nadpissivt

Информация за работна оферта СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА във ФИЛИАЛ БЛАГОЕВГРАД Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Банки/Кредитиране
Работно време Пълно работно време
Публикувано 01/26/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 01/26/2023
Край на публикуване 02/17/2023
Място
Кратко представяне

Изисквания към кандидатите:
--------------------------------------------------------------
• Висше образование, степен „Бакалавър“;
• Професионален опит: минимум 2 (две) години опит в продажбата на банкови и финансови продукти;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Владеене на английски език;
• Умения за работа в екип;
• Умения за обслужване и привличане на клиенти и предлагане на банкови продукти и услуги;
• Комуникативност, бизнес етика и лоялност;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Коректност, лоялност, инициативност;
• Способност за работа под напрежение.

Основни отговорности:
------------------------------------------------------------
• Отговаря за осъществяване на ефективни продажби на цялата гама продукти за физически лица, като работи активно за привличане и задържане на висококачествени клиенти;
• Осъществява ежедневен мониторинг на кредитните експозиции (физически лица), обслужвани от филиала/офиса;
• Осъществява ефективни контакти с клиентите, изяснява нуждите им, информира ги, консултира ги и им предлага подходящи банкови продукти и услуги, като популяризира и предлага активно депозити, кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на банката;
• Изготвя обосновани предложения за предоговаряне на параметрите на кредитите с оглед осигуряване на възможност за нормалното им обслужване;
• Извършва анализ на исканията за преференциално обслужване на отделни клиенти и предлага на преките си ръководители аргументирани решения;
• Проверява кредитната документация предоставена от клиента;
• Получава и проверява одобрените кредитни предложения, проучва условията и сроковете на договора и предприема необходимите действия за най-доброто обслужване на клиента;
• Извършва сделки, свързани с дейността на банката като инвестиционен посредник, ако е упълномощен за това със заповед на работодателя;
• Спазва всички наредби, инструкции, правилници и записки по вътрешно-банковата информационна система, наредби на БНБ и общото законодателство;

Банката предлага:
-------------------------------------------------------------
• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.


Необходими документи за кандидатстване:
-------------------------------------------------------------
• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 18.02.2023 г. или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.

Предпочитани умения

Месторабота: Благоевград

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6672139