nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.01.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 място

МОН обяви стипендии за обучения, специализации и научни изследвания за учебната 2018/2019 г.

Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища.


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на студенти български граждани, завършили средно или висше образование в български държавни висши училища за обучение в чуждестранни висши училища, в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.
Възможностите са:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 11.12.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места
1 Счетоводител Висше образование

Възможности за стаж към ГД ,,Писмени преводи“ за 2018 г.


Генерална дирекция „Писмени преводи“ (ГДПП) на Европейската комисия (ЕК) е една от най-големите преводачески служби в света. Нейните служители работят в Брюксел и Люксембург и извършват висококачествени преводи за ЕК – от и на всички 24 официални езика на ЕК.
В рамките на официалната програма за стажове на ЕК Българският езиков департамент на ГДПП отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж.

Страница 1 от 25