nadpissivt

Стажантска програма Пролет 2023
Стартирай ГИС кариера с перспектива
Геоинформационните системи – една от 3-те най-бързоразвиващи се технологии
Кандидатстване за стажантската програма на Есри България
Приемете нашето предизвикателство и стартирайте ГИС кариера с перспектива.
Очакваме ви!
Програмата ще се проведе в периода 01 март 2023 – 31 май 2023 в присъствена, онлайн или
хибридна форма. Стажът е платен, а като част от екипа на Есри България ще получите още:

Staj 2023

Експерт по осигуряването в сектор "Отпускане на пенсии", отдел "Пенсии", ТП на НОИ Бл-д
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Националният осигурителен институт – ТП на НОИ-Благоевград, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1016-40-1140 от 23.11.2022 година на Управителя на НОИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕТО
(ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА)

в сектор Отпускане на пенсии, отдел Пенсии към ТП на НОИ – Благоевград, с месторабота в гр. Благоевград, при следните условия:
1. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- образование: висше, образователно- квалификационна степен – проф. бакалавър;
- професионален опит – не се изисква или минимален ранг за заемане на длъжността V младши;
2. Други:
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
- интервю.
4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) ;
- декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;
- копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 28.11.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител по специални предмети Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 място
1 Учител общ.предмет в гимн.етап Висше образование
3 Организатор производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“
Обща характеристика на длъжността:
 Управление на портфейли;
 Следене и анализиране на финансовите пазари;
 Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;
 Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните
резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.
Изисквания:
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;
 Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според
европейската езикова рамка);
 Познания в областта на управлението на портфейли;
 Отлични умения за общуване, включително добри умения и способност да пише ясно и
добре обосновано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.
 Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.
С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания
за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA
програмата.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за
завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други
удостоверителни документи по преценка на кандидата.

COMMON Job Trust Presentation 2/12/2022

Capture

КОНКУРС
Сдружение „Постоянно образование” за десета поредна година ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА – защита на бакалавърска или магистърска степен, защитена през 2022 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие и засяга някои от следните теми:
- самопознание, самообразоване и самовъзпитание
- интегриране на процеси и индивидуални качества
- гражданско образование и доброволен труд
- възпитание в толерантност, неагресивност и мир
- основни цели на образованието
- живот и работа в общност
- взаимозависимост във взаимоотношенията
- преоткриване на общочовешките ценности
- силата на единността в общностите
- човек и природа

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“
Обща характеристика на длъжността
Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на
международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:
 наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари,
стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в
света;
 разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на
пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ
като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на
управление „Емисионно“ и други;
 изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на
международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.
Изисквания
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни
науки;
 Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и
способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми на
български и английски език.
С предимство ще се ползват кандидатите, които:
 имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или
финансовите пазари;
 имат познания за модели, емпирични методи и данни, които могат да се използват за
анализ на финансовите пазари;
 имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;
 имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите
централни банки;
 имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически и иконометричен
анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или
Julia;
 имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural
Language Processing, Neural Networks.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика,
финансовите пазари и икономиката на еврозоната и на САЩ и паричната политика на БНБ.