nadpissivt

Evrika

Именни стипендии на Фондация „Еврика“

За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно, но вече в единадесет области:


1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за първа година;
4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
8. Инженерни науки в областта на електрониката, автома¬тиза¬цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 08.09.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места
1 Учител по музика Висше образование, музикална педагогика
1 Контрольор РЗОК Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 31.08.2020 г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Учител в ДГ Висше образование, ПУП
1 Учител по БЕЛ Висше образование, българска филология
1 Учител по музика Висше образование, музикална педагогика
1 Контрольор РЗОК Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 47 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, компютърна грамотност

Стажант-одитор
Сметната палата е върховна одитна институция на Република България, тя осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти. Нейната основна задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това. Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност.

Сметната палата извършва следните видове одити:
1. Финансов одит - изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане;
2. Одит за съответствие - проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите;
3. Одит на изпълнението - проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност;
4. Специфични одити са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон. Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.

I. Сметната палата на Република България обявява външен конкурс за подбор и заемане на длъжността „Стажант-одитор” - 1 (една) щатна бройка в отдел 3 „Местни органи“, ИРМ-Благоевград, одитна дирекция II „Финансови одити”, месторабота – гр.Благоевград.

II. Основни функционални отговорности на одитна дирекция II „Финансови одити“ - извършване на финансови одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации, определени в чл. 54, ал. 1 от Закона за Сметната палата, както и извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на всички общини, в ресора на дирекцията, с обща сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година под 10 млн. лв. при периодичност, определена от Сметната палата или на основата на оценка на риска (чл. 54, ал. 2 от ЗСП).
Изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишните финансови отчети на бюджетните организации са изготвени във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

III. Кратко описание на основните функции на длъжността – подпомага одитната дейност за осъществяване на контрол чрез независим външен одит на годишните финансови отчети на бюджетните организации съгласно Закона за Сметната палата (ЗСП), международно признатите одитни стандарти, Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, Етичния кодекс на Сметната палата и другите приложими актове, уреждащи одитната дейност.

IV. Вид правоотношение – трудово, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

V. Размер на основното месечното трудово възнаграждение:
- минимален размер - 1 000 (хиляда) лева;.
- максимален размер - 1 350 (хиляда триста и петдесет) лева.

Допълнителна информация:

Стажове, стипендии, конкурси (31 август - 6 септември)

staj sept

В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg са представени най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си. Повече информация може да намерите тук

privlichane i podbor na uchastnitsi 1 1 600x338

Стани стажант по привличане и подбор на участници в “Заедно в час”

Кандидатствай до 20 септември!
Стажът е подходящ за студенти и дава възможност за развиване на ценни професионални умения и личностни качества

“Заедно в час” е неправителствена организация, която вече 10 години работи за подобряване на образованието в България и за равен достъп до качествено образование за всяко дете в страната. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от международната мрежа Teach for All на организации, които работят срещу неравенството в образованието в над 55 държави.

Според PISA (2018) 47% от българските ученици са функционално неграмотни и не могат да приложат прочетеното в реална ситуация. Учениците от малки населени места и финансово затруднени семейства изостават значително в знанията и уменията си от връстниците си от големите градове и тези, чиито родители са в по-добро финансово състояние.

Одитор
Сметната палата е върховна одитна институция на Република България, тя осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти. Нейната основна задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това. Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност.

Сметната палата извършва следните видове одити:
1. Финансов одит - изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане;
2. Одит за съответствие - проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите;
3. Одит на изпълнението - проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност;
4. Специфични одити са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон. Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.

I. Сметната палата на Република България обявява външен конкурс за подбор и заемане на длъжността „Oдитор” - 1 (една) щатна бройка в отдел 3 „Местни органи“, ИРМ - Благоевград, одитна дирекция II „Финансови одити”, месторабота – гр. Благоевград.