nadpissivt

Информация за работна оферта Инспектор в АМ в звено Благоевград, сектор БН, отдел БН Югозападна, ГД МРР Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Институции/Държавна администрация
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/20/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит Без опит
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/20/2020
Край на публикуване 03/08/2020
Място
Кратко представяне

1. Длъжност, административна структура: 3 щатни бройки за длъжността „инспектор в Агенция „Митници“ в звено Благоевград, сектор „Борба с наркотрафика“, отдел „Борба с наркотрафика Югозападна“, Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“, Централно митническо управление.
2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: инспектор в Агенция “Митници“ извършва дейности, свързани със спазването на митническото законодателство, както и осъществява пряко митнически надзор и контрол върху въвеждането, напускането, транзита, движението, складирането и специфичната употреба на стоки (вкл. несъюзни), придвижвани между митническата територия на Съюза и държави/територии извън тази територия; извършва проверки с цел установяване на спазването на акцизното законодателство, като при необходимост спира пътни превозни средства, инсталира и поставя технически устройства и технически средства за контрол, обезпечава доказателства; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз; използва внедрените в митническата администрация информационни системи; удостоверява извършените от него и екипа контролни действия с изготвяне на протокол, в съответствие с нормативните и административните изисквания; прилага административно-наказателни разпоредби, като съставя актове за нарушения или фишове; в рамките на своите правомощия осъществява взаимодействие с други структурни звена в Агенция „Митници“, правоприлагащи органи и/или институции съгласно нормативно установените правила; усъвършенства постоянно професионалната си квалификация; работи приоритетно по предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества, оръжия и прекурсори на териториален принцип, а при необходимост и на цялата митническа територия на страната; събира, анализира и използва разузнавателна информация с цел анализ на риска и разкриване и противодействие на нарушенията и престъпленията, съгласно компетентността на митническата администрация; участва в разработването на териториални рискови профили в областта на борбата с наркотрафика с цел подобряване на селективният контрол; извършва предварителна селекция на превозни средства, фирми, товари и лица по определени рискови критерии и осъществява щателни митнически проверки на обектите по собствена селекция или на основание подадени сигнали; извършва проверки със специализирано техническо оборудване, в това число с източници на йонизиращи лъчения за нуждите на митническия надзор и контрол на стоки и превозни средства, както в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, а при необходимост и на цялата митническа територия на страната; при разкрита контрабанда на наркотични вещества, оръжия и прекурсори, незабавно уведомява прекия си ръководител; оказва съдействие на митническите служители извън състава на структурната единица в случай на разкрита контрабанда с наркотични вещества, оръжия и прекурсори; участва в съвместни акции със специализираните органи на МВР по предотвратяване и разкриване на нелегален трафик на наркотични вещества и прекурсори; участва в национални и международни операции по предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества и техните прекурсори, в съвместни акции с други правоприлагащи органи, както и в провеждането на национални и международни специализирани операции и „контролирани доставки“ по установения за това ред; води документална отчетност за: извършени проверки, разкрита контрабанда на наркотични вещества, оръжия и прекурсори, констатирани митнически, акцизни и валутни нарушения, открити празни тайници, подозрителни превозни средства, фирми и лица, както и извършени рутинни проверки и проверки с негативни резултати по сигнали; въвежда своевременно в национална база данни информация за направените залавяния на наркотични вещества, оръжия и прекурсори, извършените митнически проверки, както и събраната митническа разузнавателна информация; извършва оперативно-издирвателна и конвойна дейност съгласно Закона за митниците; задържа лица, съгласно установените правила по Закона за митниците; извършва претърсвания и изземвания на стоки, които са били или е трябвало да бъдат обект на контрол, и свързаната с тях документация в офиси, служебни и други помещения, както и личен обиск на намиращите се в тях лица, при спазване разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно нормативно установени правила в Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; при необходимост и след съгласуване предприема първо действие по разследване в съответствие с чл. 212, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс; има право да носи оръжие при изпълнение на служебните си задължения и го използва при неизбежна отбрана и при крайна необходимост; в случай на изпълнение на дейности по използване на митническо куче: спазва правилата за гледане, поддържа равнището на подготовка и работа с митническите кучета за търсене на наркотици и тютюневи изделия; извършва проверки на превозни средства и товари с помощта на митническо куче; работи по поддържане работоспособността и здравословното състояние на повереното митническо куче; участва в провежданите начални, периодични и опреснителни курсове с митническото куче; организира ефективното използване на предоставените му ресурси, като носи съответната материална отговорност; познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител; спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация; извършва и други дейности и задачи, възложени с вътрешноведомствен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител.

Предпочитани умения

3. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- образование: висше;
- област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“; „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“;
- минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: не се изисква.
4. Допълнителни изисквания за длъжността:
- компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническото и акцизно законодателство.
- ползване / владеене на чужд език.
- да декларират съгласие за работа в йонизираща среда, и в случай, че са класирани, преди встъпване в длъжност да преминат предварителен медицински преглед и да представят експертно заключение за медицинска годност на работещи в среда на йонизиращи лъчения;
- да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.
5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- умения за работа в екип.
6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 3.
7. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 900 лева.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията.
8. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- изследване за професионална и психологическа пригодност, съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
- интервю.
9. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
- уведомление за поверителност ведно с декларация;
10. Място и срок за подаване на документите:
документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на МБ Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“, в срок до 04.03.2020 година; телефон за контакти: 073/88 94127.
11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници”