nadpissivt

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

В бюрата по труда от Благоевградска област през октомври 2019г. са регистрирани 13 892 безработни лица. Равнището на регистрираната безработица през месеца, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните 151 333 лица установени при Преброяване 2011г. за областта е 9,2%. В сравнение с аналогичния момент на 2018г. се наблюдава намаление с 0,6 процентни пункта, като стойността на показателя през месец октомври 2018г. е 9,8 %.
На територията на област Благоевград през месец октомври 2019г. са постъпили на работа 1 049 безработни лица от тях: 741 лица са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда от областта. На заявените 888 свободни работни места на първичния трудов пазар, от които 742 са заявени работни места от работодатели от частния сектор, трудовите посредници са осигурили заетост на 684 лица. Най-много са заявени работни места от сектор преработваща промишленост – 338, следва сектор хотелиерство и ресторантьорство – 265 работни места, в сектор търговия,ремонт на автомобили и мотоциклети са обявени 90 работни места, в сектор държавно управление 37 работни места, , следва сектор образование 31, в сектор строителство са заявени - 22 места, в сектор транспорт, складиране и пощи – 22 места, сектор административни и спомагателни дейности – 14 работни места, в сектор финансови и застрахователни дейности през месеца са заявени 8 работни места и в сектор селско, горско и рибно стопанство са заявени 3 работни места.
През м. октомври 2019г. на територията на област Благоевград по различните програми и мерки за заетост, съгласно Националния план за действие по заетостта са работили 707 лица от тях: по програми 557 лица и по мерки за заетост и обучение са работили 150 лица.
През месец октомври 2019г. в бюрата по труда от Благоевградска област са консултирани за професионално развитие 277 лица. Проведени са групови мероприятия в които са взели участие 400 лица. В организираните ”Ателие за търсене на работа” в ДБТ от област Благоевград през месец октомври 2019г. са взели участие 269 безработни лица.
През месец октомври 2019г. продължава реализацията на схеми по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - „Нова възможност за младежка заетост”, Компонент II по схеми „Обучения и заетост” за лица с увреждания и „Обучения и заетост за младите хора” за младежи до 29 години с увреждания, схема „ Родители в заетост”, схема „Работа” и проект „Готови за работа”.

Пресцентър Дирекция “Регионална служба по заетостта”- Благоевград