nadpissivt

 

СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИТЕ

ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

(ПРОВЕДЕНА: 31.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с работодатели и ментори и в съответствие с Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1съвместно се приеха следните конкретни правила:

1. Менторът, в удобно за него време, трябва да получи копие от договора си заучастие в практическото обучение и да подпише съпътстващия го документ (Декларация)в Центъра за кариерно развитие. Ако това е невъзможно, приложената тук декларация следва да бъде разпечатана, подписана и изпратена по пощата до Центъра за кариерно развитие на Югозападен университет (1 копие). Липсата на подписана от Ментора декларация ще се приема като основание за прекратяване на неговия договор.

2. Обучаващата организация коректно да посочва професионалните направления, от които би могла да приема студенти за практическо обучение. Да не се обявяват позиции, които противоречат на идеята за практическо обучение в РЕАЛНА работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!! И др. т. позиции.

3. Менторът отговорно да приема студенти, съобразявайки се с тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената си квалификация. ВСИЧКИ действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.

4. Менторът може да ръководи практическото обучение на не повече от 10 студенти по едно и също време, като съвестно и творчески изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с организиране, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение.

5. Да се обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Да се има предвид, че към момента информационната система не позволява промяна на програмата след потвърждаване от академичния наставник. Препоръчваме синхронизирането на програмата със специалността, курса и ОКС на студента да бъде направено преди потвърждаването от АН. Задължително производственият график трябва да е съобразен с учебната заетост на студента, а в свободните му дни е допустима трудова заетост и до 8 часа. Менторът да следи отразяването на извършените дейности (задачи) в графика на студента преди да потвърди присъствието му за деня.

6. Да не се потвърждава практика в случаите на нарушаване на Инструкцията от студента. При такива инциденти е необходимо своевременно да се уведомява Югозападния университет.

7. Менторът да попълва и подава отчета си в месеца след завършена и отчетена студентска практика и не по-късно от 2 месеца след приключването й. И в случаите на малко часове за отчитане също се изисква навременно представяне на отчет. При непризната практика Менторът връща възнаграждението си.