nadpissivt

Информация за работна оферта Публичен изпълнител Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Временна работа
Категория Административни и офис дейности
Работно време Пълно работно време
Публикувано 09/08/2017
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 09/08/2017
Край на публикуване 09/18/2017
Място
Кратко представяне

·         Референтен номер:

2

                        О Б Я В Л Е Н И Е
 
Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (ТД на НАП) София, ул. „Аксаков“ № 21, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-01-1258/07.09.2017 г. на директора на ТД на НАП София
 
                      ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
В дирекция „Събиране“, ТД на НАП София, както следва:
 

·         за 17 (седемнадесет) свободни щатни бройки (св.щ.бр.) от длъжността „публичен изпълнител“ в сектори „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ (ОСПВ), отдел „Публични вземания“, с място на работа гр. София;

 

·         за 1 (една) свободна щатна бройка от длъжността „публичен изпълнител“ в сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ ИРМ Благоевград, отдел „Публични вземания“, с място на работа гр. Благоевград;

 

·         за 2 (две) щатни бройки (по заместване чл. 15 от ЗДСл на отсъстващ служител) в сектор „Специализиран“, отдел „Входящ контрол и координация“, с място на работа гр. СофияОписание на длъжността „публичен изпълнител”:

В сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“, отдел „Публични вземания“:

Изготвяне и изпращане на покани за доброволно изпълнение на просрочени публични вземания, установени от НАП; налагане, заменяне и отменяне на обезпечителни и други мерки; организиране и осъществяване на процеса по принудително изпълнение, включително извършване на преценка и избор кои способи за принудително изпълнение да се използват; участване в процеса по изготвяне и актуализиране на предложения за прекратяване на регистрация на задължени лица по ЗДДС; извършване на анализ и класифициране на публичните вземания, в зависимост от очакваната събираемост; уведомяване на прокуратурата; изготвяне на проекти на решения по преписки за разсрочване и отсрочване на публични задължения; изготвяне на проекти на становища по преписки за опрощаване на публични задължения; изготвяне на становища по искания за спиране на изпълнението; изготвяне на становища по молби, жалби и сигнали, свързани с дейността и други;

В сектор „Специализиран“, отдел „Входящ контрол и координация“: 

Изпълняване на специфични дейности, съпътстващи процесите по входящ контрол на изпълнителните основания, постъпили от външни взискатели и въвеждането им в програмните продукти; осъществяване процеса по предварително обезпечаване; изготвяне на писма, доклади, служебни бележки, отговори, становища, решения и други документи, във връзка с дейността; извършване на действия по преписки, образувани във връзка с молбите за уведомяване и  молбите за информация от или към държавите - членки на ЕС; осъществяване на взаимодействие по повод производствата по несъстоятелност; изготвяне и актуализиране на списък за оповестяване на задължените лица в интернет по реда на чл.182, ал. 3 от ДОПК; проследяване спазването на погасителни планове при издадено разрешение за  отсрочване/разсрочване на публични вземания и други.

Предпочитани умения

·         Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за заемане на длъжността следва да отговарят на следните минимални изисквания, предвидени в нормативни актове:

a) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл;*

б) да притежават минимална образователна степен: професионален бакалавър по …;

в) професионален опит: не се изисква професионален опит или придобит V младши ранг като държавен служител;

г) да притежават следните компетентности: Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/ външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Аналитична компетентност.

* Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от Закона за Националната агенция за приходите, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП.


Начин за провеждане на конкурса:

тест за установяване на професионални знания и умения – ще включва въпроси от областта на процесуалното и материалното данъчно и осигурително законодателство: Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП); Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК); Граждански процесуален кодекс (ГПК); Закон за държавния служител (ЗДСл); Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО); Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС); Кодекс за социално осигуряване (КСО); Търговски закон (ТЗ); Административнопроцесуален кодекс (АПК); Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН); Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и

интервю-събеседване.

 

·         Предимства на кандидатите:

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:

- висше образование с насоченост към право/икономика;
- компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.
 

·         Градове:

София, Благоевград

·         Работно време:

Пълен работен ден

·         Тип заетост:

Постоянна

·         Фирмата предлага:

Минималният размер на основната заплата за длъжността „публичен изпълнител”:

·         в сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“, отдел „Публични вземания“ е 779 лв.;

 

·         в сектор „Специализиран“, отдел „Входящ контрол и координация“ е 779 лв.

·         Документи за кандидатстване:


Други: Необходимите документи (ясни и четивни), които кандидатите следва да представят, съгласно чл. 17 от НПКДС за участие в конкурса са: 1. заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС); 2декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС); 3.копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността; 4. копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

·         Предпочитан начин за получаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок след публикуване на обявлението (до 18.09.2017 г. вкл.), в деловодството на ТД на НАП София, с адрес гр. София, ул. „Аксаков” – приемна на деловодството (ниското тяло, находящо се между ул. „Аксаков” № 29 и № 31) и в деловодството на офис (дирекция) за обслужване Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров“ № 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 часа. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на входната врата на ТД на НАП София, с адрес гр. София, ул. „Аксаков” № 21, в офис (дирекция) за обслужване Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров“ № 2 и на официалната страница на НАП (раздел „ЗА НАП“, подраздел „Работа в НАП“).

·         Крайна дата за приемане на документи:

18/09/2017

 

Kандидатствай: http://www.karieri.bg/viewadv/rabota/40887_publichen_izpulnitel/