nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 09.01.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Психолог за хора с увреждания Висше образование
1 Учител по информационни технологии Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Счетоводител/касиер Висше /Икономика/Счетоводство
1 Учител, ресурсен Висше/Педагогика/Специална педагогика
2 Учител в гр.за целодневно обучение 1-4 клас Висше /Педагогика
1 Медицинска сестра Висше/Здравни грижи/Медицинска сестра
3 Организатор производство Висше/Професионален колеж

Уебинарът „3D Prototype Training: Добрите практики от сектора“

Дигитална среща запознава бизнес сектора и студенти с иновациите в 3D прототипирането
Уебинарът „3D Prototype Training: Добрите практики от сектора“ ще позволи на участниците да надникнат в производствените съоръжения на компании, които успешно използват технологии за 3D принтиране

 На 15 декември (четвъртък) от 10:00 ч. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, продължава календара си от дигитални тренинги със събитието „3D Prototype Training: Добрите практики от сектора“. На уебинара представители на компании с опит в 3D прототипирането ще разкажат повече за проектите, с които се занимават и за технологиите, материалите и приложенията, с които работят.
Присъстващите на тренинга ще чуят гледните точки на специалисти от различни индустрии и какво се изработва с 3D технологията в конкретни клиентски примери. Ще бъде споделена информация за софтуери за 3D проектиране и 3D принтиране, а всички участници ще могат да надникнат LIVE в самите производствени работилници – директно при машините. Сред темите на уебинара са 3D прототипиране, ползата за производствата, приложенията в различни сектори и съвременните технологии.
Наред с бизнеса срещата е насочена и към образователния сектор. На уебинара ще бъдат показани примери за това как 3D принтирането се прилага в българските учебни заведения и по какъв начин това допринася за развитието на кадри в сферата. Участниците ще могат да надникнат в производствените съоръжения и с директни включвания на живо.
Събитието се организира в партньорство с B2N Additive Manufacturing Ecosystem, като организаторите от Schneider Electric ще срещнат участниците и с екипа на Habitadd, основателя на SteamPowered.team, ЛЕМ България, екип от ТУ София – Филиал Пловдив и още гости от сферата.
За да се регистрирате в уебинара, моля, натиснете тук.

Старши счетоводител в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-26/30.12.2022 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Старши счетоводител
в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1 щ. бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – бакалавър
• професионален опит – 1 /една/ година и/или IV младши ранг
2. Специфични изисквания:
• Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, които са определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности:
• Предпочитани специалности - Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика и Стопанско управление.
• Добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, умения за работа със счетоводен софтуер. Добри познания на нормативната база, свързани със Закон за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за статистиката, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД.
4. Месторабота - гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66.
5. Кратко описание на длъжността:
Участва в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на администрацията; Участва в изготвянето на бюджетни прогнози и проектобюджети за администрацията; Изготвя програмни отчети по тримесечия и годишен отчет; Участва в изготвянето на план за дейностите, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда; Участва в извършването на годишните инвентаризации по Закона за счетоводството; Изготвя ведомости за заплати и всички изискуеми документи към тях; Изготвя статистически отчети по Закона за статистиката; Изготвя тримесечни финансови отчети и годишен баланс на администрацията; Счетоводно отчита приходите, разходите и трансферите по пълна бюджетна класификация и по счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия, както и приходите на касова основа, свързани с такси по Закона за водите, чиито получател е ПУДООС; Осчетоводява по съответния ред събраните суми по наказателни постановления и води на отчет неизплатените суми по НП по Закона за водите; Съставя и обработва първични и вторични счетоводни документи; Изчислява и осчетоводява обезщетения по КТ, ЗДСл и КСО; Води касова книга за паричните средства и извършва касови операции и др.
6. Минимален размер на основната заплата: 710.00 лв
*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и и Вътрешните правила за заплатите в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

II. Начин на провеждане на конкурса:

Работна позиция за завода на Кемет a YAGEO Group, гр. Кюстендил

KEMET Electronics Corporation is a leading global supplier of
electronic components. We offer our customers the
broadest selection of capacitor technologies in the industry,
along with an expanding range of electromechanical devices, electromagnetic compatibility solutions and
supercapacitors.
KEMET Electronics in Kyustendil Bulgaria is looking to attract talented individual to join Purchasing
Department as Buyer. The Bulgarian plant is offering friendly working environment, team of experienced
professionals, opportunity to develop and broaden experience.
Main responsibilities:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 12.12.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Психолог за хора с увреждания Висше образование

 

Страница 1 от 143