nadpissivt

Информация за работна оферта ЮРИСКОНСУЛТ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Право, Юридически услуги
Работно време Пълно работно време
Публикувано 05/25/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 05/25/2023
Край на публикуване 05/31/2023
Място
Кратко представяне

КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД е съвременна строително – инвестиционна компания. В основата на нейната политика към служителите е професионалната етика и комфорта на работната среда. В дружеството е създадена строга структура, която определя правилата на работа и ангажиментите на всеки служител. Ежегодно за служителите се организират мероприятия, повишаващи тяхната професионална квалификация.
Приоритет са както младите специалисти без професионален опит, така и специалисти с дългогодишен опит.
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Служителят трябва да притежава висше образование, специалност „Право“ с магистърска степен;
- Отлично владеене на български език - писмено и говоримо;
- Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Отлично познаване на закони и нормативи в областта на счетоводното управление на компаниите;
- Отлично владеене на следните софтуерни програми: Microsoft Word и Microsoft Excel;
- Свободно боравене в интернет пространството;
- Отлични комуникативни умения;
- Отлични организационни умения;
- Умения за работа в екип;
- Инициативност;
- Креативност;
- Стратегическо и аналитично мислене;
- Активен шофьор;

2. ТРУДОВИ АНГАЖИМЕНТИ:
- Представителство пред трети лица, държавни и обществени органи, съд и арбитраж за извършването на всякакви правни и фактически действия във връзка с дейността на компанията;
- Анализ на собствеността на недвижими имоти;
- Изготвяне на всякакви документи с правен характер;
- Извършване на необходимите действия по подаване и получаване на документи, издавани от държавни и обществени органи и съдилища;
- Съдейства при защита интересите на компанията при неизпълнение на сключени договори;
- Изготвя вътрешни за компанията документи с правен характер;
- Консултира и оказва съдействие по правни въпроси останалите отдели / служители на компанията;
- Дава становища за законосъобразност на различни казуси на компанията;
- Съблюдава спазването на действащото законодателство при осъществяване дейността на компанията;
- Координира реализирането на договори на компанията – договори за изпълнение, сделки с недвижими имоти и др.;
- Поддържа взаимоотношения с клиенти;
- Работи в тясно сътрудничество с обслужващите компанията правни кантори;
- Отговаря за обработката и архивирането на всички договори на компанията;

3. ТРУДОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
- Назначаване на постоянен трудов договор.

4. КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ:
- Креативна и иновативна творческа атмосфера;
- Система за организиране на трудовите ангажименти;
- Ежегодни курсове и семинари за повишаване на квалификацията.

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;

Ако вие сте позитивна, отговорна и креативна личност, ще се радваме да станете част от нашия екип. Компанията разчита на тази длъжност за законосъобразно водене на нейната дейност. Компанията работи с иновативни икономически и правни модели, които ще допринесат за професионалното развитие на служителя на тази длъжност.

Окончателното разглеждане на кандидатурите ще се извърши най-късно след изтичане срока на обявата. Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю с изпит.

Предоставените от Вас данни попадат под защитата на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на този подбор.

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6878129