nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 12.09.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Учител в група за ЦОУД Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
1 Учител, теоретично обучение /електрообзавеждане на производството/ Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
2 Учители,предучилищна педагогика Висше образование
1 Служител,човешки ресурси Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Учител общ. Уч. предмет в прог. етап Висше образование,Учител по немски език
1 Специалист технически контрол Висше образование, Икономическо
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Математика
1 Учители начален етапна основното образование I-IV клас Висше образование, Педагогика
2 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
2 Главен експерт Висше образование
1 Учител методик Висше образование,Магистър/Бакалавър
1 Учител,теоретично обучение Висше образование/Бакалавър/Магистър Учител хранително вкусова промишленост.
1 Учител на деца с умствена изостаналост Висше Магистър
1 Помощник на учителя Висше Професионален бакалавър
1 Ръководител компютърен кабинет Висше образование,Учител компютърни системи


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 38 места

Програма за заетост на младежи в областта на културата

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж по специалността на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката или висше образование по специалност от област на висшето образование „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

ІІ. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, РАБОТОДАТЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Целеви групи на програмата са безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, завършили:
- средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката или
- висше образование по специалност от област на висшето образование „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

Работодатели по програмата са институти в областта на културата по Закона за закрила и развитие на културата, които осъществяват дейност в Република България.

Териториален обхват: Програмата се реализира на територията на цялата страна.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 05.09.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Учител, детска градина Висше образование
1 Учител, изобразително изкуство Висше образование
1 Учител в група за ЦОУД Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,География
1 Учител по георграфия и икономика Висше образование
1 Учител практическо обучение /Производство на кулинарни изделия и напитки Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по дентална медицина Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Английски език
1 Учител по Биология и Химия Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител, теоретично обучение /икономически дисциплини/ Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 34 места
1 Учител теоретично обучение Висше образование,Хранително-вкусова промишленост
1 Учител по религия прогимназиалин етап Висше образование
1 Учител общ. Уч. предмет в прог. етап Висше образование,Учител по немски език
1 Специалист технически контрол Висше образование, Икономическо
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, ФВС
2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Математика
1 Учители начален етапна основното образование I-IV клас Висше образование, Педагогика
3 Учител в група ц о на ученици /1-4 клас / Висше образование, Бакалавър/Магистър
1 Учител по компютърна техника и технология Висше образование, Учител по комп.техн. и технологии
3 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
1 Социален работник Висше образование, Социална дейност
2 Главен експерт Висше образование
6 Учител група ЦОна Ученици /5-7/ Висше /Бакалавър/Магистър
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, История и Архитектура
5 Учител,общообр. Уч. Предмет в гимн.етап Висше образование/Бакалавър/Магистър
1 Ръководител компютърен кабинет Висше образование,Учител компютърни системи


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 45 места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 29.08.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Помощник-директор, учебната дейност Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
4 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по биология и здравно образование Висше образование
1 Учител в ЦОУД Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по испански език Висше образование
1 Учител по предприемачество Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,География
1 Учител, общообразователен учeбeн предмет в гимназиален етап Висше образование,Английски език
1 Учител, теоретично обучение /икономически дисциплини/ Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места
1 Учител теоретично обучение Висше образование,Хранително-вкусова промишленост
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Главен учител Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование, специални предмети
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, ФВС
2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Математика
7 Учители,целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование, Педагогика
1 Педагически съветник Висше образование, Психология
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Информатика и ИТ
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
1 Старши учител, практическо обучение Висше образование, БЕЛ
2 Главен експерт Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, География и Икономика
1 Главеn учител, Изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета Висше образование
1 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, ИТ и Математика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 37 места

Програма "Старт на кариерата"


ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА


Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.


НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ
Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.
Работодатели са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.
Програмата се реализира на територията на цялата страна.


Младежите, които желаят да кандидатстват за работни места в областните и общински администрации по Процедури 2022г. по програмата, могат да подават своите документи до 14 септември 2022 г. включително, в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа или по електронен път чрез електронния формуляра на заявлението:


https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe5YUOebX1zdznDfj…/viewform

Career Show 2022
Включете се във водещото кариерно изложение Career Show 2022. Career Show е модерна платформа за работа, базирана на кариерни събития. През тази година водещото кариерно събитие Career Show 2022, ще събере едни от най-големите работодатели в България и Европа с квалифицирани кандидати на живо и онлайн. Събитието ще се проведе на 20 септември в Sofia Event Center, в мол Paradise и на 21 септември в онлайн формат.

Специални гости на Career Show 2022 ще бъдат вдъхновяващи успешни личности като Левон Хампарцумян, Мадлен Алгафари, Ани Цолова, Росен Плевнелиев и др. Те ще споделят с участниците своя опит и формула за успех.

CareerShow

HSH Chemie Junior Accountant Job posting 08.2022 page 0001HSH Chemie Junior Accountant Job posting 08.2022 page 0002