nadpissivt

Инспектор в ТД на АМ, МБ Кулата, ТД Югозападна
1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „инспектор в териториална дирекция на Агенция „Митници“, Митнически пункт Кулата, Териториална дирекция Югозападна.
2. Описание на длъжността съгласно

Инженерната академия на Райхле и Де-Масари България Пръдакшън за 2020-2021 г.

RM

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 24.08.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Учител в ДГ Висше образование, ПУП
1 Учител на група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап Висше образование, ПК
1 Учител по математика и информатика в прогимназиален етап Висше образование, математика и информатика
1 Учител по математика Висше образование, математика
3 Учители на група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Висше образование, НУП,НУПЧЕ
1 Контрольор РЗОК Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 30 места

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 24.08.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
Учител в ДГ Висше образование, ПУП
Учител на група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап Висше образование, ПК
Учител по математика и информатика в прогимназиален етап Висше образование, математика и информатика
Учител по математика Висше образование, математика
Учители на група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Висше образование, НУП,НУПЧЕ
Контрольор РЗОК Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ