nadpissivt

 

Уважаеми студенти,
Поради изчерпване на квотата, отпусната за Югозападния университет Ви информираме, че няма да приемаме договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“.

 

Проект “Студентски практики - фаза 2” е продължение на вече създадена практика за осигуряване на възможност студентите да участват в допълнително практическо обучение. Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Практиката е с продължителност от 240 астрономически часа, които дават възможност на студента да развие практическите си умения в реална работна среда и да бъде забелязан, а на работодателя да провери предварително способностите на евентуалните бъдещи служители, както и да участва в тяхната подготовка. След приключване на практиката студентът получава удостоверение за успешно приключило обучение и стипендия в размер на 600 лв.

Всички участници в проект „Студентски практики - фаза 2“ се регистрират в платформата на проекта и се ръководят от публикуваните в нея ръководства - https://praktiki.mon.bg/arti/. В сайта на Университетския център за кариерно развитие е налична допълнителна информация, с която всеки желаещ да участва в проекта следва да се запознае.

Практиките следва да се осъществяват при спазване на антиепидемичните мерки, въведени във връзка с епидемията от COVID – 19 на територията на РБългария.

Контакти с екипа към Югозападния университет ще намерите тук.


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обучаващата организация следва да е регистрирана в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри най-малко 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.
Обучаващата организация попълва регистрационен формуляр за участие в проект „Студентски практики – фаза 2“ - http://esurvey.swu.bg/index.php/555998/lang-bg
Експерт към факултета, отговарящ на сферата на дейност на организацията следва да прегледа наличната информация в платформата на проекта - https://praktiki.mon.bg/ и при необходимост се свързва с лицето за контакт за уточняване на детайли.
След първоначалния преглед обучаващата организация получава допълнителни указания на посочения във формуляра имейл.
С оглед оказване на съдействие при окомплектоване на документацията и отстраняване на евентуални пропуски и неточности, обучаващите организации трябва да изпратят в PDF вариант подготвените от тях документи (Договор, генериран от системата на проекта, заедно с наличния списък с ментори, който е неразделна част от договора, Декларация за работодател) на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
След преглед от функционален експерт към УЦКР, ще получат окончателно потвърждаване или насоки за корекции, след което могат да изпратят/представят необходимите за сключване на договор документи на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. “Иван Михайлов” 66, Университетски център за кариерно развитие, Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Пояснение: Договорът за сътрудничество, генериран от платформата на проекта следва да бъде в три екземпляра на хартиен носител, подписан и подпечатан от представляващия организацията или упълномощено от него лице. В договора не се посочват дата и номер. Списъкът на менторите следва да е подписан и с коректно попълнени данни. Не се приемат договори на Ментори, които не фигурират в Списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/. Декларацията по образец се прилага в един екземпляр.

Договор с обучаваща организация може да се генерира след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика и следва да бъде сключен и качен в платформата на проекта преди подаване на договор на студент и началото на практиката.

Получаването на подписаните договори се извършва в Университетския център за кариерно развитие всеки работен ден от 13:00 до 17:00.

Обучаващата организация публикува, чрез информационната система на проекта, обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика в обекти, в които организацията извършва дейност. Обявите са по професионални направления.

Практическото обучение, за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.

Обучаващата организация осигурява условия за провеждане на практическото обучение и следи за изготвяне на програмата за провеждане на студентската практика от определения ментор и съгласуването и с академичния наставник.

Важно: Инструктира практиканта за техника на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в обектите на обучаващата организация. Посоченото се документира в Книгата за инструктаж на работодателя.

Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите организации. Висшето училище си запазва правото да прецени с кои от предложените Работодатели и ментори да сключи договор.

Ръководство за регистрация на обучаваща организация в платформата на проект „Студентски практики – фаза 2“ - https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=9&file=1588

Документи за обучаващите организации:

1. Договор със списък на ментори - 3 екземпляра
2. Декларация за обучаваща организация ​​​​​​​- 1 екземпляр (Изтегли тук)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕНТОРИ

Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 (три) месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката.

Менторът трябва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

За доказване на тези обстоятелства, менторът подписва Декларация по образец.

С оглед оказване на съдействие при окомплектоване на документацията и отстраняване на евентуални пропуски и неточности, менторът изпраща в PDF вариант подготвените документи (Договор, генериран от системата на проекта, Декларация за ментор) на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

След преглед от функционален експерт към УЦКР ще получи окончателно потвърждаване или насоки за корекции, след което предоставя необходимите за сключване на договор документи на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. “Иван Михайлов” 66, Университетски център за кариерно развитие, Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Договор с ментор се сключва преди започването на първата практика и след сключване на договор с обучаващата организация.

Получаването на екземпляр от подписаните договори се извършва в Университетския център за кариерно развитие всеки работен ден от 13:00 до 17:00.

Менторът изготвя и въвежда в информационната система на проекта програма за провеждане на студентска практика по съответната обявена позиция. Програмата следва да има разписани по-подробно минимум три дейности (общо 240 часа) и отнасящите се към тях задачи и очаквани постигнати резултати. Съгласува се с академичния наставник преди сключването на договор между студента и висшето училище за провеждане на практическо обучение. Потвърдена от академичен наставник програма не може да бъде коригирана. Трябва да е налице съответствие между позиция - програма - специалност на практиканта - отчетени конкретни дейности в графика на студента.

Менторът съгласува със студента график, по дати и часове, за провеждане на практиката и потвърждава електронно въведения от студента график, в т.ч. наложили се промени в този график в хода на провеждане на практическото обучение.

Графикът трябва да е съобразен с учебното натоварване на студента и работното време на ментора/обучаващата организация (без почивните дни на работодателя и националните празници).

При ежедневното потвърждаване на дейности в графика на студента съблюдава за коректното им отчитане/вписване и съответствието им с програмата за осъществяване на практиката.

В своята дейност менторът се ръководи от наличните в платформата на проекта информация и изисквания.

ВАЖНО! Ще бъдат извършвани проверки на място за начина на провеждане на практиката от функционалните експерти и академичните наставници, както и от външна одиторска организация, която ще бъде определена от екипа по управление на проекта от МОН.

Документи за ментор:
1. Договор, генериран от системата - 3 екземпляра
2. Декларация за ментор - 1 екземпляр (Изтегли тук)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ 

Академични наставници могат да са преподаватели от Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Академичният наставник следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище. Наставникът трябва да е преподавател в същото професионално направление, в което се обучава студентът.

Университетският преподавател изразява желанието си за участие в проекта като академичен наставник пред функционалния експерт от съответния факултет.

След като бъде добавен в информационната система от функционален експерт преподавателят получава линк за регистриране и попълване на профил за нуждите на проекта: http://praktiki.mon.bg.

От профила си генерира договор с Югозападен университет “Неофит Рилски”, разпечатва го в три екземпляра, подписва и предава на експерт в отдел “Университетски кадри”, кабинет 211, Ректорат, за да бъде подписано от страна на Висшето училище. Преподавателите на основен трудов договор към университета генерират допълнително споразумение към основен ТД, а тези които не са служители на висшето училище - Допълнителен трудов договор по чл. 111.

След подписване на договора от двете страни и качването му в системата академичният наставник може да бъде избиран от студентите.

Съпътстващи договора документи са:

Длъжностна характеристика - предоставя се за подпис при предаване на договора.

Декларации по образец

След като бъде избран от студент и потвърди по електронен път участието си в практиката му следва да прегледа програмата на практиката (програмата следва да има разписани по-подробно минимум три дейности (общо 240 часа) и отнасящите се към тях задачи и очаквани постигнати резултати) и да я потвърди и/или даде насоки за промяната й за да съответства на спецификата на обучението на студента и да постигне целите на проекта. Потвърдена от наставника програма не може да бъде коригирана. В периода на практиката съдейства на студента и следи за изпълнението на заложените в програмата задачи чрез отчитането им в графика.

ВАЖНО!

В графика не може да има повече от 8 часа дневно и повече от 40 часа за 7 последователни дни. Графикът трябва да е съобразен с учебното натоварване на студента и работното време на ментора/обучаващата организация (без почивните дни на работодателя и националните празници). При крайна необходимост първоначалният график може да се промени, но съгласувано с академичния наставник (последният отразява в информационната система на проекта съгласието си) и потвърдено от ментора. При промяна на началната дата на практиката, ще се наложи сключването на нов договор между ВУ и студента!

Академичният наставник извършва поне едно посещение на място в обучаващата организация, като отразява наблюденията си във формуляр за проверка по образец. Такава проверка може да бъде извършена и от функционалните експерти към университета и от външна одиторска организация, която ще бъде определена от екипа по управление на проекта към МОН.

Ръководство за потвърждаване на програма на практическо обучение от академичен наставник

Ръководство за потвърждаване на график на практическо обучение от академичен наставник

Ръководство за потвърждаване на финален отчет от академичен наставник и отчитане на дейността му


 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

За включване в практическо обучение в реална работна среда може да кандидатства всеки студент, обучаващ се в Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Студентът се ръководи от базовата информация, налична на платформата на проекта - https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent и допълнителните насоки на сайта на Университетския център за кариерно развитие.

Важно: Обучаващата организация може да генерира договор след одобрение на кандидат по обява. Сключването на договор с Обучаващата организация и ментор предшества сключването на договор със студента.

Студентът, желаещ да кандидатства за практическо обучение се регистрира на https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва профила си в информационната система, като използва насоките в ръководството - https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=4353

Студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия проект, един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

Практическото обучение на студентите се извършва само в съответствие с изучаваната специалност в професионалното направление, в което се обучава студентът.

Студент, изпълнил задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и допуснат до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключва договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.

Студент не може да провежда практика в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за включване в практическо обучение е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Студентът кандидатства в системата на проекта по обяви/позиции в обучаващи организации, които съответстват на специалността или професионалното направление, по което се обучава.

Студентът избира академичен наставник, който е компетентен в областта на изучаваната специалност, за да подпомогне прилагането на получените теоретични знания в практиката.

Обучението на студента в рамките на съответната практика се извършва по предварително съставена от ментора програма, която се потвърждава от академичния наставник.

След като кандидатства по обява, одобрен е от обучаващата организация и е потвърдил практиката, студентът изготвя график за провеждане на практическото обучение в рамките на 240 часа, който се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник.

Началото на практиката следва да е поне 10 дни след физическото предаване на договора.

Студентът генерира договор от платформата на проекта и го изпраща в PDF на имейла на функционален експерт към съответния факултет:

Факултет по педагогика: гл. ас. Радослава Топалска Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Правно-исторически факултет: гл. aс д-р Диана Велева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Стопански факултет: гл. ас. д-р Владислав Кръстев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Природо-математически факултет: гл. ас. д-р Надежда Борисова  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Филологически факултет: ас. д-р Павел Филипов Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Философски факултет: гл. ас . д-р Наташа Ангелова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Факултет по изкуства: гл. ас. д-р Антон Генов Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт“: гл. ас. д-р Йоанна Цветанова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Технически факултет: ас. д-р Георги Георгиев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В договора не се посочват дата и номер. Посочената в договора банкова сметка е лична и в български лева.

Функционалният експерт проверява договора на студента и профила му в платформата. При необходимост се свързва с него за отстраняване на несъответствия или уточнения.

Студентът получава информация кога и къде може физически да представи договора на хартиен носител в три екземпляра, т.е. подписаните оригинални документи.

При физическото предаване на договора студентът представя лична карта и Удостоверение за лична банкова сметка, за да се направи проверка на вписаните данни.

Съпътстващ документ е Декларацията за студент, която се попълва, подписва и предава заедно с договора.

Студент може да получи подписан екземпляр от договора от функционален експерт към Университетския център за кариерно развитие.

По време на практическото обучение студентът въвежда ежедневно в системата на проекта дейностите, които е извършил в обучаващата организация, съгласно одобрената от академичния наставник програма и в съответствие със специалността. Веднъж потвърден от ментора отчетен ден в график от студента не може да бъде променян.

След приключване на практическото обучение студентът генерира финален отчет (по образец) от системата, който се потвърждава от ментора, академичния наставник и функционален експерт към факултета.

Студентът получава удостоверение (по образец) за осъществено практическо обучение в Университетски център за кариерно развитие. Получаването на удостоверението може да се осъществи във всеки работен ден от понеделник до петък , вкл. от 13:00 до 17:00 ч.

Необходими документи за прием на договор на студент:

1. Договор - генерира се от платформата, разпечатва се в три екземпляра, подписва се от студента и се представя на функционален експерт;
2. Декларация за студент - разпечатва се в един екземпляр, попълва се и се подписва от студента;
3. Документи за проверка на данни: Лична карта, Студентска книжка и Удостоверение за лична банкова сметка.

Ръководство за регистриране на студенти https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=4353
Ръководство за подготовка на практическо обучение https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=20&file=1063
Ръководство за изготвяне на финален отчет от студент https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=24&file=1524


 

Сключени договори с Обучаващи организации по проект „Студентски практики-Фаза 2“

БНР Радио Благоевград
ВИСЕО ЕООД Благоевград
Адв. Албина Анева - Томова Благоевград
Българска Хънтингтън Асоциация София
Регионален съвет на КНСБ Благоевград
Адв. Мария Антониева Даскалова Благоевград
Български пощи ЕАД София
Община Струмяни Струмяни
Адв. София Василева Касабова – Беличенова Благоевград
Адв. Десислава Христова Методиева София
ЕТ „Беролина – Христо Мечкаров“ Благоевград
Детска градина № 1 „Ведрица“ Благоевград
КРАКРА АД Перник
Регионална библиотека „Димитър Талев“ Благоевград
Сдружение „Заедно за успех“ Кочериново
МБАЛ Благоевград АД Благоевград
Адв. Рангел Милушев Бараков Благоевград
Крестън БулМар Кюстендил
Детска градина № 2 „Звънче“ Петрич
Адв. Величка Ушатова Благоевград
7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ Благоевград
Адвокатско дружество „Грошев и партньори“ София
Детска градина № 8 „Вечерница“ Благоевград
Фондация „Литературен вестник“ София
Аня 2007 ЕООД Симитли
Символичност София
Регионален исторически музей Благоевград
Адв. Мария Антимова Досова Враца
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Яхиново
Детска градина „Синчец“ Благоевград
Център за личностно и творческо развитие на децата Благоевград
Детска градина „Пролет“ Мосомище
Детска градина № 6 „Щастливо детство“ Благоевград
Макс Сървисис Благоевград
ПГСАГ „Васил Левски“ Благоевград
Ади Стил ООД Брезница
Централно военно окръжие МО София
Детска градина № 1 „Снежанка“ Петрич
Асес София
Медицински център ПУЛС АД Благоевград
ОУ „Христо Ботев“ Етрополе
Адв. Станислава Георгиева Благоевград
Бистра Мицева ЕООД Благоевград
ДГ № 11 „Здравец“ Благоевград
ДГ „Джани Родари“ Гоце Делчев
ДГ № 99 „Брезичка“ София
Център „Радост“ Благоевград
Народно читалище „ 15.IX.1903 г. – 1909 г.“ Разлог
Община Вършец Вършец
Адв. Петър Балджиев Благоевград
ГЕРИ ВИГ ЕООД Благоевград
ДГ „Звездичка“ с. Буково, общ. Г. Делчев
ДГ № 4 „Роса“ Благоевград
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Места, общ. Банско
Адв. дружество „Динков, Максимова, Русева-Савова София
СТУАРТ ЕООД Благоевград
ДГ № 9 „Калина Малина“ Перник
„ХЕРБАЛФАРМА БЪЛГАРИЯ“ Благоевград
СУ „Иван Вазов“ Благоевград
Професионална гимназия по туризъм и лека Благоевград промишленост "Гоце Делчев"
Адв. Илиана Валериева Керина Благоевград
Сдружение „Юни Партнерс“ Благоевград
Община Благоевград Благоевград
Второ основно училище Благоевград
Адв. Дамян Янакиев Абаров Благоевград
Венета Пламенова Дукова Благоевград
НЧ „Виртуален свят 15.11.2004 г.“ Благоевград
Естреа Про ЕООД Благоевград
Лойъл Груп 2015 ЕООД Благоевград
ДГ „Валентина Терешкова“ Перник
КТЦ „Живот без болка“ Благоевград
ЕТ „Здравка Чимева – Алфатур“ Благоевград
МИА 84 ЕООД Благоевград
Сдружение „Нов избор“ Кресна
Детска градина „Зора“ Червен бряг
Атанас Георгиев Павлов Пазарджик
Айше Ибрахим Джембазка Разлог
МБАЛ ПУЛС АД Благоевград
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ Долно Осеново
„Столичен автотранспорт“ ЕАД София
„СИДИАЛ – Т“ ЕООД Петрич
„Феникс голд“ ООД Благоевград
Адв. Марина Емилова Николова София
Драматичен театър „Никола Вапцаров“ Благоевград

Грант – Корект ООД Дупница
ОУ „Св. Константин Кирил Философ“ Перник
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Гоце Делчев
Обединено училище „Петър Берон“ Лъжница
Детска градина „Слънце“ Дупница
Детска градина „Мечта“ Лъжница
СУ „Йордан Йовков“ Рибново
Организация за управление на Тракийски район Пловдив
Адвокатско дружество „Стефанов“ Видин
„Атол – 88“ ЕООД Благоевград
Семеен лекар – ГППМП ООД Благоевград
Народно читалище „Братство 1869“ Кюстендил
РКА Престо ЕООД Благоевград
Частен съдебен изпълнител София
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо войвода“ Кюстендил
НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1894“ Банско
Детска градина „Звездица Зорница“ Бургас
„Сафея“ ЕООД София
Адвокат Елена Чавдарова Александрова София
Детска градина „Калина“ Дупница
Община Белица Белица

Център за природни и социални изследвания Благоевград
Кооперация ТПК "Нов свят" Благоевград
Балкантекс ЕООД Благоевград
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика София
Детска градина "Радост" Сандански
Народно читалище "Св. Иван Рилски - 1926" Герман
Семиколон ДИ ООД Лом
Детска градина "Великденче" Склаве
Комплексен онкологичен център Пловдив
Детска градина 11 "Знаме на мира" Перник
Овергаз Директ ЕООД София

Народно читалище "Витоша" София
Ямайка ЕАД София
РВ КОНСУЛТ И ЛД ЕООД Петрич
Бизнес Енд Технолоджи Иновейшънс ЕООД Пловдив
ДГ "Май" Кюстендил
Научноинформационен център "Българска енциклопедия" София
ДГ "Зора" Дупница
Ню арт център ООД Елин Пелин
ОНЧ "Антон Старшимиров-1926" София

Себепознание ЕООД Благоевград
Клеврет ООД Благоевград
Дион Консулт ООД Петрич
Детска градина 2 "Здравец" Петрич
Танцов клуб "Ахинора" Исперих
Адвокатско дружество "Атанасова и Атанасова" София
ЧСИ Александър Бизов София
ДГ "Усмивка" Благоевград
Медицински център - 1 ЕООД Благоевград
Българско географско дружество София
ДГ "Знаме на мира" Враца
Начално училище "Св. Климент Охридски" Кюстендил
ДГ 2 "Света Богородица" Благоевград
ДГ "Първи юни" Сандански

Исторически музей – Петрич
ОУ "Христо Максимов" – Самоков
Исторически музей – Разлог
ДМВ СТАРС ЕООД – София
ДГ "Пролет" – Самоков
Първо ОУ "Св. Климент Охридски" – Сандански

ДГ 3 "Детелина" - гр. Петрич
Фондация Конкордия България - гр. София
ДГ "Щастливо детство" - с. Корница
Силвия Валентинова Давидова-Иванова - гр София
Първо основно училище "Никола Вапцаров" - гр. Берковица
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Сатовча
Център за специална образователна подкрепа " П.Р. Славейков" - гр. Плевен
Фондация "Защита правата на децата" - гр. София
Адвокат Янка Петрова Толькова - гр. Сандански
ДГ 103 "Патиланско царство" - гр. София
ДГ 124 "Бърборино" - гр. София
ЧСУЧП "Абрахам Линкълн" - гр. София
Десислава Асенова Иванова - психолог - гр. Благоевград
ДГ 33 " Делфинче" - гр. Варна
ДГ "Патиланци" - с. Микрево
Сдружение "Лекоатлетически клуб Пауталия" - гр. Кюстендил
Дружество за психо-социална подкрепа КРИРЕС ООД - гр. Пловдив
Обучение и развитие ЗАЕДНО - гр. София
Магдалена Огнянова Батева - психолог - гр. Петрич
Археологически музей - гр. Сандански
Т енд Т Медиа ЕООД - гр. София
ДГ 112 "Детски свят" - гр. София
Адвокат Велик Гогов - гр. Петрич