nadpissivt

Информация за работна оферта Рентгенов лаборант Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Здравеопазване и фармация
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/01/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/01/2023
Край на публикуване 02/19/2023
Място
Кратко представяне

- Завършено образование, подходящо за обявената длъжност

- Провежда съответните образни изследвания по утвърдения алгоритъм на правилата за добра медицинска практика съобразен с личните особености на пациента;
- Познава основните нормативни актове за работа с източници на йонизиращо лъчение и съобразява работата си с изискванията и нормите за лъчезащита и недопускане на радиационен риск;
- Познава факторите, влияещи върху получаването на качествени образи и върху дозата на облъчване на пациента, като отговаря за получаване на диагностични образи с необходимото за клиничната цел качество при минималното възможно облъчване;
- Познава спецификата и противопоказанията на използваните контрастни вещества за целите на образната диагностика;
- Разяснява спецификата на образното изследване; при необходимост извършва непосредствената подготовка на пациента за назначеното изследване.

Предпочитани умения

Месторабота:Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6686914