nadpissivt

Търси се психолог за работа по проект

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Септември в качеството си на бенефициент по проект „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0011-C01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер на договора по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 обявява прием по документи на кандидати за заемане на длъжността:
За дейност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
По изпълнение на дейност 7 „Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците и техните семейства“

1. ПСИХОЛОГ – 1 работно място
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование: завършено висше образование- ОКС – специалност Психология;
2. Професионален опит – не се изисква;

ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА:
1. Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва.
2. Оказване на подкрепа на деца и ученици от уязвими групи в изпълнение на проектните дейности, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства.
3. Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групи по проекта, съобразно своята компетентност.
4. Информиране на родителите за прилагането на похвати за работа с детето.
5. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление за постъпване на работа – по образец;
2. Автобиография – в свободен текст;
3. Копие на диплома за завършено образование;
4. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство).
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.01.2020 г. /петък/ до 17.30 часа.
Документите се подават всеки работен ден в деловодството на Общинска администрация гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ №37А.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.