nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.01.2020 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Инженер, строителен Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер механик Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
2 Администратори, хотел Висше образование
английски език
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Завеждащ, административна служба Висше образование
2 Асистент офис Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
12 Лекари Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование,
опит, английски език
1 Главен счетоводител Висше образование
4 Рецепционисти хотел Висше образование,
английски език
2 Асистенти Висше образование
1 Електромонтьор Висше образование