nadpissivt

vm0i2xopveve

Обучител по програмиране за деца

СофтУни - най-голямата и уважавана образователна IT институция в България, предоставяща обучение и кариерно съдействие в направленията софтуерно инженерство, дигитален маркетинг и дизайн, търси преподаватели за академиите в Благоевград.

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

В бюрата по труда от Благоевградска област през май 2019г. са регистрирани 13 409 безработни лица. Равнището на регистрираната безработица през месеца, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните 151 333 лица установени при Преброяване 2011г. за областта е 8,9 %. В сравнение с аналогичния момент на 2018г. се наблюдава намаление с 0,6 процентни пункта, като стойността на показателя през месец май 2018г. е 9,5 %.
На територията на област Благоевград през месец май 2019г. са постъпили на работа 1 428 безработни лица от тях: 1 148 лица са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда от областта.

Senior Accountant

Senior

Българска народна банка
Управление „Банково“ обявява свободно работно място за експерт в Дирекция „Регистри“

BNB 1

Corporate/M&A Associate in Sofia

Corporate MA Associate in Sofia

Българска народна банка
Дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“ обявява свободно работно място за юрисконсулт (по заместване) в отдел „Правно обслужване”

BNB 2

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 17.06.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места

1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт връзки с обществеността Висше образование
1 Рецепционист Висше образование
1 Координатор (връзки със завършили Висше образование
студенти)