nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 28.09.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Мениджър екип Висше образование, икономика
1 Учител по теоритично обучение Висше образование
1 Учител в ДГ Висше образование
1 Приемчик,автосервиз Висше образование
1 Управител, транспорт Висше образование
1 Началник,производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/чужди езици и филология, английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, биология и здравно образование
1 Учител в ДГ Висше образование, ПНУП
1 Социален работник Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
2 Моделиер - конструктор, облекла Висше образование
11 Медицински сестри Висше образование
2 Оператори, въвеждане на данни Висше образование
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование, електротехника и енергетика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
2 Администратори, хотел Висше образование
1 Учител спортна подготовка Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, физика и математика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Логопед Висше образование
2 Ресурсни учители Висше образование
1 Учител, английски и немски език Висше образование
1 Учител в ДГ Висше образование
1 Учител по химия Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места
1 Техник, електронна техника Висше образование, електроника и автоматика
1 Инженер, механик Висше образование, електроника и автоматика
1 Младши програмист Висше образование, компютърни науки
1 Специалист в социална услуга Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Лесничей Висше образование, инженер по горско стопанства, опит
12 Лекари Висше образование, медицина
1 Старши експерт,контрол по строителство Висше образование,строителство на сгради и съоражения
1 Счетоводител,оперативен Висше образование, компютърни науки
1 Администратор хотел Висше образование, английски език
1 Учител,БЕЛ Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Лекар, педиатър Висше образование
1 Еколог Висше образование
1 Учител, теоретично обучение Висше образование