банка
обявява конкурс за стипендианти за 2024 година

konkurs na BNB

Kонкурс за длъжността „Старши експерт”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти”, към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”
02.11.2023
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ
I. Конкурсът се провежда за длъжността „старши експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, която е определена за заемане от държавен служител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – бакалавър;
- Професионална област – право (с придобита юридическа правоспособност), икономика, технически науки, информационни технологии, политически науки или международни отношения;
- Ранг – IV младши;
- Професионален опит – 2 години

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Владеене на английски език или на друг от официалните езици на Европейския съюз на ниво минимум B2, съгласно Европейската езикова рамка.
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Участва в осъществяването на международната дейност на комисията;
- Участва в осъществяването на сътрудничеството с други надзорни органи, включително чрез обмен на информация и взаимопомощ, с оглед осигуряване на съгласувано прилагане и изпълнение на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, както и с международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни;
- Участва в подпомагането на комисията при осъществяване дейностите на Европейския комитет по защита на данните;
- Участва в подпомагането на комисията при осъществяването на контактите и взаимодействието й с национални и международни институции, по въпроси в областта на защитата на личните данни, както и при обмена на информация във връзка с изпълнението на задължения, произтичащи от международен договор, по който Република България е страна;
- Анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер и поддържа база данни актове и съдебна практика на Съда на Европейския съюз (ЕС) и Европейския съд по правата на човека по въпроси от областта на защитата на личните данни;
- Участва в изготвянето на предложения за участие в проекти и програми с национално и международно финансиране;
- Участва в проучването и подготовката на проектна документация, като следва установените процедури;
- Участва в проучването, анализирането и изготвянето на проектни предложения по програми с национално и международно финансиране, подготвя и съгласува проектна документация, съгласно изискванията на съответната конкретна програма, както и подпомага комисията при създаване на стратегически партньорства със сродни органи и организации от публичния и частния сектор в страната и чужбина;
- Участва в планирането, координирането и изпълнението на одобрените за финансиране проектни предложения, по които Комисията е бенефициент, включително оказва необходимото съдействие в процеса на мониторинг и контрол от страна на други държавни и европейски институции;
- Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.

4. Основна месечна заплата за длъжността – в границите 780 лв. до 2 500 лв., съобразно придобития професионален опит.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на КЗЛД.
- Интервю.

II. Общи условия за провеждане на конкурсите:

Страница 1 от 154