nadpissivt

Агенция за железопътен транспорт на ЕС
Базираната във Франция организация има за мисия създаването на конкурентно европейско железопътно пространство чрез увеличаване на трансграничната съвместимост на националните системи и успоредно с това за осигуряване на необходимото ниво на безопасност. Тя се стреми да разработи общи устойчиви технически стандарти и мерки за безопасност в сътрудничество с железопътния сектор, националните власти, институциите на ЕС и други органи.

Продължителност на стажа: 10 месеца
Къде: Валансиен (Франция)

Агенция на ЕС за мрежова и информационна сигурност
Организацията представлява експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа. Тя помага на ЕС и страните членки да бъдат по-добре подготвени за предотвратяване, откриване и реакция на проблеми в сферата на информационната сигурност. Агенцията прави това като предоставя практически съвети и решения на публичния и частния сектор в страните от ЕС и на институциите на Съюза. Това включва: организиране на учения за действия при кибернетични кризи в Европа, помощ при разработването на национални стратегии в областта на кибернетичната сигурност, насърчава сътрудничеството между екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти.

Продължителност на стажа: 6-12 месеца
Къде: Централата се намира в Хераклион, на о-в Крит. Агенцията има и оперативен офис в Атина.

Европейски орган за безопасност на храните
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни консултации относно рисковете, свързани с храните. Нейните становища относно съществуващи и зараждащи се хранителни рискове служат за основа на европейските закони, правила и политики и така помагат да се предпазят потребителите от рискове по хранителната верига.

Продължителност на стажа: 5 – 12 месеца
Къде: Парма

Европейска агенция за химикалите
ЕАX помага на компаниите да спазват законодателството на ЕС в областта на химичните вещества и биоцидите и си сътрудничи с международни организации и заинтересовани лица за насърчаване на безопасната употреба на химикали. Нейното седалище е в Хелзинки, Финландия.

Продължителност на стажа: 3 – 6 месеца
Къде: Хелзинки

Европейска агенция за ГНСС
Това е регулаторна агенция на Европейския съюз, чиято мисия е да подпомага изпълнението на европейските цели за ГНСС (Глобална Навигационна Сателитна Система), които са тясно свързани със спътниковите системи Галилео и EGNOS. Разположената в Прага организация прави това чрез управление на услугите предоставени от EGNOS и Галилео, създаване на възможности за развитие на основани на ГНСС услуги, подобряване на инфраструктурата на ГНСС.

Продължителност на стажа: 6-12 месеца
Къде: Прага

Европейска агенция по лекарствата
Агенцията гарантира научната оценка, надзор и мониторинг на безопасността на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба в ЕС. Част от основните задачи на ЕАЛ са: улесняване на разработването на лекарства и достъпа до тях, оценяване на заявленията за разрешения за употреба, мониторинг на безопасността на лекарствата през целия им жизнен цикъл, предоставяне на информация на медицинските специалисти и пациентите.

Продължителност на стажа: до 12 месеца
Къде: Амстердам

Европейска полицейска служба (Европол)
Европол е правоприлагащата агенция на ЕС, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите органи в страните от съюза. Тя координира дейността на полицейските служби на европейските държави в предотвратяването и борбата им с тежката организирана престъпност. Акценти в работата на Европол са борбата с тероризма, превенция на нелегалната търговия с оръжие, борба с наркотрафика, детската порнография и прането на пари.

Продължителност на стажа: 3-6 месеца
Къде: Хага