nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 24.02.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
3 Лекари Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Инженер, строителен Висше образование


1 Химик, текстил Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Инженер механик Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
3 Администратори хотел Висше образование
1 Кинезитерапевт Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
1 Лекар Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Младши експерт Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
3 Служители резервации Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител по Физическо възпитание Висше образование
1 Психолог Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 18 места
12 Лекари Висше образование
1 Главен експерт "Екология и опазване на природни ресурси" Висше образование
1 Рецепционист хотел Висше образование, английски език
2 Асистенти Висше образование
1 Електромонтьор Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Младши експерт "Еколог" Висше образование