nadpissivt

ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в сектор УСПМТБТ, отдел СД, д-я ФУС
Задължения и изисквания към кандидатите:
Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 409 от 24.06.2020 г. на министъра на финансите

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в сектор „Управление на собствеността, поддръжка на материално-техническата база и транспорт“, отдел „Стопански дейности“ на дирекция „Финанси и управление на собствеността“, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на всяка от конкурсните длъжности са: - образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; - професионален опит: 2 години опит в бюджетната и/или стопанската сфера, или придобит IV младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за всяка от конкурсните длъжности са: - висше образование в областта на стопанските или техническите науки; - компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти, Internet; - знания и умения в областта на законодателството свързано с управлението на държавната собственост, стопанисване и поддръжка на материално-техническата база в т.ч. Закона за задълженията и договорите, Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и други.

Учител по български език и литература от учебна година 2020 -2021

Безплатно онлайн Access MBA събитие
Участвайте в първото онлайн Access MBA събитие на 4ти юли!
Ако търсите професионално израстване и се стремите към лидерска позиция в бизнес организация, сега е моментът да инвестирате в развитието си.

Подсигурете своя напредък с престижната диплома MBA. Разширите кръга си от перспективни професионални контакти. Образованието е най-добрата инвестиция в динамични времена.

Срещнете се онлайн с представители на най-добрите бизнес училища за Вас и изберете най-подходящото.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 29.06.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
2 Фелдшери                                                                   Висше образование
3 Лекари                                                                         Висше образование
1 Началник производство                                             Висше образование
2 Учител,детска градина                                               Висше образование
1 Контрольор РЗОК                                                       Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
3 Медицински сестри                                                   Висше образование
1 Учител,начален етап на основно образование        Висше образование

Banner WEB PYW Academy 2020

Европейският дневен ред и България

Институт за икономическа политика (EPI) организира Младежка академия от серията Paving Youths’ Way, която ще се проведе в периода 20-24 юли 2020 г. в Парк Хотел „Пирин“, гр. Сандански. Темата на форума, който се осъществява с любезната финансова подкрепа на Фондация „Ханс зайдел“, ще бъде: „Денят след утре: Европейският дневен ред и България“.

Избраните за участие 30 младежи ще имат възможността да дискутират актуални теми от европейския дневен ред със значение за България като:

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 22.06.2020 г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
2 Фелдшери                                                                  Висше образование
3 Лекари                                                                        Висше образование
1 Началник производство                                           Висше образование
1 Учител,детска градина                                            Висше образование
1 Контрольор РЗОК                                                    Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места