nadpissivt


Информация за първи етап на проект „Студентски практики“


     През първия етап на проект „Студентски практики“ екипът на проекта към Югозападен университет проведе собствено анкетно проучване сред завършилите практическото си обучение студенти. Какво открихме за същностен мотив на студентите при реализирането на проекта? Проект „Студентски практики“ категорично показа необходимостта от труд „за лична употреба”. ТРУДЪТ – смисълът на човешкия живот – вече се осмисля и от младите хора като жизнена необходимост и социална перспектива!


     Равносметката:

 1. 5761 сключени договора със студенти за провеждане на практическо обучение;
 2. 530 договора, сключени с обучаващите организации;
 3. 1129 договора за наставничество с ментори;
 4. 303 с академични наставници.

     Обобщената информация от проучването, в което участват 1100 студента с успешно приключили практики в реална производствена среда показва:

 • 320 студенти, получили предложение за работа;
 • 110 започнали работа;
 • 75 получили допълнително възнаграждение;
 • 230 получили предложение за стаж.

    
Какво дава проектът на студентите?


Включването на студентите в проекта открива пред тях:

 • Нови възможности за реализация на пазара на труда;
 • Мотивира ги в търсене на работа и придобиване на опит за успешно кандидатстване за работа;
 • Научават какви знания, умения и компетенции са необходими за съответна позиция;
 • Създават нови трудови навици и развиват определени личностни качества.
 • Получават професионална информация за своята кариера;
 • Участват в интерактивни обучения, специализирани тренинги и презентационни форми.


     Какво дава проектът на работодателите?

 

Пред работодателите се разкрива възможност за:

 • Срещи със своите потенциални стажанти и бъдещ персонал;
 • Подготовка и обучение на своите бъдещи служители, което ще улесни процеса на планиране, подбор и обучение на персонала;
 • Пестене на време и разходи за подбор и обучение на персонала;
 • Участие в процеса на обучението на квалифицирани кадри;
 • На добре приетите от студентите ментори е предложено да станат практически наставници за редовните и задочните студенти от специалност „Психология“ със задължителен практически стаж по учебния план за степен „бакалавър“ и „магистър“;
 • Рекламиране дейността и перспективите на фирмата.