nadpissivt

НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА"

Национално представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 29 ноември 2019 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония в гр. София през месец декември.

Конкурсът се учредява в началото на 2006 година по инициатива на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Проектът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават. Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Националният приз “Студент на годината” има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на Висшето образование чрез:

1. Придобиване на допълнителни знания, чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси;

2. Реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие;

3. Популяризиране на постиженията им сред цялото българско общество, включително работодатели;

4. Ускорено приобщаване на чуждестранните студенти в България;

5. Основополагане на европейското мислене сред младото поколение;

6. Поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси;

7. Популяризиране на студентското самоуправление в Република България.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

1.Студентът трябва да е завършил успешно първи курс. Кандидатурата може да бъде изпратена само чрез куриер на адрес:

Получател: Национално представителство на студентските съвети - за Национален приз "Студент на годината", София 1000, пл. "Народно събрание" No10, НСД, ет.4, стая 411.

Кандидатът изпраща резюме по образец, автобиография (CV по образец) както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най-достойният /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/. Документите, които следва да бъдат приложени е задължително да бъдат издадени за периода от 01.10.2018 година до 30.09.2019 година (документи, които са издадени извън този период няма да бъдат вземани в под внимание при разглеждане) и декларация за събиране, използване и съхранение на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679.

2.При подаване на кандидатури е задължително да бъде представено и уверение, в коeто следва да е записан успеха от предходната учебна 2018/2019 година и общия успех на студента за всички години.

3.Студентите и докторантите изпращат номинациите си до 29 ноември 2019 година чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети -за Национален приз "Студент на годината", София 1000, пл. "Народно събрание" No10, НСД, ет.4, стая 411 във формат *.doc

Към приложените документи се добавят и две представителни снимки, една от тях следва да бъде в паспортен формат, които да бъдат качени и на CD или друга преносима памет. Изпратените номинации до Националното представителство на студентските съвети се оценяват от жури. Кандидатурите с непълен комплект документи не се допускат до разглеждане от жури.

4.Обявяването и награждаването на призьорите в съответните области на образование ще бъде на тържествена церемония през месец декември 2019 година

Наградите ще бъдат връчени в две сфери:

І.СФЕРА Награди за научни постижения, класифицирани съобразно областите на образование и професионални направления.

шифър направление област на образование
100 Педагогически науки  
101   Теория и управление на образованието
102   Педагогика
103   Педагогика на обучението по ...
шифър направление област на образование
200 Хуманитарни науки  
201   Филология
202   История и археология
203   Философия
204   Религия и теология
шифър направление област на образование
300 Социални науки  
301   Социология, антропология и науки за културата
302   Политически науки
303   Психология
304   Социални дейности
305   Обществени комуникации и информационни науки
шифър направление област на образование
400 Стопански науки  
401   Администрация и управление
402   Икономика
403   Туризъм
шифър направление       област на образование
500 Правни науки        
501   Право      
шифър направление област на образование
600 Природни науки, математика и информатика
601   Физически науки
602   Химически науки
603   Биологически науки
604   Науки за земята
605   Математика
606   Информатика и компютърни науки
шифър направление област на образование
700 Технически науки  
701   Машинно инженерство
702   Електротехника, електроника и автоматика
703   Комуникационна и компютърна техника
704   Енергетика
705   Транспорт, корабоплаване и авиация
706   Материали и материалознание
707   Архитектура, строителство и геодезия
708   Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
709   Металургия
710   Химични технологии
711   Биотехнологии
712   Хранителни технологии
713   Общо инженерство
шифър направление област на образование
800 Аграрни науки и ветеринарна медицина
801   Растениевъдство
802   Растителна защита
803   Животновъдство
804   Ветеринарна медицина
805   Горско стопанство
шифър направление   област на образование
900 Здравеопазване    
901   Медицина  
902   Стоматология
903   Фармация
904   Обществено здраве
905   Здравни грижи
шифър направление област на образование
1000 Спорт  
шифър направление област на образование
1100 Изкуства  
1101   Теория на изкуствата
1102   Изобразително изкуство
1103   Музикално и танцово изкуство
1104   Театрално и филмово изкуство
шифър направление област на образование
1200 Сигурност и отбрана  
1201   Национална сигурност
1202   Военно дело
шифър направление област на образование
2000 Чуждестранен студент в България
шифър направление област на образование
3000

Студент с българско гра

Република България

жданство, обучаващ се извън границите на
шифър направление област на образование
4000 Докторант на годината  

IІ. СФЕРА. Награди за принос в развитието на националните студентски политики и изграждане имиджа на НПСС.

ЖУРИ

Журито ще бъде в състав от експерти в различните области на образованието,представители на МОН и други министерства, Съвет на ректорите, представители на партньорски НПО организации и представители на бизнеса.Журито ще определи общо шестнадесет награди в първа Сфера на конкурса, в съответните области на образование, награда за най-добър чуждестранен студент в България, докторант на годината, Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на Република България и Студент на годината ‘2019.Журито ще определи победителите по критерии, които са определени с решение на Изпълнителен съвет на Националното представителство на студентските съвети.

Студент на годината в Р България за 2019 г. Журито ще определи победителя “Студент на годината” в Република България за 2019 г. сред дванадесетте най-добри претендента от първа сфера на класификатора. След избора на “Студент на годината”, следващият по постижения заема неговото място в съответното направление.

Докторант на годината в Р България за 2019 г. Журито ще определи победителя “Докторант на годината” в Република България за 2019 г. след класиране на всички постъпили кандидатури.

Чуждестранен студент на годината в Р. България за 2019г. Журито ще определи победителя “Чуждестранен студент на годината” в Република България за 2019 г. след класиране на всички постъпили кандидатури. Наградата се присъжда за високи постижения в областта на научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на студента.

Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите Р. България за 2019 г. Журито ще определи победителя “ Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на Република България ” за 2019 г. след класиране на всички постъпили кандидатури. Наградата се присъжда за високи постижения в областта на научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на студента. Награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на НПСС.

Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети в Република България ще определи наградените в съответната сфера.

За повече информация:

http://www.studentnagodinata.eu

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http//www.fb.com/studentnagodinata