nadpissivt

Портал за работа в държавната администрация

jobs.government.bg

Портал за работа в държавната администрация

НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА"

Национално представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 29 ноември 2019 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония в гр. София през месец декември.

Конкурсът се учредява в началото на 2006 година по инициатива на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Проектът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Студент на годината 2019

Заповед №51 на ректора на Югозападния университет ''Неофит Рилски'' във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

ЗАПОВЕД
№ 51
Благоевград, 27.03.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България и Писмо № 9104-34/16.03.2020 година на министъра на образованието и науката,

НАРЕЖДАМ:

Удължавам срока на действие на Заповед № 41 от 15.03.2020 година до 12.04.2020 година.
Занятията, проведени дистанционно (неприсъствено), да не се провеждат след изтичане на периода на неприсъственото обучение.
Учебните занятия, за които е невъзможно организиране на неприсъствено (дистанционно) обучение да се проведат след изтичане на периода за неприсъствено обучение, по изготвен и утвърден график за всеки от факултетите.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков

 

Заповед на ректора на Югозападния университет ''Неофит Рилски'' във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България,

НАРЕЖДАМ:

1. Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Югозападния университет "Неофит Рилски" до 29.03.2020 година. Държавните и семестриалните изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации да бъдат отложени.

2. Учебните занятия да продължат неприсъствено - онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Възлагам на ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" и Отдел "Комуникационно и техническо обслужване" да организират и реализират обучение на студентите чрез университетските електронни ресурси.

3. След възстановяване на обичайното провеждане на присъственото обучение, за непроведените, включително и онлайн учебни занятия и изпити, да бъдат изготвени нови графици по основни звена.

4. Отменям провеждането на кандидатстудентските конкурсни изпити по график за 21, 22 и 29 март 2020 година.

5. Преустановяват се всички мероприятия - научни, културни, спортни и др., на територията на университета и организирани от звената в университета.

6. Отменям всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.

7. Отменям всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, с изключение на вече започналите. Препоръчвам чуждестранните преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, които вече са в България, да не напускат страната и да продължат работа по реда и при условията на настоящата заповед.

8. Всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията, студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина след 10.03.2020 г. се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

9. Ограничава се присъствието на преподаватели и служители в университета. Ръководителите на основните звена, на отделите и дирекциите създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, работата на компютърните и информационни системи и дейностите със срокове за изпълнение, които не могат да бъдат променяни. Служителите изпълняват дейностите дистанционно и/или присъствено, по график, представен от ръководителите на посочените звена и служби при помощник-ректора.

10. За срока по т. 1 забранявам достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски". Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората.

11. За срока по т. 1 забранявам достъпа на външни лица до сградите на студентските общежития по къкъвто и да е повод. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

12. За срока по т. 1 да се прекрати работата на студентския стол.

13. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.

14. Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб доц. д-р Иванка Станкова и помощник-ректора Николай Тахов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков

 

Добре дошли на сайта на Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"!


     Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране с работодатели за подпомагане процеса на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Центърът за кариерно развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
     Университетският център за кариерно развитие е необходим и полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал. Това взаимодействие се осъществява по време на кариерни форуми, изложения, трудови борси, дни на отворени врати, панаир на професиите, открити приемни, дискусионни и презентационни срещи, специализирани обучения, курсове, семинари, уъркшопи и др. форми. Тази взаимовръзка осигурява пряк контакт с най- амбициозните млади хора, конструктивен диалог между Бизнеса и Университета и възможност на фирмите да подготвят и обучат свои служители, което улеснява процеса на планиране, подбор и обучение на персонала, и запознава с необходимите умения и компетенции. Тези събития са адресирани и към бившите възпитаници на университета – Алумни, които участват като работодатели, специалисти, търсещи професионална реализация, като експерти и анализатори от различни области, запознати с навлизане на новите технологии в различните индустрии и тенденциите в новите професии. Университетът разчита на сътрудничеството си с най-успешните от тях, което се изразява в разкриване на стипендиантски и стажантски програми, безплатни обучения, пленери, летни семинари и назначени на работа студенти. Част от срещите на Алумни със студенти са филмирани и могат да се видят в секция „Филми“, а други са описани в бюлетините, които Кариерният център публикува в секция „Бюлетин“.