nadpissivt

Информация за работна оферта Старши финансов инспектор Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Административни и офис дейности
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/03/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/03/2023
Край на публикуване 02/17/2023
Място
Кратко представяне

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. Обявявам конкурс за две длъжности „старши финансов инспектор” в Четвърти отдел на дирекция „Инспекционна дейност“, ИРМ – Благоевград при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ).
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
- да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите от професионално направление „Икономика“ или от професионално направление „Право“ с придобита правоспособност;
- 2 г. професионален опит, съгласно функциите на длъжността и/или присъден IV младши ранг.
3. Допълнителни изисквания към кандидатите:
- компютърни умения –MS Office, правно – информационни приложения/ продукти.
4. Информация за длъжността:
Извършва финансови инспекции в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и ППЗДФИ, с цел защита на публичните финансови интереси и проверки по реда на чл. 238, ал.4 от ЗОП.
Минимален размер на основната заплата – 720 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
5. Начин за провеждане на конкурса:
- първи етап: решаване на тест;
- втори етап: интервю.
6. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл/;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
7. Документите за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата, на адрес: АДФИ, гр. София, ул. „Леге“ № 2, ет.4, стая 170, отдел „Управление на човешките ресурси и административни дейности“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават и онлайн. В този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
8. Всички съобщения във връзка с конкурса, включително и списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще бъдат обявявани на Интернет страницата на агенцията.
Телефони за контакти: 9859 5154, 9859 5136, 9859 5140.
9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Предпочитани умения

Месторабота: Благоевград

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6691293