nadpissivt

Информация за работна оферта Системен администратор, IV степен, о-л ИС-Запад, д-я ИСАД, ЦМУ, за гр. Благоевград Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Институции/Държавна администрация
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/02/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 1 година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/02/2023
Край на публикуване 02/13/2023
Място
Кратко представяне

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „системен администратор IV степен“, отдел „Информационни системи-Запад“, дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“, Централно митническо управление, за гр. Благоевград.

2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: изпълнява конкретни функции и задачи, свързани с длъжността, както следва: участва в прилагането на стратегията и приоритетите за информационното осигуряване на Агенцията; следва насоките за развитие и експлоатация, внедрява нови информационни технологии в структурните звена на митническите учреждения на Агенция „Митници“; участва и координира изготвянето на анализи, справки и други разработки в съответната област; участва в дейностите по планиране, координиране и контрол на изпълнението на информационните проекти, включително контрол на сроковете в процеса на разработка на информационните системи, както и идентификация и оценка на рисковете при изпълнението на проектите; участва в дейностите по планиране и разработване на необходимата документация за нови информационни проекти, планира, координира и следи за нови информационни проекти, свързани с изграждането и развитието на информационни системи, като подпомага ефективното им управление чрез изготвяне на технически задания, препоръки и предложения при подготовката на тръжна документация, управлението на договори, и приемането на резултатите от тях; осъществява събиране и обобщаване на потребителски изисквания, изготвяне на технически спецификации и задания, свързани с обезпечаването на хардуерни и софтуерни компоненти, необходими за работа на информационните системи; създава необходимата организация, участва, обобщава и отчита тестовете по приемане на версии на информационните системи или информационни проекти; осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения в областта на използването на митническите информационни системи; участва в дефиниране на процесите по планиране и развитие на информационните системи и на ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници“; участва в дефинирането на процесите по управление на ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници“; участва в осигуряване на съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз; участва в дейности и процеси на Сървис Деск; извършва анализи и прави предложения за модернизиране на съществуващото програмно-техническо осигуряване; подпомага взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции; прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата в структурното звено; съвместно с инспектората извършва специализирани проверки за използването на информационните системи в Агенцията и за достоверността на електронната информация; разработва предложения за решения на проблеми и участва в изработването на указания. участва в разработването на проекти на нормативни и други актове, становища, отговори, писма и др. в съответната област и удостоверява с подпис тяхната правилност; при установяване на недостатъци и слабости, възникнали в процеса на управление на дейността, своевременно информира ръководителя си; участва, при спазване на дадените му указания, във ведомствени работни групи, експертни комисии и други; изучава вътрешния и чужд опит и теория в своята област; разработва предложения за решения на проблеми и участва в изработването на указания; анализира нормативните и другите актове в областта на неговата дейност и при необходимост дава мнение за тяхното усъвършенстване; усъвършенства постоянно професионалната си квалификация; познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител; спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация; участва в повишаване на квалификацията си и обучава митнически служители; извършва и други дейности и задачи, възложени от непосредствен или висшестоящ ръководител.
Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 лв. до 2900 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите на Агенция „Митници“.

3. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността:
- образование: висше;
- минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: 1 година в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за системен администратор IV степен или IV младши ранг.

4. Специфични изисквания:
- да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- професионална област: област на висше образование: ,,Природни науки, математика и информатика“ с професионални направления: „Математика“, „Информатика и компютърни науки“; ,,Технически науки“; ,,Социални, стопански и правни науки“ с професионални направления „Обществени комуникации и информационни науки“, „Администрация и управление“, „Икономика“; „Педагогически науки“ с професионално направление – „педагогика на обучението по“ за специалности „технологии за обучение по математика и информатика“ или „Обучение по математика и информационни технологии в училище“ или „Педагогика на обучението по математика и информатика“;
- компютърни умения: операционна система Windows, Microsoft Office, работа с информационни системи, обработка на данни и инструменти за обработка на данни; познаване на принципите на проектиране и моделиране на информационни системи;
- владеене на чужд език;
- допълнителни квалификации в областта на: компютърен софтуер, хардуер и информационни технологии;
- умения за работа в екип;
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

7. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
- изследване за професионална и психологическа пригодност , съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
- интервю.

8. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.; Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.) в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
- уведомление за поверителност ведно с декларация.

9. Адрес, електронна поща и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени в срок до 13.02.2023 г. включително, по един от следните начини:
- лично от кандидата или чрез пълномощник, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на МБ Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ извън регулация; телефон за контакти: 073/8894127.
- по електронен път на адрес , като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

10. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници”.

Предпочитани умения

Месторабота: Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6688842