nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 13.02.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Инженер, автоматизация на производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
2 Организатор производство Висше образование
2 Масажист Висше образование
2 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Английски език

Стажантска програма 2023 в Atos AcademyAtos Campus Academy 2023 page 0001

Atos e една от най-големите IT компании в Европа и един от големите IT работодатели в България. Академията и стажантската програма са ориентирани към финансови позиции и човешки ресурси.
Всяка година Atos Academy търси мотивирани студенти (последна и предпоследна година) за стаж в Atos. Преди да стигнете до платения стаж се организират отворени виртуални лекции, в които да се запознаете с компанията и работата в нея. Виртуалните лекции ще започнат от 6 март и ще продължат до 19 април 2023 г., два пъти в седмицата (от един до два часа в понеделник и сряда).
За да участвате е необходимо да попълнете следния формуляр

Стажовете следващи академията са с продължителност 3-6 месеца, с ангажираност 6-8 часа на ден, които часове се заплащат на стажантите. Има възможност завършените стажове да прераснат в работа на пълен работен ден.

Програмата на академията и връзката за регистрация са достъпни на Facebook и LinkedIn и Instagram страниците:

Старши счетоводител в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-26/30.12.2022 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Старши счетоводител
в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1 щ. бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – бакалавър
• професионален опит – 1 /една/ година и/или IV младши ранг
2. Специфични изисквания:
• Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, които са определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности:
• Предпочитани специалности - Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика и Стопанско управление.
• Добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, умения за работа със счетоводен софтуер. Добри познания на нормативната база, свързани със Закон за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за статистиката, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД.
4. Месторабота - гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66.
5. Кратко описание на длъжността:
Участва в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на администрацията; Участва в изготвянето на бюджетни прогнози и проектобюджети за администрацията; Изготвя програмни отчети по тримесечия и годишен отчет; Участва в изготвянето на план за дейностите, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда; Участва в извършването на годишните инвентаризации по Закона за счетоводството; Изготвя ведомости за заплати и всички изискуеми документи към тях; Изготвя статистически отчети по Закона за статистиката; Изготвя тримесечни финансови отчети и годишен баланс на администрацията; Счетоводно отчита приходите, разходите и трансферите по пълна бюджетна класификация и по счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия, както и приходите на касова основа, свързани с такси по Закона за водите, чиито получател е ПУДООС; Осчетоводява по съответния ред събраните суми по наказателни постановления и води на отчет неизплатените суми по НП по Закона за водите; Съставя и обработва първични и вторични счетоводни документи; Изчислява и осчетоводява обезщетения по КТ, ЗДСл и КСО; Води касова книга за паричните средства и извършва касови операции и др.
6. Минимален размер на основната заплата: 710.00 лв
*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и и Вътрешните правила за заплатите в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

II. Начин на провеждане на конкурса:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 16.01.2023г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Счетоводител/касиер Висше образование
1 Учител, ресурсен Висше образование
1 Учител практика Висше образование
1 Старши учител 1-4клас Висше образование
1 Учител в гр.за целодневно обучение 1-4 клас Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
3 Организатор производство Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Кинезитерапевт Висше образование
1 Кредитен специалист,банка Висше образование
1 Технически секретар Висше образование
2 Лекар, дентална медицина Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анастезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анастезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Стоковед Висше образование
1 Учител, начален етап Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 7 места
3 Инженер, строителен Висше образование
2 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки) Висше образование
1 Koординатор по безопасност и здраве Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование
2 Учител, практическо обучение Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Психолог Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
1 Електротехник,промишлено производство Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител в ЦОУД - V-VII клас Висше образование
1 Учител по БЕЛ - V-XII клас Висше образование
2 Образователени медиатори Висше образование
3 Счетотоводители Висше образование
1 Сътрудник, социални дейности Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Кинезитерапевт Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 2 места
1 Учител по биология Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 09.01.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Психолог за хора с увреждания Висше образование
1 Учител по информационни технологии Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Счетоводител/касиер Висше /Икономика/Счетоводство
1 Учител, ресурсен Висше/Педагогика/Специална педагогика
2 Учител в гр.за целодневно обучение 1-4 клас Висше /Педагогика
1 Медицинска сестра Висше/Здравни грижи/Медицинска сестра
3 Организатор производство Висше/Професионален колеж