nadpissivt

МОТИВАЦИОННО ПИСМО – СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМА

Мотивационното писмо е важно допълнение към автобиографията, защото тя е предвидима като форма и съдържание. Писмото дава възможност да представите убедително силните си страни чрез съдържанието, фактите и аргументите, които описвате, а същевременно и чрез начина и формата, по които се представят. За да бъде убедително Вашето писмо, следвайте схемата:

 1. Привличате вниманието на работодателя;
 2. Предизвиквате интерес;
 3. Внушавате желание и мотивация;
 4. Насърчавате ответна реакция ( покана за интервю, назначаване на работа).

Писмото за кандидатстване трябва да добави стойност към Вашата автобиография от гледна точка на съдържателност.

 1. Не повтаряйте вече описаното в автобиографията;
 2. Подходете творчески при представяне на информация за Вашите постижения, мотивация и амбиции;
 3. Представете допълнителна информация, при необходимост, за Ваши контакти, в дадения сектор,проекти и др.

Писмото за кандидатстване следва да представя Вашите най-общи предпочитания и очаквания;

 1. Когато се кандидатства за дадена позиция, е нормално да имате определени очаквания и предпочитания като: проява на творчество, независимост, инициативност, относителна самостоятелност.
 2. Изисквания, по отношение на заплатата, но само в случаите, когато сте професионалист с доказан опит и знания;
 3. Когато кандидатствате по определена обява, следва да посочите, че очаквате да бъдете информиран за резултатите от конкурса;
 4. Когато подавате документи, без да е предварително обявена работна позиция, можете да посочите, че ще се свържете с представител на фирмата, за да се информирате за настоящите и бъдещите нужди на компанията.

Мотивационното писмо съдържа определени реквизити:

Въведение, в което задължително се попълва адресат – получател ( лице за контакт, управител, мениджър), подател ( име и координати за връзка с кандидата) и дата на подаване. Още в тази част трябва да съумеете да привлечете вниманието на работодателя като акцентирате на длъжността , за която кандидатствате (посочете референтен номер на обявата). Откъде знаете за обявената длъжност ( вестник – брой, дата; познати и приятели; от собствено проучване)и т.н. Защо кандидатствате за тази позиция – изразете готовност и желание за работа, демонстрирайте интерес към фирмата, която сте проучили.

Основен текст, който се състои от два параграфа. В първия е най-подходящо да включите повече информация за Вашите умения и качества, а във втория – защо се интересувате от длъжността, компанията, продуктите и услугите, които тя предлага. За улеснение може да следвате следния ред:

Мотивация – обвържете опита, който притежавате, с изискванията за предлаганата длъжност. Ако можете да отговорите на въпроса „Защо работодателят да избере Вас?“, значи добре сте се мотивирали.

Качества и способности – наблегнете на силните си страни, които биха заинтересовали работодателя.Опишете образованието и опита, които ще бъдат полезни в бъдещата ви дейност, като си служите с повече глаголи, използвайте цифри и проценти, за да бъдете убедителни.

Готовност за работа – демонстрирайте желание, дори и да не притежавате необходимия трудов стаж, докажете, че сте достатъчно квалифициран и притежавате богат практически опит.

Вашия принос в работата на фирмата – задължително отбележете как ще подобрите организацията на работното място, с какво ще допринесете за организацията, за екипа. Ако маркирате някои конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако Ви назначат, то със сигурност сте си спечелили покана за интервю.

Вашите познания за компанията могат да бъдат маркирани като предимства за кандидатстване за дадената позиция.

Ако Вашите цели в кариерата са идентични с тези на работодателя, то мястото Ви е гарантирано.

Заключителен параграф, в който се дава информация за връзка с Вас ( телефон, имейл, адрес). Завършете с благодарност за отделеното време и внимание. Проявете готовност за интервю в удобно за тях време. Добавете „С уважение...“, като изпишете имената си.


КАК СЕ ПИШЕ МОТИВАЦИОННО ПИСМО?         

1.Информация за обратна връзка ( горен десен ъгъл, реда под началото на страницата). В това поле напишете:

Име и фамилия;

Адрес;

Телефон ( с предхождащ го код за национално избиране), на който можете да бъдете намерен;

Е-mail– това е най-удобният начин за обратна връзка. Използвайте представителен, личен имейл и го проверявайте редовно.

2.Адресат ( изписва се на реда след имейла, но отляво)

Име на адресата;

Длъжността, която заема;

Име на фирмата.

Препоръчително е да адресирате писмото до конкретна личност. Ако не е известно името, можете да го адресирате до човека, заемащ определена длъжност ( Мениджър „Човешки ресурси“, Личен състав, Отдел „Кадри“

3.Обръщение (един ред след адреса на фирмата). Тук се вписва тривиалното „ Уважаеми Г-н / Г-жо...“ като на мястото на многоточието се вписва името на адресата.

4.Основна част (два реда под обръщението)

Въвеждащ параграф – Тук трябва да опишете причината за Вашето писмо и откъде сте научили за предоставената възможност за работа в тяхната фирма ( от обява, от интернет, от приятел, от служител и т.н.), назовете длъжността, за която кандидатствате.

Основен текст, който включва два параграфа. ( Виж статия № 1) Ако учите в момента или току що сте завършили, обяснете защо образованието ви дава необходимата квалификация за длъжността. Ако вече имате натрупан опит и практика, отбележете Вашите постижения, като включите детайли, които не са споменати в автобиографията. Отбелязвайки какво можете да направите за фирмата, Вие убеждавате работодателя, че сте подходящият кандидат.

Заключителна част – Завършете писмото с нещо, което би окуражило техния интерес и отговор. Благодарете и подчертайте, че сте на разположение за интервю. Добавете дата и приложение – автобиография (два реда под текста, отляво), „С уважение....“ /име, фамилия ( два реда, отдясно)


10 НАЧИНА ЗА ПЕРФЕКТНО МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 1. Мотивационното писмо ще бъде убедително, ако е приложено към убедителна автобиография!
 2. Съставяйте ново мотивационно писмо за конкретна длъжност.
 3. Пишете до истински човек.
 4. Поберете мотивационното си писмо на 1 страница.
 5. Покажете с какво сте ценни.
 6. Говорете за работодателя, не за себе си.
 7. Три акцента от Вашите силни страни.
 8. Използвайте повече глаголи.
 9. Заложи на външния вид на писмото.
 10. Поискайте среща.

ВИДОВЕ ПИСМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

 1. Писмо за кандидатстване за определена позиция. Използва сe в случаите, когато има съответствие между позиция и специалност. Фокусирайте се върху силните си страни и компетентностите, които сте придобили по време на следването или на предишна позиция. (Виж Писмо, описващо съответствието на квалификациите на кандидата и критериите на работодателя, Стандартно писмо за кандидатстване вследствие на обява за работа )                                                                                                         
 2. Мотивационно писмо до работодател, който не е в активно търсене на кадри. Писмото разкрива Вашите мотиви да изпратите документите си, с което давате приоритет и предпочитания към определена компания, като посочите своите квалификации и опит. (Виж Стандартно писмо за кандидатстване
 3. Писмо, с което рекламирате себе си. Не е популярно у нас и е модел, наложен от Запад, но дава шанс на кандидатите да стигнат до интервю, което е основната цел. Подобно нестандартно писмо могат да си позволят кандидати с богат професионален опит, подплатен с теоретични знания и компетенции и професионална квалификация. За достоверност, може да се приложи референция. (Виж Нестандартно, новаторско мотивационно писмо за кандидатстване)
 4. Писмо, с което се обръщате за помощ и/или информация към Ваши приятели и познати. Това е нетрадиционен начин за търсене на работа чрез формален или неформален контакт с лица ,притежаващи подобни възможности.
 5. Писмо, с което искате референции. Най-подходящи препоръчители са бивши работодатели, клиенти, преподаватели, публични фигури и т.н.Когато сте преминали стаж, когато е приключен успешно проект, изисквайте препоръка. Тя не трябва да е много дълга – до една страница. Препоръката съдържа въведение ( от колко време и в качеството на какъв, референтът познава кандидата), съдържание (включва положителна оценка и характеристика на личността на кандидата,както и област на развитие ), заключение (включва препоръката на референта за наемане на работа). (Виж Писмо за искане на препоръка)
 6. Писмо, с което благодарите за оказано внимание / отделено време.

Примерни мотивационни писма:

Стандартно писмо за кандидатстване вследствие на обява за работа

Нестандартно мотивационно писмо.

Писмо, описващо съответствието на квалификациите на кандидата и критериите
на работодателя.

Стандартно писмо за кандидатстване за работа и стаж.

Писмо за искане на препоръка.