nadpissivt
05.09.2017 г.

Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец септември ще се приемат от 7-и до 13-и септември. Напомняме ви отчетите да бъдат разпечатани пейзажно, подписани със син химикал и поле "Резултати" да бъде коректно попълнено и съобразено с дейността, която е посочена                                                                                                                                                                                          .
От екипа на Югозападен университет


20.06.2017 г.

Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец юли ще се приемат на 6, 7, 10, 11 и 12 от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в Кариерния център.
През месец август отчетите ще се приемат на 7, 8 и 9 от 9.00 до 12.00 ч. в стая 208 - Каса или 210 Отдел „ТРЗ“ на Ректората.
Напомняме ви акуратно да попълвате поле "Резултати" и същите да съответстват на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)
От екипа на Югозападен университет


Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец май ще се приемат от 9-о до 12-о число от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле "Резултати" да съответства на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)

ВАЖНО!!!
Отчети за 2016 година няма да се приемат!
Ако все още не сте предали отчетите си за 2016 г. е необходимо да прехвърлите часовете в месеците от 2017 година.
От екипа на Югозападен университет


Уважаеми студенти.

Информираме Ви, че поради изчерпване квотата, отпусната за Югозападния университет няма да се приемат договори по проект „Студентски практики“.
Удостоверенията на приключилите през месец февруари, както и екземпляр от договора можете да получите след 10-и април.

Уважаеми ментори и академични наставници,
Отчетните доклади през месец април ще се приемат от 6-о до 12-о число от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле Резултати да съответства на извършената дейност.


Уважаеми студенти,
На 14.02.2017 година от 11:00 часа в зала 1412 ще се проведе Официална церемония по връчване на удостоверенията за завършилите през месец декември 2016 г. първи студентски практики.
В тази връзка имаме удоволствието да ви поканим да присъствате и да получите своето удостоверение за успешно проведено практическо обучение в реална работна среда по проект „Студентски практики“ – фаза 1.
С уважение,
Проф. д.н. Йордан Колев
Водещ функционален експерт по проект „Студентски практики“ – фаза I


Уважаеми студенти,
Договори за Студентски практики ще се приемат от 20 до 24 февруари от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. Началната дата на практическото обучение да бъде не по-рано от 13.03.2017 г.
Няма да се приемат договори на студенти към Ментори и Обучаващи организации, чиито документи не отговарят на изискванията!

 Уважаеми студенти,
Поради изчерпване на лимита от застраховки по договора на МОН за застраховане на студенти за времето на провеждане на студентски практики, се налага временно да преустановим подписването на нови договори със студенти за практическо обучение по проекта, чийто график на стартиране на практиката е в периода oт 19.12.2016 до 08.01.2017 Поради съвпадането с коледните и новогодишни празници, периодът е и с най-малкия брой заявени за стартиране практики. Вече сключените за периода 19.12.-23.12. договори, които са качени в информационната система на проекта ще бъдат обезпечени със застраховки и няма пречка за започване на практическото обучение на тези студенти в съответствие с графиците им. Студентите с качените договори с начало на практическото обучение в периода 27.12. - 08.01. ще трябва да променят графика си, с начална дата 09.01.
Югозападен университет обявява нулев прием на договори за месец януари. Екземпляр от договора може да получите от 15-то до 20-то число всеки месец.
От екипа на Югозападен университет  

Уважаеми представители на обучаващите организации,

     В случай, че се наложи промяна в мястото на провеждане на практическото обучение по дадена позиция (обява), което се различава от посоченото в самата обява в информационната система, то Вие трябва да известите всяко едно Висше училище, с което имате договор, преди да предприемете тези промени. Подобна промяна задължително е свързана с анексиране на всички договори за практическо обучение и застрахователни полици на съответните практиканти по позицията. Ако обучаваща организация не уведоми Висшите училища за тази промяна и това бъде установено в резултат на проверки от страна на екипите на Висшите училища, екипа за организация и управление на МОН или на други проверяващи, то приемаме, че с това си действие обучаващата организация нарушава условията по проект "Студентски практики".
Промяната в мястото на провеждане на практическо обучение може да се случи най-рано след като са отразени анексите на договорите в информационната система, анексирани са застрахователните полици и е извършена промяна в мястото на провеждане в самата обява в информационната система.

Бланка на анекс за практикант може да свалите от тук, а за обучаваща организация от тук.

Задължителната декларация за ментори може да свалите от тук. 

 


 

СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИТЕ

ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

(ПРОВЕДЕНА: 31.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с работодатели и ментори и в съответствие с Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1съвместно се приеха следните конкретни правила:

1. Менторът, в удобно за него време, трябва да получи копие от договора си заучастие в практическото обучение и да подпише съпътстващия го документ (Декларация)в Центъра за кариерно развитие. Ако това е невъзможно, приложената тук декларация следва да бъде разпечатана, подписана и изпратена по пощата до Центъра за кариерно развитие на Югозападен университет (1 копие). Липсата на подписана от Ментора декларация ще се приема като основание за прекратяване на неговия договор.

2. Обучаващата организация коректно да посочва професионалните направления, от които би могла да приема студенти за практическо обучение. Да не се обявяват позиции, които противоречат на идеята за практическо обучение в РЕАЛНА работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!! И др. т. позиции.

3. Менторът отговорно да приема студенти, съобразявайки се с тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената си квалификация. ВСИЧКИ действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.

4. Менторът може да ръководи практическото обучение на не повече от 10 студенти по едно и също време, като съвестно и творчески изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с организиране, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение.

5. Да се обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Да се има предвид, че към момента информационната система не позволява промяна на програмата след потвърждаване от академичния наставник. Препоръчваме синхронизирането на програмата със специалността, курса и ОКС на студента да бъде направено преди потвърждаването от АН. Задължително производственият график трябва да е съобразен с учебната заетост на студента, а в свободните му дни е допустима трудова заетост и до 8 часа. Менторът да следи отразяването на извършените дейности (задачи) в графика на студента преди да потвърди присъствието му за деня.

6. Да не се потвърждава практика в случаите на нарушаване на Инструкцията от студента. При такива инциденти е необходимо своевременно да се уведомява Югозападния университет.

7. Менторът да попълва и подава отчета си в месеца след завършена и отчетена студентска практика и не по-късно от 2 месеца след приключването й. И в случаите на малко часове за отчитане също се изисква навременно представяне на отчет. При непризната практика Менторът връща възнаграждението си.

  


 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

(ПРОВЕДЕНА: 27.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с академичните наставници (АН) от Югозападния университет и Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1 се прие:

1. Всеки АН, в удобно за него време, да получи копие от договора си за участие в практическото обучение и да подпише съпътстващи документи (Длъжностна характеристика, Други условия към допълнителното споразумение и Декларация по чл. 113, ал. 3 от КТ) в Центъра за кариерно развитие.
2. Академичните наставници коректно да приемат наставничество над студенти, съобразявайки се със тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената квалификация. Всички действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.
3. Академичен наставник може да наставлява едновременно, в един период, до 15 студенти, като отговорно изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение. Да обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Препоръчва се графикът да бъде съобразен с учебната заетост на студента.
4. Наблюдението и контролът да се обвържат с посещението на място в Обучаващата организация. Наложително е всяка практика поне веднъж да бъде проверена в реалната работна среда (по препоръка на МОН), а при нужда проверката да продължи. Формуляр за отразяване на наблюдението е наличен в профила на АН, секция „Съобщения“. Същият може да бъде качен от профила на АН или да бъде представен в оригинал в Центъра за кариерно развитие, за да бъде сканиран и качен в информационната система от член на екипа. В случаите, в които се налага проверка в населено място извън гр. Благоевград, са предвидени средства за еднодневни командировки.
5. Да не се потвърждават практики, които противоречат на идеята за практическо обучение в реална работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!!
6. АН да попълват и подават отчетите си в месеца след приключване на студентската практика и не по-късно от 2 месеца след приключването. В случаите на малко часове за отчитане също се препоръчва навременно представяне на отчет.
7. Академичните наставници да съдействат за сключване на договори с обучаващи организации. В тази връзка екипът към проекта очаква предложения за работодатели, при които студентите от Югозападен университет биха могли да проведат практическо обучение. Информацията е особено необходима за специалности като: „Национална сигурност“, „Социология“, Философия“, „Публична администрация“, „Икономика на публичната сфера“, „Международни икономически отношения/Международен бизнес“ и др.

Процедура прием договори

 Уважаеми студенти,
Студентските договори през месец ноември ще се приемат от 1-во до 10-то число от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. За дата на практическото обучение за стартиращите през месец ноември практики, посочете 21 ноември. Графикът следва да бъде 240 часа, ( не повече от 4 часа на ден, не повече от 40 ч. на седмица,), потвърден от ментор и академичен наставник

 


От екипа на Югозападен университет

 


 

Информация за фаза 1


     Проект BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики - фаза 1" се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
     От 2 септември 2016 г. стартира регистрацията на работодатели по проекта. Работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти в своята организация, могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес: http://praktiki.mon.bg.
     За реализиране на проекта се предвижда участието на 46 000 студенти в практическо обучение в реална работна среда и успешното приключване на минимум 40 020 практики. Това предполага непрекъснато включване на активни работодатели, които приемат да обучават студентите, които могат да бъдат стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.Информация за първи етап на проект „Студентски практики“


     През първия етап на проект „Студентски практики“ екипът на проекта към Югозападен университет проведе собствено анкетно проучване сред завършилите практическото си обучение студенти. Какво открихме за същностен мотив на студентите при реализирането на проекта? Проект „Студентски практики“ категорично показа необходимостта от труд „за лична употреба”. ТРУДЪТ – смисълът на човешкия живот – вече се осмисля и от младите хора като жизнена необходимост и социална перспектива!


     Равносметката:

 1. 5761 сключени договора със студенти за провеждане на практическо обучение;
 2. 530 договора, сключени с обучаващите организации;
 3. 1129 договора за наставничество с ментори;
 4. 303 с академични наставници.

     Обобщената информация от проучването, в което участват 1100 студента с успешно приключили практики в реална производствена среда показва:

 • 320 студенти, получили предложение за работа;
 • 110 започнали работа;
 • 75 получили допълнително възнаграждение;
 • 230 получили предложение за стаж.

    
Какво дава проектът на студентите?


Включването на студентите в проекта открива пред тях:

 • Нови възможности за реализация на пазара на труда;
 • Мотивира ги в търсене на работа и придобиване на опит за успешно кандидатстване за работа;
 • Научават какви знания, умения и компетенции са необходими за съответна позиция;
 • Създават нови трудови навици и развиват определени личностни качества.
 • Получават професионална информация за своята кариера;
 • Участват в интерактивни обучения, специализирани тренинги и презентационни форми.


     Какво дава проектът на работодателите?

 

Пред работодателите се разкрива възможност за:

 • Срещи със своите потенциални стажанти и бъдещ персонал;
 • Подготовка и обучение на своите бъдещи служители, което ще улесни процеса на планиране, подбор и обучение на персонала;
 • Пестене на време и разходи за подбор и обучение на персонала;
 • Участие в процеса на обучението на квалифицирани кадри;
 • На добре приетите от студентите ментори е предложено да станат практически наставници за редовните и задочните студенти от специалност „Психология“ със задължителен практически стаж по учебния план за степен „бакалавър“ и „магистър“;
 • Рекламиране дейността и перспективите на фирмата.