nadpissivt

Стажове в БТА в София и кореспондентските офиси в страната

BTA staj

 

Конкурс за студенти "Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще"
За трета поредна година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дава началото на конкурса за високи академични постижения за студенти - „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2023 г.“. Той се провежда под патронажа на МОСВ като част от инициативите за отбелязване на кампанията на Европейската комисия - “Европейската седмица на мобилността”. Организира се от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), която обявява неговото второ издание за академичната 2023/2024 г.

„Пестене на енергия“ е тазгодишната тема на есето, с което ще се състезават бъдещите участници в конкурса. Под същото мото е темата и на Европейската седмица на мобилността. Според правилата кандидатите трябва да изпратят есе или кратка разработка от 3 до 5 страници.

Целта на конкурса е подкрепа за приемственост между теорията и практиката и приобщаване на младежите, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Срокът за кандидатстване е до 12 ноември 2023 г. включително. Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Комисията за избор на победител в конкурса включва представители на МОСВ, ИАОС и ПУДООС.

Конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел "Административно, информационно и правно осигуряване", Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Благоевград към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ
изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел "Административно, информационно и правно осигуряване", Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Благоевград към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт:

1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по... ;

2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet.

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

Кратко описание на длъжността:

Младшият експерт подпомага дейността на Д ИТ със седалище Благоевград, чрез набиране и обработване на информация, регистриране на преписки, информационно и компютърно подпомагане и административно обслужване. Събиране, обработка и анализ на информация, практическото прилагане на нормативните актове в областта на административното обслужване и електронното управление.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 780* лева.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

Конкурсът ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ.

2. Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.

3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

IT Дни на кариерата 2023
Събитията за кариера в секторите IT, Комуникации или Аутсорсинг ще се проведат през октомври

IT career

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.09.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Фелдшер Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места

Свободни работни места за инспектори по банков надзор в БНБ

bnb

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.09.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител по математика и информатика Висше образование
1 Фелдшер Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места