nadpissivt

Старши юрисконсулт в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР – 03 - 4 / 29.06.2020 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Старши юрисконсулт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – магистър
• професионален опит – 1 (една) година
• ранг за заемане на длъжността – V младши.
2. Професионално направление - Социални, стопански и правни науки;
Специалност - Право.
3. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителни умения и компетенции – добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, работа с правно-нормативна база данни. Познаване и работа с нормативната база, свързана с управлението на водите – Закона за водите и наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, АПК, ГПК, ДОПК, ЗАНН, ЗОП, ЗУТ, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД и др.
5. Месторабота - гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.
6. Кратко описание на длъжността:
Изготвя и съгласува индивидуални административни актове, наказателни постановления, актове установяване на публични държавни вземания и актове за установяване на административни нарушения. Участва в изготвянето и съгласуването на вътрешни правила и правилници на БД ЗБР. Дава становища, провежда консултации и координира работата на служителите по прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на БД. Подготвя отговори и становища по повод постъпили жалби и възражения и организира изпращането им до компетентните органи. Води, поддържа и контролира навременното въвеждане на данни в регистрите на НП, АУПДВ и индивидуалните административни актове издадени от Директора, както и регистъра на образуваните съдебни производства. Изготвя и съгласува документи и контролира провеждането на процедури по ЗОП, както и участва в комисии по провеждане на процедурите. Извършва процесуално представителство на БД ЗБР пред съдилищата и другите юрисдикции по подадени жалби срещу решения на Директора на дирекцията във връзка с правомощията му, по дела свързани със служебни и трудови правоотношения, административно наказателни производства, управление на собствеността на БД ЗБР и др.
7. Размерът на основната месечна заплата, определена за длъжността е от 610.00 лв. до 1700.00 лв.
При назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

II. Начин на провеждане на конкурса:
Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закона за водите и наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, АПК, ГПК, ДОПК, ЗАНН, ЗОП, ЗУТ, Закон за администрацията, ЗДСл., КТ, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на БД и др.) и интервю.

IIІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие:
1. Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
1. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;
3. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/.

IV. Място и срок за подаване на документите:
1. Документите, следва да бъдат представени в 10 – дневен срок след публикуването на обявата, във фронт - офиса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на адрес: гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.
2. Подаването на документите да се извършва лично от кандидатите или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 09.07.2020 г. в рамките на работното време на Дирекцията от 09:00 ч. до 17:30 ч.
3. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, да се обявяват на интернет страницата на БД ЗБР
5. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър и на интернет страницата на БДЗБР.