nadpissivt

КОНКУРС НА СДРУЖЕНИЕ „ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ“

Сдружение „Постоянно образование” за шеста поредна година ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2018 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие и засяга някои от следните теми:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 12.11.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места
1 Учител, детска градина
1 Психолог
1 Учител по Математика

ЕРАЗЪМ+ КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПРАКТИКА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 Г.


Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.
Срокът за кандидатстване е 6 ноември – 16 ноември (вкл.) 2018 г. Студентите и докторантите подават заявление за участие, адресирано до Декана на съответния факултет.
Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети от назначени със заповед на декана факултетски комисии.
Датата за провеждане на събеседванията е 20 ноевмри. Всеки факултет ще обяви допълнително часа и мястото на провеждане на събеседванията.
Времева рамка на дейностите по програма „Еразъм+“

Promo banner V.Tarnovo 2018

Пети младежки семинар "Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020"

(30 ноември - 2 декември 2018 г., гр. Велико Търново)


• Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?
• Как да структурираме предприемаческата си идея и да намерим финансиране?
• Как да подготвим бизнес план?
• Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на
предприемаческата дейност?
Това са само част от въпросите, на които ще търсим отговори по време на младежкия семинар на тема:

„ГОДИНАТА, В КОЯТО СТАНА ИЗВЕСТЕН“
Кампания САМО за студенти!


„Годината, в която стана известен“ е кампания, която иска да даде на студентите повод за страст в годините на висшето им образование.
Страстта да започнат да случват себе си, без да го отлагат за след 5 години.
Кампанията има уникалната цел, чрез серия от кастинги във висшите учебни заведения, да отсее най-будните и мотивирани млади хора и да състави от тях цялостен екип за единствена по рода си Студентска телевизия.
През 2018 година, някои от студентите на България ще тръгнат по пътя на известността – като телевизионни лица или автори на предавания.
Телевизията си поставя дръзката цел да превърне студентите от консуматори в производители на автентично медийно съдържание.
Отличителни белези на медията ще бъдат най-характерните белези на младостта:

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Кой може да кандидатства?

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 05.11.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места