nadpissivt

 

Бюлетин № 2/ 2022 – Възпитаници от ПН 4.2. Химически науки

 

 

Катерина Палашева
Start up Coordinator
Psi Pharma Support EOOD
Бакалавър „Медицинска химия“

Katerina

Антония Стоймирска
Младши експерт, ИАОС към МОСВ
Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“

Antonia 2

Драгомир Стоилов
Старши химик, „Тева Фарма“ ЕАД
Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“

Drago

Райна Харизанова
Главен експерт „Лекарствена безопасност“
„Синeос Хелт България“ ЕООД
Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Raina

Ава Амидеина
Химик-аналитик, „ВиК“ ЕООД – Благоевград
Магистър „Метрология в химията“

Ava

Радослав Чайров
Гл. ас. д-р в катедра „Химия“ към
Югозападния университет „Неофит Рилски“
Доктор „Органична химия“

Rado 2

Надя Гьошкова-Иванова
Експерт „Продажби“, „ФОТ“ ООД
Бакалавър „Химия“
Nadia

Магдалена Шекерлийска
Директор, Професионална гимназия по
транспорт, гр. Разлог
Доктор ,,Методика на обучението по химия“

Megi 2