nadpissivt

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2018 година

За период от 9 месеца Българската народна банка (БНБ) отпуска следните стипендии:

• Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
• Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.
Изисквания към кандидатите:

Международна стипендиантска програма на Немската фондация за околна среда (DBU)

DBU отпуска стипендии за изследователски стаж в рамките на своята международна стипендиантска програма в следните страни и области от Средна и Източна Европа:
- България
- Естония
- Литва
- Латвия
- Полша
- Румъния
- Словакия
- Чехия
- Унгария
- Калининградска област
Програмата дава възможност

Den na biditelite

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 30.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 18 места
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование

Възможности за кариера в Европейския съюз
Служител по информационни и комуникационни технологии, Местоположение (-я): Валета (Малта), Институция/агенция: (EASO) Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, За повече информация: https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 23.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование