nadpissivt

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 31.08.2020 г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Учител в ДГ Висше образование, ПУП
1 Учител по БЕЛ Висше образование, българска филология
1 Учител по музика Висше образование, музикална педагогика
1 Контрольор РЗОК Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 47 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, компютърна грамотност
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, биология и химия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, биология и биохимия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, химия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, технология и предприемачество
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование, изобразително изкуство
2 Учители, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, география и икономика
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Помощник директор, учебна дейност Висше образование/чужди езици и филология/английска филология/
2 Старши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/Подготовка на учители по общообразователни предмети/
1 Старши учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /Подготовка на учители по общообразователни предмети/математика
3 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование, музика
1 Учител,начален етап на основното образование /I-IV клас/ Висше образование, история и археология, история и цивилизация
1 Учител,ресурсен Висше образование/Подготовка на учители по общообразователни предмети/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/Подготовка на учители по общообразователни предмети/,биология и здравно образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, история и археология, история и цивилизация
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, физическо възпитание и спорт
2 Моделиер - конструктор, облекла Висше образование
4 Учител ДГ Висше образование
1 Оператор, въвеждане на данни Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование/здравни грижи
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование, електротехника и енергетика
5 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование/чужди езици и филология
1 Учител,теоретично обучение Висше образование, счетоводство и данъчно облагане
3 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование, математика
1 Учител,практическо обучение Висше образование
1 Учители, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,информационни технологии
1 Учители, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,физика,човек и природа
1 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,физика
1 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,хуманитарни науки,история и география


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 29 места
2 Администратори хотел Висше образование
1 Спасител басейн Висше образование
1 Учител теоретично обучение Висше образование
2 Учители по история и цивилизация Висше образование
1 Организатор,обработка на производствена информация Висше образование, средно образование
1 Учител по човек и природа Висше образование
1 Учител по химия и опазване на околната среда Висше образование
2 Учител по биология и здравно образование Висше образование
1 Учител по информатика и ИТ Висше образование
1 Учител по ЦДО Висше образование
2 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
3 Учител, начален етап Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по филисофски цикъл Висше образование
1 Учител по практическо обучение в областта на компютърната техника и технология Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
2 Учители/възпитатели Висше образование
1 Учител по организация на туризма Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
5 Учители детска градина Висше образование
1 Учител по биология и химия Висше образование
1 Учител по математика и физика Висше образование
1 Учител начална педагогика Висше образование
2 Възпитатели Висше образование
1 Учител НУП или ПНУП Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 23 места
1 Логопед Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Висше образование
1 Начален учител Висше образование, НУП
2 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по туризъм Висше образование
2 Заместник директори по спортна/учебна дейност Висше образование
1 Учител по хранителни технологии Висше образование
1 Учител по френски език Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
1 Учител,теоретична подготовка Висше образование
1 Психолог,училищен Висше образование
1 Ел.инженер Висше образование
1 Зам.директор по учебната дейност Висше образование
2 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по металообработване Висше образование
1 Учител по администрация и управление Висше образование
1 Учител по биология и химия Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Социален работник Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места
1 Техник, електронна техника Висше образование, електроника и автоматика
1 Инженер, механик Висше образование, електроника и автоматика
1 Младши програмист Висше образование, компютърни науки
1 Специалист в социална услуга Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Лесничей Висше образование, инженер по горско стопанства, опит
1 Учител, начален етап на основното образование Висше образование, педагогика
12 Лекари Висше образование, медицина
1 Старши експерт,контрол по строителство Висше образование,строителство на сгради и съоражения
1 Счетоводител,оперативен Висше образование, компютърни науки
1 Счетоводител Висше образование, работа с компютър
3 Учители в група на ЦОУД Висше образование,НУП с английски език


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
1 Учител по Математика Висше образование
1 Учител по БЕЛ, /4 часа/ Висше образование
1 Учител по Информационни технологии/2часа/ Висше образование
1 Учител по Математика, физика и астрономия /5часа/ Висше образование
1 Учител по История,География и Философия Висше образование
1 Учител биология,химия и здравно образование /3 часа/ Висше образование
2 Учители от I - IV клас Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
1 Учител ФВС /3 часа/ Висше образование
1 Лекар, педиатър Висше образование
1 Учител руски език /1 час/ Висше образование
1 Учител английски език /2 часа/ Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по биология Висше образование
1 Възпитател ЦДО Висше образование
1 Еколог Висше образование