nadpissivt

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

(ПРОВЕДЕНА: 27.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с академичните наставници (АН) от Югозападния университет и Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1 се прие:

1. Всеки АН, в удобно за него време, да получи копие от договора си за участие в практическото обучение и да подпише съпътстващи документи (Длъжностна характеристика, Други условия към допълнителното споразумение и Декларация по чл. 113, ал. 3 от КТ) в Центъра за кариерно развитие.
2. Академичните наставници коректно да приемат наставничество над студенти, съобразявайки се със тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената квалификация. Всички действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.
3. Академичен наставник може да наставлява едновременно, в един период, до 15 студенти, като отговорно изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение. Да обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Препоръчва се графикът да бъде съобразен с учебната заетост на студента.
4. Наблюдението и контролът да се обвържат с посещението на място в Обучаващата организация. Наложително е всяка практика поне веднъж да бъде проверена в реалната работна среда (по препоръка на МОН), а при нужда проверката да продължи. Формуляр за отразяване на наблюдението е наличен в профила на АН, секция „Съобщения“. Същият може да бъде качен от профила на АН или да бъде представен в оригинал в Центъра за кариерно развитие, за да бъде сканиран и качен в информационната система от член на екипа. В случаите, в които се налага проверка в населено място извън гр. Благоевград, са предвидени средства за еднодневни командировки.
5. Да не се потвърждават практики, които противоречат на идеята за практическо обучение в реална работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!!
6. АН да попълват и подават отчетите си в месеца след приключване на студентската практика и не по-късно от 2 месеца след приключването. В случаите на малко часове за отчитане също се препоръчва навременно представяне на отчет.
7. Академичните наставници да съдействат за сключване на договори с обучаващи организации. В тази връзка екипът към проекта очаква предложения за работодатели, при които студентите от Югозападен университет биха могли да проведат практическо обучение. Информацията е особено необходима за специалности като: „Национална сигурност“, „Социология“, Философия“, „Публична администрация“, „Икономика на публичната сфера“, „Международни икономически отношения/Международен бизнес“ и др.

Процедура прием договори

 Уважаеми студенти,
Студентските договори през месец ноември ще се приемат от 1-во до 10-то число от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. За дата на практическото обучение за стартиращите през месец ноември практики, посочете 21 ноември. Графикът следва да бъде 240 часа, ( не повече от 4 часа на ден, не повече от 40 ч. на седмица,), потвърден от ментор и академичен наставник

 


От екипа на Югозападен университет