nadpissivt

Информация за работна оферта Полицай - Старши полицай (Водач на патрулен автомобил Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Охрана
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/27/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/27/2023
Край на публикуване 11/30/2023
Място
Кратко представяне

ЗАПОВЕД

№ 8121К-13844/04.11.2023 г. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и заповед № 8121з-1453/15.09.2023 г., относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: 1. Първо районно управление – Благоевград Сектор „Охранителна полиция“ Група „Патрулно-постова дейност“ - полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 3 (три) вакантни длъжности; 2. Районно управление – Банско Група „Охранителна полиция“ - полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности. ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. Да имат само българско гражданство;
  2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания: 4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР); 4.2. Да имат завършено средно образование; 4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи; 4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи; 4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока – изискването се отнася само за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил); 4.6. Да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства – изискването се отнася само за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил); 5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи. ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им: 1. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи. Към заявлението се прилагат: 1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата; 1.2. Свидетелство за управление на МПС (копие) – изискването се отнася само за кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил); 1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса. При подаването на документи личната карта се представя за сверяване. 2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3, телефони за допълнителна информация и справки – Виж телефона в уебсайта rabota.bg, Виж телефона в уебсайта rabota.bg и Виж телефона в уебсайта rabota.bg. 3. В заявлението по т. III.1. кандидатът посочва структурата и длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност. 4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III.1. 5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания. В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград. 6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград, да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” – МВР, до Института по психология – МВР и ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси. IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи: 1. Изследване на физическата годност. Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва: Таблица 1 Точкова система за оценка Тестова батерия скок дължина от място (см) бягане осморка 4 цикъла (сек) гладко бягане 800 м (мин) сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.) изправяне на трупа от тилен лег до седеж (бр.) мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 8 >= 240 >= 205 - - t

 

Предпочитани умения

Месторабота:Благоевград

Кандидатствай:   https://bg.jooble.org/desc/8336095329924750477?ckey=NONE&rgn=2734&pos=9&elckey=8707905623561859090&pageType=21&p=1&sid=7526523371439645178&jobAge=440&relb=100&brelb=100&bscr=32368.671017807326&scr=32368.671017807326&searchTestGroup=1_2_1&iid=-2186129794532027104