nadpissivt

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 06.07.2020 г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Началник производство                                            Висше образование
1 Контрольор РЗОК                                                      Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

Учител по немски език

Във връзка с увеличаването на броя часове по немски език за учебна година 2020/2021 търсим преподавател по немски език.

Каква е нашата мисия?

Park School Britanica си поставя за цел да развие пълния потенциал на всеки един от учениците си, като осигурява на децата въздействаща и мотивираща учебна среда, която им помага да изграждат уменията и характера, необходими за успех в глобалното общество.

В какво вярваме?

Вярваме, че за да подготвим отговорни граждани на света, нашите ученици трябва:

Главен юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР – 03 - 3 / 29.06.2020 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Главен юрисконсулт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – магистър
• професионален опит – 3 (три) години
• ранг за заемане на длъжността – IV младши.
2. Професионално направление - Социални, стопански и правни науки;
Специалност - Право.
3. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителни умения и компетенции – добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, работа с правно-нормативна база данни. Познаване и работа с нормативната база, свързана с управлението на водите – Закона за водите и наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, АПК, ГПК, ДОПК, ЗАНН, ЗОП, ЗУТ, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД и др.
5. Месторабота - гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.
6. Кратко описание на длъжността:

ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в сектор УСПМТБТ, отдел СД, д-я ФУС
Задължения и изисквания към кандидатите:
Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 409 от 24.06.2020 г. на министъра на финансите

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в сектор „Управление на собствеността, поддръжка на материално-техническата база и транспорт“, отдел „Стопански дейности“ на дирекция „Финанси и управление на собствеността“, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на всяка от конкурсните длъжности са: - образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; - професионален опит: 2 години опит в бюджетната и/или стопанската сфера, или придобит IV младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за всяка от конкурсните длъжности са: - висше образование в областта на стопанските или техническите науки; - компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти, Internet; - знания и умения в областта на законодателството свързано с управлението на държавната собственост, стопанисване и поддръжка на материално-техническата база в т.ч. Закона за задълженията и договорите, Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и други.

Старши юрисконсулт в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР – 03 - 4 / 29.06.2020 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Старши юрисконсулт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – магистър
• професионален опит – 1 (една) година
• ранг за заемане на длъжността – V младши.
2. Професионално направление - Социални, стопански и правни науки;
Специалност - Право.
3. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителни умения и компетенции – добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, работа с правно-нормативна база данни. Познаване и работа с нормативната база, свързана с управлението на водите – Закона за водите и наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, АПК, ГПК, ДОПК, ЗАНН, ЗОП, ЗУТ, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД и др.
5. Месторабота - гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.
6. Кратко описание на длъжността:

Учител по български език и литература от учебна година 2020 -2021

Страница 1 от 89