nadpissivt

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

В бюрата по труда от Благоевградска област през септември 2019г. са регистрирани 13 302 безработни лица. Равнището на регистрираната безработица през месеца, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните 151 333 лица установени при Преброяване 2011г. за областта е 8,8%. В сравнение с аналогичния момент на 2018г. се наблюдава намаление с 0,5 процентни пункта, като стойността на показателя през месец септември 2018г. е 9,3 %.
На територията на област Благоевград през месец септември 2019г. са постъпили на работа 1 052 безработни лица от тях: 819 лица са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда от областта. На заявените 934 свободни работни места на първичния трудов пазар, от които 595 са заявени работни места от работодатели от частния сектор, трудовите посредници са осигурили заетост на 729 лица. Най-много са заявени работни места от сектор преработваща промишленост – 334, следва сектор образование 203, следва сектор хотелиерство и ресторантьорство - 119 работни места, в сектор търговия,ремонт на автомобили и мотоциклети са обявени 92 работни места, сектор административни и спомагателни дейности – 69 работни места, в сектор строителство са заявени - 32 места, в сектор държавно управление 17 работни места, в сектор финансови и застрахователни дейности през месеца са заявени 14 работни места и в сектор селско, горско и рибно стопанство са заявени 6 работни места.
През м. септември 2019г. на територията на област Благоевград по различните програми и мерки за заетост, съгласно Националния план за действие по заетостта са работили 775 лица от тях: по програми 611 лица и по мерки за заетост и обучение са работили 164 лица.
През месец септември 2019г. в бюрата по труда от Благоевградска област са консултирани за професионално развитие 223 лица. Проведени са групови мероприятия в които са взели участие 299 лица. В организираните ”Ателие за търсене на работа” в ДБТ от област Благоевград през месец септември 2019г. са взели участие 202 безработни лица.
През месец септември 2019г. продължава реализацията на схеми по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - „Нова възможност за младежка заетост”, Компонент II по схеми „Обучения и заетост” за лица с увреждания и „Обучения и заетост за младите хора” за младежи до 29 години с увреждания, схема „ Родители в заетост”, схема „Работа” и проект „Готови за работа”.

Пресцентър Дирекция “Регионална служба по заетостта”- Благоевград