nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 28.11.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител по специални предмети Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 място
1 Учител общ.предмет в гимн.етап Висше образование
3 Организатор производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

КОНКУРС
Сдружение „Постоянно образование” за десета поредна година ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА – защита на бакалавърска или магистърска степен, защитена през 2022 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие и засяга някои от следните теми:
- самопознание, самообразоване и самовъзпитание
- интегриране на процеси и индивидуални качества
- гражданско образование и доброволен труд
- възпитание в толерантност, неагресивност и мир
- основни цели на образованието
- живот и работа в общност
- взаимозависимост във взаимоотношенията
- преоткриване на общочовешките ценности
- силата на единността в общностите
- човек и природа

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“
Обща характеристика на длъжността
Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на
международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:
 наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари,
стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в
света;
 разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на
пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ
като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на
управление „Емисионно“ и други;
 изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на
международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.
Изисквания
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни
науки;
 Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и
способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми на
български и английски език.
С предимство ще се ползват кандидатите, които:
 имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или
финансовите пазари;
 имат познания за модели, емпирични методи и данни, които могат да се използват за
анализ на финансовите пазари;
 имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;
 имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите
централни банки;
 имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически и иконометричен
анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или
Julia;
 имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural
Language Processing, Neural Networks.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика,
финансовите пазари и икономиката на еврозоната и на САЩ и паричната политика на БНБ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 21.11.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Технически сътрудник Висше образование
1 Учител по специални предмети Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Организатор производство Висше/Професионален колеж


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“
Обща характеристика на длъжността:
 Управление на портфейли;
 Следене и анализиране на финансовите пазари;
 Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;
 Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните
резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.
Изисквания:
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;
 Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според
европейската езикова рамка);
 Познания в областта на управлението на портфейли;
 Отлични умения за общуване, включително добри умения и способност да пише ясно и
добре обосновано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.
 Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.
С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания
за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA
програмата.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за
завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други
удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Уважаеми студенти,

Поради изчерпване на квотата, отпусната за Югозападния университет Ви информираме, че няма да приемаме договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“.

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР
На 30 ноември 2022 г. от 14.00 ч. Era Bulgaria AD организира безплатен уебинар на тема: "5 КЛЮЧОВИ ФАКТОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС".

Теми на дискусията ще бъдат как да съкратим дългия път от идеята, проучвания, бизнес план и много други жизненоважни детайли. В рамките на уебинара ще имате възможност да дискутирате тези въпроси с опитни успешни предприемачи в брокерския бизнес с недвижими имоти, които са стартирали без опит. Ще почерпите опит от три успешно развити бизнеса, ще задавате въпроси, ще участвате в дискусия за възможностите за личностно развитие.

Ако мислите, че ще Ви бъде полезно, регистрирайте  се тук

https://marketing.etel.bg/we1


Лектор на уебинара е Теодора Димитрова - председател на Съвета на директорите на Era Bulgaria AD

Дата: 30.11.22 г. / 14:00 часа