nadpissivt

Фондация „Смокиня" набира кандидати за обучение в Австрия: YOUnique
Кандидатите трябва да владеят английски и да разбират и да са съгласни със следните критерии:

Подкрепа за 3 социално ангажирани творби в Пловдив!

Plovdiv

k17

Програма Управители на бъдещето в Човешки ресурси

Търсиш силен старт на кариерата си? Обичаш динамиката и си готов да поемеш отговорност? Тогава заповядай при нас! Kaufland България стартира мащабна програма, в която заедно с кандидатите да създаде Управителите на бъдещето. Като участник в програмата основните ти задачи ще се състоят в това да даваш правни становища и извършваш консултации, свързани с трудовите правоотношения, да даваш задължително мнение по законосъобразността на заповеди и други вътрешноведомствени актове, да провеждаш обучения във връзка със законови промени и да представляваш дружеството при трудови и дискриминационни спорове.

Кредитен специалист

krediten specialist

СТАЖ В CASH CREDIT EAD

Ke Kredit

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 10.06.2019 г.


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места

1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт връзки с обществеността Висше образование
1 Координатор (връзки със завършили Висше образование
студенти)

Мениджър екип

menidzer ekip