nadpissivt

Информация за работна оферта Експерт по осигуряването в сектор "Отпускане на пенсии", отдел "Пенсии", ТП на НОИ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Институции/Държавна администрация
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/29/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/29/2022
Край на публикуване 12/08/2022
Място
Кратко представяне

Националният осигурителен институт – ТП на НОИ-Благоевград, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1016-40-1140 от 23.11.2022 година на Управителя на НОИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕТО
(ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА)

в сектор Отпускане на пенсии, отдел Пенсии към ТП на НОИ – Благоевград, с месторабота в гр. Благоевград, при следните условия:
1. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- образование: висше, образователно- квалификационна степен – проф. бакалавър;
- професионален опит – не се изисква или минимален ранг за заемане на длъжността V младши;
2. Други:
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
- интервю.
4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) ;
- декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;
- копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в 10-дневен срок от публикуване на обявлението сградата на ТП на НОИ – Благоевград, гр. Благоевград, ул. ”Тракия” № 1, ет. 2, стая 210, всеки работен ден от 8,00 часа до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа.
Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, може да се подават по електронен път на електронния адрес на ТП на НОИ - Благоевград, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис. Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
Краен срок за подаване на документите до 08.12.2022 година включително.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НОИ и на информационното табло в сградата на ТП на НОИ – Благоевград, гр. Благоевград, ул. ”Тракия” № 1.
7. Описание на длъжността: Обработка на документи и изготвяне на проекторазпореждания във връзка с отпускане, изменение, спиране, възобновяване, възстановяване и прекратяване на пенсии (вкл. на пенсии по международни договори в областта на социалното осигуряване, за лицата с настоящ адрес в България).
8. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:
Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност се определя в границите от 1100 лв. до 1600 лв.
Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 11 и 12 от Вътрешните правила за заплатите в НОИ, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС могат да се изтеглят на интернет страницата на НОИ.

Конкурсът ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Предпочитани умения

Месторабота:Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6605392