nadpissivt

Конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 236 от 27.04. 2017 г. обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/201 8 г. (Приложение № 1). Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 62 от 01.08.2017 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
Автобиография (европейски образец).
Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
Медицинско свидетелство.
Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
Документ за платена такса за участие в кандидат- докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за обявяване на конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2017-2018 г., утвърдени с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет

Шифър Области на висше образование, професионални направления  и докторски програми Форма на обучение
Р.О З.О
Брой  места Брой  места
1. Педагогически науки    
1.1. Теория и управление на образованието    
  Управление на образованието 1  
1.2. Педагогика    
  Методикa на обучението в началните класове 1  
  Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по български език и литература) 1  
  Педагогически технологии в детската градина (педагогически технологии за овладяване на музикални дейности) 1  
  История на педагогиката и българското образование 1  
  Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)   1
  Теория на възпитанието и дидактика (дидактика) 2  
  Теория на възпитанието и дидактика (философия на образованието) 1  
1.3. Педагогика на обучението по...    
  Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство 1 1
  Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 1  
  Методика на обучението по техника и технологии 2 3
  Методика на обучението по музика 1  
  Методика на обучението по математика 1  
  Методика на обучението по информатика и информационни технологии 1  
2. Хуманитарни науки    
2.1. Филология    
  Български език 2  
  Теория и история на литературата 1  
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (немска литература) 1  
  История на българската литература (съвременна българска литература) 1  
  История на българската литература (нова българска литература) 1  
  Фолклористика и етнология 2  
  Теория и практика на превода (руски език) 1  
  Общо и сравнително езикознание (френски език) 1  
  Английски език 1  
  Немски език 1  
  Руска литература 1  
2.2. История и археология    
  Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 1  
  Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография) 1  
  Нова и най-нова обща история (Балканска история) 1  
  История на България (нова и най-нова българска история) 2  
  История на България (история на българския народ XV-XIX в.) 1  
  Нова и най-нова обща история (нова обща история) 1  
  Нова и най-нова обща история (най-нова обща история) 1  
  Средновековна обща история 1  
  Стара история и тракология 1  
2.3. Философия    
  История на философията 2 1
  Социална философия 1 1
  Съвременни философски теории 1 1
3. Социални, стопански и правни науки    
3.1. Социология, антропология и науки за културата    
  Социология 3  
  Теория и история на културата 1  
3.2. Психология    
  Педагогическа и възрастова психология 2  
  Психология на труда и професионална психодиагностика 1  
3.3. Политически науки    
  Политология 1 1
3.4. Социални дейности    
  Организация и управление на социалните дейности 1 1
3.5. Обществени комуникации и информационни науки    
  Връзки с обществеността 1  
  Приложение на новите информационни технологии в PR 1  
3.6. Право    
  Гражданско и семейно право 1 1
  Трудово право и обществено осигуряване 1 1
  Административно право и административен процес 1  
  Наказателно право 1  
  Наказателен процес 1  
  Международно право и международни отношения 1  
3.7. Администрация и управление    
  Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) 2  
  Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор) 2 1
3.8. Икономика    
  Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 1 1
  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 2  
3.9. Туризъм    
  Икономика и управление на туризма 2 1
4. Природни науки, математика и информатика    
4.2. Химически науки    
  Органична химия 3  
4.4. Науки за земята    
  Екология и опазване на околната среда 3  
  Икономическа и социална география 1  
4.5. Математика    
  Изследване на операциите 1  
  Математически анализ 1  
  Математически моделиране и приложение на математиката 1  
  Алгебра 1  
4.6. Информатика и компютърни науки
  Информатика 1  
5.3. Комуникационна и компютърна техника    
  Компютърни системи, комплекси и мрежи 3 1
7. Здравеопазване и спорт    
7.4. Обществено здраве    
  Логопедия 2 2
  Кинезитерапия 4  
8. Изкуства    
8.3. Музикално и танцово изкуство    
  Хореография 3  
  Теория и практика на изпълнителското изкуство 2  
8.4. Театрално и филмово изкуство    
  Кинознание, киноизкуство и телевизия 2  
  ОБЩО: 96 18

 

 

Две стажантски позиции от БДФ

Българският дарителски форум предлага две стажантски позиции за студенти. Продължителността му може да бъде от 1 до 3 месеца. Стажът е неплатен. За да кандидатствате е нужно, да изпратите мотивационно писмо и автобиография на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Крайният срок е 20 декември.

Kариерен форум

На 5 септември ще се проведе 10-тото издание на кариерния форум за българи с опит и образование в чужбина „Кариера в България“. Защо не?". Събитието се организира от фондация "Идентичност за България" и сдружение "Тук-Там", а "Кариери" е медиен партньор. Очаква се в рамките на форума над 100 работодатели да представят своите свободни позиции за работа и стаж. В конферентната му част, която ще се излъчва и онлайн на Karieri.bg, ще участват утвърдени професионалисти в различни сфери. Te ще разкажат повече за личния си път към успеха, ще дадат кариерни съвети и ще споделят своята гледна точка за смисъла да правиш кариера в България. В рамките на събитието ще има и специалисти, които ще помагат на участниците с безплатни кариерни консултации и проверка на CV. На щанда на "Кариери" ще можете да получите и новото издание на кариерния гид "Моята кариера. Непознатите перспективни професии".
"Кариера в България. Защо не?" ще се проведе в Интер експо център. Участието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация.

Oбявиxа cвободни poботни позиции в детcки гpадини в Благоeвгpад

Oбщо пет cвободни pаботни позиции cа обявени за yчители и помощник-възпитатели в детcки гpадини на теpитоpията на община Благоeвгpад. Позициите са публикувани на сайта на Регионално управление на образованието. Свободните работни места се обявяват поетапно, в зависимост от заявените нужди в съответните заведения.

Към момента документи могат да бъдат подавани в Детска градина "Първи юни", където се търсят двама помощник-възпитатели и един учител. Срокът за кандидатставане е 25 август 2017 г. Свободни места са обявени и в Детска градина  Ν12 "Алени макове". Там се нуждаят от двама учители и един помощник-възпитател. Документи се приемат до 28 август. Кандидатите следва да отговарят на нормативните изисквания. Важно е да се знае, че документите се приемат в съответната детска градина, а изборът ще бъде извършен от директорите на детските градини.

По разпореждане на кмента д-р Атанас Камбитов, подборът на учители и помощник-възпитатели следва да бъде направен изключително прецизно. Целта е да бъде осигурена максимално добра грижа за най-малките от професионално подготвени педагози и други специалисти.

Следващата седмица ще бъдат оповестени позиции и за други детски градини.

Младежка предприемаческа борса

Фондация "Каузи" организира обучението "Младежка предприемаческа борса". То е подходящо за млади, предприемчиви хора, които искат да реализират своя бизнес или социална идея. Крайният срок за записване е 11 септември. Повече информация за кандидатстването може да откриете тук./ http://www.kauzi.org/bg/news/90-mladejka-predpriemacheska-borsa-2017.html /

Пет стипендии за млади специалисти

MDV - Капитал Business School осигурява пет стипендии в обучителната програма за млади специалисти в областта на финансите и счетоводството School of Finance and Accounting for Young Professionals. Конкурсът е отворен за студенти от бизнес направления и финансово-счетоводни специалности, които са 3-ти или 4-ти курс бакалавър, магистри, както и професионалисти с бизнес образование, дипломирани през последните 5 години.
За да се включат в конкурса, кандидатите трябва да изпратят CV, мотивационно писмо и академична справка или диплома за завършено образование. Документите се подават на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 31 август.