nadpissivt

Kонкурс за длъжността „Главен експерт”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”
02.11.2023
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ
I. Конкурсът се провежда за длъжността „главен експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, която е определена за заемане от държавен служител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – магистър;
- Професионална област – право;
- Ранг – III младши;
- Професионален опит – 3 години

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- минимум B2, съгласно Европейската езикова рамка;
- Придобита юридическа правоспособност;
- Отлично познаване на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административно-процесуален кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Конвенция 108 на Съвета на Европа, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, и др.
- Отлични познания на специфичната за дейността на Комисията нормативна база.
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Изготвя становища и позиции на Комисията по проекти на международни документи;
- Изготвя проекти на позиции във връзка с участието на Комисията в работата на работни групи и подгрупи в Европейския съюз;
- Изготвя становища по производствата пред Съда на Европейския съюз по въпроси в областите на компетентност на Комисията;
- Изготвя проекти на решения за приемане на стандартни договорни клаузи, посочени в член 28, параграф 8 и член 46, параграф 2, буква „г” от Регламент (ЕС) 2016/679 и подпомага процедурата по приемането им в съответствие с механизма за съгласуваност по член 63 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- Изготвя проекти на разрешения за прилагане на договорни клаузи и разпоредбите, посочени в член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и подпомага процедурата по приемането им в съответствие с механизма за съгласуваност по член 63 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- Изготвя проекти на решения за одобряване на задължителни фирмени правила съгласно член 47 от Регламент (ЕС) 2016/679 и подпомага процедурата за приемането им в съответствие с механизма за съгласуваност по член 63 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- Осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия и на Съда на Европейския съюз в областите на компетентност на Комисията и изпълнението на задължителните решения на Европейския комитет по защита на данните;
- Анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство и изготвя становища, имащи отношение към въпроси в областите на компетентност на Комисията;
- Анализира резултатите от прилагането на нормативните актове и международните договори в областите на компетентност на Комисията и дава становища относно необходимостта от предприемане на съответни национални мерки;
- Подпомага участието на Комисията за защита на личните данни в работата на работни групи и подгрупи в Европейския съюз;
- Участва в изготвяне на проекти за двустранни и многостранни споразумения в областта на защита на личните данни;
- Участва в мероприятия, мисии и работни групи за разглеждане на въпроси по защита на личните данни в международен контекст;
- Осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на Комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на Комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства;
- Участва в дейностите на проектни предложения, одобрени за изпълнение с национално и международно финансиране;
- Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.

4. Основна месечна заплата за длъжността – в границите 790 лв. до 2 800 лв., съобразно придобития професионален опит.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на КЗЛД.
- Интервю.

II. Общи условия за провеждане на конкурсите:

Стажантска програма "Инженерна Академия"
Стажантската програма “Engineering Academy” в Reichle and De-Massari Bulgaria Production е едногодишна и платена за развитие и изграждане на бъдещи инженери. Дава възможност за придобиване на първоначален професионален опит в международна компания, лидер в своя бранш, която осигурява индивидуални ментори – изключителни специалисти в своята област. Включва:
Индивидуална програма за развитие и работа по интересни и предизвикателни проекти;
Индивидуален ментор – различен във всеки отдел.
Програмата позволява да преминете през 5 модула и ключови отдели в компанията с инженерен фокус:
1 месец в Център за обучение и производство;
4 месеца в местния инженерен отдел;
4 месеца в отдела за глобална инженерна и оперативна поддръжка;
2 месеца в отдела за научноизследователска и развойна дейност;
1 месец в отдел „Качество“
След всеки модул обучаемите ще бъдат оценявани от своя ментор и според представянето им ще имат възможност или да продължат стажа в следващия модул или да напуснат Академията, поради незадоволително представяне.
При отлично представяне и подходяща свободна позиция, успешно завършилите стажанти ще бъдат поканени да се присъединят към компанията.
Необходими изисквания:
1. Вие сте подходящ кандидат, ако сте 3 - 4 курс или придобита степен по:

* Машинно инженерство
* Индустриално инженерство
* Електроинженерство
* Автоматизация
* Автоматизация на производството
* Индустриални технологии
* Инженеринг / индустриален дизайн
* Телекомуникации
* Друга техническа специалност

Инициатива за студенти - ,,Обядвай с шефа на.."
Тази есен за седми пореден път студентската мрежа Тalent Club организира
инициативата „Обядвай с шефа на…“. Това е една уникална за България
кампания, която дава шанс на млади амбициозни хора да се срещнат с лидерите на някои от най-атрактивните компании у нас. Срещите протичат под формата на обяд в приятен ресторант. Атмосферата предразполага към разговор извън корпоративната среда и е чудесно начало на бъдещи менторски взаимоотношения между младежи и мениджъри.
Тази година в кампанията участват 40 лидери на компании от различни
сектори, опериращи в страната. Вижте кои са те и кандидатствайте за
менторска среща с един (или повече) от тях:
https://talentclub.bg/lunch-with-ceo
https://talentclub.bg/lunch-with-ceo

Краен срок за записване: 20-ти ноември.

Кариера в Айгер Инженеринг,гр.Пловдив
Няма по-добро място за стартиране на професионалния път от Айгер Инженеринг.
Предлагат се страхотни възможности както на утвърдени, така и на прохождащи специалисти в дадена област.

Всеки един  може да реализира, надгради и усъвършенства себе си не само в професионален, но и в личен план.

AIGER

Инициатива за студенти - ,,Обядвай с шефа на.."

Obqdvay s shefa na

КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА

Сдружение „Постоянно образование” ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА – защита на бакалавърска или магистърска степен, защитена през 2023 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие и засяга някои от следните теми:
- самопознание, самообразоване и самовъзпитание
- интегриране на процеси и индивидуални качества
- гражданско образование и доброволен труд
- възпитание в толерантност, неагресивност и мир
- основни цели на образованието
- живот и работа в общност
- взаимозависимост във взаимоотношенията
- преоткриване на общочовешките ценности
- силата на единността в общностите
- човек и природа

Стажове в централата на БТА в София и в кореспондентските офиси в страната
Стажант маркетинг
Стаж за графичен дизайнер
Репортер в дирекция "Икономика"
Стаж в „Социални мрежи в интернет“
Стаж за репортери в дирекция МИНФ (Международна информация)
Стаж в дирекция „Финанси“
Репортер в дирекция "Балкани" с чужд език от балканска държава
Сътрудник в „Исторически архиви и справочна“
Репортер в дирекция ВИНФ/Кореспонденти в цялата страна
Репортер в дирекция "Спорт"
Стажант в „Школа БТА“